ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Lokal İleri Kolorektal Kanserlerde Multivisseral Organ Rezeksiyonları: Morbidite ve Mortalite [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 204-208 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.66588

Lokal İleri Kolorektal Kanserlerde Multivisseral Organ Rezeksiyonları: Morbidite ve Mortalite

Ali Sürmelioğlu1, Metin Tilki2, Gülten Çiçek Okuyan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Lokal ileri kolorektal kanserlerde komşu organ invazyonu durumunda multivisseral organ rezeksiyonları önerilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız multivisseral organ rezeksiyonları yapılan kolorektal kanser hastalarının kısa dönemdeki sonuçlarını değerlendirmek, morbidite ve mortalite üzerine olan etkilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya küratif amaçla ameliyat edilen kolorektal kanserli hastalar alınmıştır. Hastalar multivisseral rezeksiyon grubu (MRG) ve standart rezeksiyon grubu (SRG) olarak ikiye ayrıldı. Bu iki grup; hastaların demografik özellikleri, tümör lokalizasyonları, ameliyat süreleri ve kanama miktarı, hastanede kalış süresi, postoperatif morbidite ve mortalite açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirmeler Mann-Whitney U ve Chi-Square testleri ile yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 316 hastanın 32’si (%10.1)MRG’da 284’ü (%89.9) SRG’da yer aldı. Erkek/kadın oranı, komorbid hastalık varlığı, tümör lokalizasyonları her iki grupda benzerdi. Ayrıca hastanede kalış süreleri açısından fark yoktu (MRG: 8.4 ± 4.2 gün, SRG: 8.2 ± 6.2 gün). Operasyon süreleri MRG’da daha uzun (MRG: 221 ± 62.3 dk. SRG: 181 ± 70.1 dk.), kanama miktarı [(MRG: 180 (50-410) cc, SRG: 150 (40-390) cc] daha fazla ve istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla p<0.001 ve p<0.001). Her iki grup arasında morbidite (MRG: %21.8, SRG: %20.8) ve mortalite (MRG: %3.1, SRG: %3.5) açısından fark yoktu. MRG’da histopatolojik olarak gerçek organ invazyonu (T4) saptanan hasta sayısı 17 (%53.1) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kolorektal kanserlerde multivisseral organ rezeksiyonları deneyimli merkezlerde kabul edilebilir morbidite ve mortalite ile uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal karsinoma, Multivisseral rezeksiyon, Morbidite, Mortalite

Multivisceral Resections for Locally Advanced Colorectal Cancer: Morbidity and Mortality

Ali Sürmelioğlu1, Metin Tilki2, Gülten Çiçek Okuyan2
1Department of Gastrointestinal Surgery, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Multivisceral organ resection is recommended in patients with locally advanced colorectal cancer. The aim of this study was to determine the influence of additional organ resection on morbidity and mortality on short term.
METHODS: Patients who underwent curative resection for colorectal cancer were included in the study. They were divided into two groups as multivisceral resection groups (MRGs) and standard resection groups (SRGs). The patients were compared in terms of demographics, tumor localization, operation time, blood loss, length of hospital stay, and post-operative morbidity and mortality. In statistical analysis, Mann–Whitney U and chi-square tests were used.
RESULTS: Thirty-two (10.1%) of 316 patients were in the MRG and 284 (89.9%) in the SRG. Male/female ratio, presence of comorbid diseases, and tumor localization were similar in the groups. Hospital stay (8.4±4.2 vs. 8.2±6.2 days) was also similar. Operation time (221±62.3 vs. 181±70.1 min) was longer and blood loss (180 [50–410] cc vs. 150 [40–390] cc) was significantly higher in the MRG (p<0.001 and p<0.001, respectively). There was no statistically significant difference with regard to morbidity (21.8% vs. 20.8%) and mortality (3.1% vs. 3.5%). In the MRG, histopathologically confirmed tumoral invasion (T4) was detected in 17 (53.1%) patients for whom multiorgan resection was performed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Multiorgan resections can be performed with acceptable morbidity and mortality in specialized centers.

Keywords: Colorectal carcinoma, morbidity; mortality; multivisceral resection.

Ali Sürmelioğlu, Metin Tilki, Gülten Çiçek Okuyan. Multivisceral Resections for Locally Advanced Colorectal Cancer: Morbidity and Mortality. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 204-208

Sorumlu Yazar: Ali Sürmelioğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale