ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği ve Ağrı Felaketleştirme Ölçeği Lomber Radikülopatiyi Yordayabilir mi? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 155-159 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.99266

Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği ve Ağrı Felaketleştirme Ölçeği Lomber Radikülopatiyi Yordayabilir mi?

Osman Ersegun Batçık, Bülent Özdemir
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize

GİRİŞ ve AMAÇ: Mekanik bel ağrısı olan hastalarda ağrı şiddeti ve ağrıyı felaketleştirme ile Lasegue Belirtisi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bel ağrısı şikayeti olan 345 kişi Lasegue işaretine göre pozitif ve negatif olmak üzere iki gruba ayrıldı. Katılımcılara Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği (SADÖ) ve Ağrı Felaketleştirme Ölçeği (AFÖ) uygulanarak Lasegue işaretini yordama güçleri araştırıldı.
BULGULAR: Heri iki ölçeğin puanları Lasegue pozitif olan grupta negatif olan gruba göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Basit Lojistik Regresyon analizinde SADÖ ve AF֒nün Lasegue testi pozitifliğini istatiksel olarak anlamlı şekilde yordayabildiği saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SADÖ ve AF֒nün lomber radikülopati varlığını ortaya çıkarmak için kullanılabilecek araçlar olduğu saptanmıştır. Çalışmamızın sonuçları ağrının algılanmasında felaketleştirme gibi psikolojik etkenlerin de önemli olduğunu, klinisyenlerin tedavi sürecini yönetirken bu durumu dikkate almalarının yararlı olacağını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Lasegue işareti, ağrı derecelendirme, ağrıyı felaketleştirme

Can Numerical Pain Rating Scale and Pain Catastrophic Scale Predict Lumbar Radiculopathy?

Osman Ersegun Batçık, Bülent Özdemir
Department of Neurosurgery, Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey

INTRODUCTION: We wanted to investigate the relationship between the severity of pain and pain catastrophizing and Lasegue sign in patients with mechanical low back pain.
METHODS: Three hundred and forty-five people with low back pain were divided into two groups as positive and negative according to the Lasegue sign. Numerical rating scale for pain (NRS-P) and pain catastrophizing scale (PCS) were administered to the participants and the predictive power of these tests for the Lasegue sign was investigated.
RESULTS: The scores of both scales were found to be statistically significantly higher in the Lasegue positive group compared to the negative group. In the simple logistic regression analysis, it was determined that NRS-P and PCS could significantly predict Lasegue test positivity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined that NRS-P and PCS are tools that can be used for the presence of lumbar radiculopathy. The results of our study revealed that psychological factors such as catastrophizing are also important in the perception of pain, and it would be beneficial for clinicians to consider this situation while managing the treatment process.

Keywords: Lasegue sign, low back pain; pain catastrophizing; pain rating.

Osman Ersegun Batçık, Bülent Özdemir. Can Numerical Pain Rating Scale and Pain Catastrophic Scale Predict Lumbar Radiculopathy?. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 155-159

Sorumlu Yazar: Osman Ersegun Batçık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale