ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Hiatal Hernide Laparoskopik Girişimler: Ardışık 51 Olgunun Analizi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 134-138 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.53496

Hiatal Hernide Laparoskopik Girişimler: Ardışık 51 Olgunun Analizi

Abdullah Yıldız, Hanife Şeyda Ülgür, Sırma Mine Tilev
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Disfaji ve yutma bozuklarının benign nedenleri saptamaya yönelik çalışmalar teknolojik gelişmelerin katkısıyla, günümüzde yeme bozukluklarının etiyolojisi konusunda ciddi gelişmeler sağlamıştır. Etyolojide sık görülen nedenlerden biri hiatal herniler olup, günümüzde hem patofizyolojisinin anlaşılmasında ve hem tedavisinde ciddi gelişmeler olmuştur. Bu çalışmada hiatal herni nedeniyle laparoskopik onarım yapılan 51 olgunun sonuçlarını literatur eşiliğinde değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Eylül 2011 ile Ekim 2014 tarihleri arasında gastro-özofageal reflü ve hiatal herni nedeniyle laparoskopik olarak tek genel cerrahi uzmanı tarafından Nissen fundoplikasyon ve Toupet fundoplikasyon operasyonu yapılan hastalar çalışmaya retrospektif olarak dahil edildi. Her olgunun demografik özellikleri, şikayetleri, ek hastalıkları, hiatal herninin tipi, geçirilmiş operasyon, cerrahi sonrası erken ve geç dönem komplikasyon parametreleri değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar, Windows için SPSS v21 programında yüzdelik analizler açısından değerlendirilerek sonuçlar tablolar ve grafikler eşliğinde sunuldu.
BULGULAR: Nissen fundoplikasyon ve Toupet Fundoplikasyon operasyonu yapılan 51 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların yaş ve cinsiyet açısından değerlendirilmesinde, tüm hastaların yaş ortalaması 50.61 ± 1.62 yıl olup, 23 erkek hastanın yaş ortalaması 48.30 ± 2.69 yılken, 28 Kadın hastanın yaş ortalaması 52.5 ± 1.93 yıldı. Olguların biri hariç hepsine Nissen fundoplikasyon uygulandı. Hastaların tanıdan ameliyata kadar geçen süresi 440,50 ± 128,30, ameliyat sonrası yatış süresi 2.24 ± 0.28 gündü. Hastaların 4’ünde intraoperatif komplikasyon (2 hastada plevra defekti, 1 hastada karaciğer yaralanması, 1 hastada cilt altı amfizem), 1’inde erken dönem atelektazi gelişirken 1 hastada postoperatif kardiak nedenle 2. günde mortatilite gelişti. 6.ayda yapılan kontrol endoskopilerinde bir hastada nüks saptanırken diğer hastalarda herhangi bir patolojiye rastlanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hiatal herni, hayat kalitesini düşüren ve sık karşılaşılan bir benign patolojidir. Laparoskopik cerrahi onarımın yeterli deneyim sonrası güvenle uygulanabilecek efektif bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hiatal Herni, Nissen fundoplikasyon, Komplikasyon

Laparoscopic Interventions for Hiatal Hernia: Analysis of 51 Consecutive Cases

Abdullah Yıldız, Hanife Şeyda Ülgür, Sırma Mine Tilev
Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Studies on the detection of benign causes of dysphagia and swallowing disorders have been blended with the current technology, and thus, serious advances have been made in determination of etiology of eating disorders. The most common of these are hiatal hernias, and there have been significant improvements in both understanding the pathophysiology of the disease and its treatment. In this study, we aimed to evaluate the results of 51 cases who underwent laparoscopic repair due to hiatal hernia in light of the literature.
METHODS: Between September 2011 and October 2014, laparoscopic Nissen and Toupet fundoplication operations performed by a single general surgeon for gastroesophageal reflux and hiatal hernia in SBU Ümraniye Training and Research Hospital, Department of General Surgery, were included retrospectively in this study. Demographic characteristics, complaints, comorbidities, type of hiatal hernia, previous operation, and early and late post-operative complication parameters of each case were evaluated. The results were evaluated in percentage analyses with SPSS v21 for Windows and presented with tables and graphs.
RESULTS: Fifty-one patients who underwent Nissen and Toupet fundoplication operations were included in the study. The mean age of all patients was 50.61±1.62 years. The mean ages of 23 male and 28 female patients were 48.30±2.69 years and 52.5±1.93 years, respectively. All but one patient underwent Nissen fundoplication. The time from diagnosis to surgery was 440.50±128.30 days. Post-operative hospital stay was 2.24±0.28 days. Four patients developed intraoperative (pleural defect in two patients, one liver injury, and one subcutaneous emphysema), and one patient developed early post-operative complications (postoperative atelectasis). In the 6th month control endoscopy, one patient had recurrence and the other patients had no pathology.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hiatal hernia is a common benign pathology that decreases quality of life. We believe that laparoscopic surgical repair is an effective method that can be safely applied after enough experience.

Keywords: Complication, hiatal hernia; nissen fundoplication.

Abdullah Yıldız, Hanife Şeyda Ülgür, Sırma Mine Tilev. Laparoscopic Interventions for Hiatal Hernia: Analysis of 51 Consecutive Cases. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 134-138

Sorumlu Yazar: Hanife Şeyda Ülgür, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale