ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Cinsiyete Göre İdeal Kardiyovasküler Sağlık: Kesitsel Bir Çalışma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 127-133 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.36349

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Cinsiyete Göre İdeal Kardiyovasküler Sağlık: Kesitsel Bir Çalışma

Evrin Dağtekin1, Gökçe Dağtekin2, Selma Metintaş2
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: İdeal kardiyovasküler sağlık 2020 yılına kadar kardiyovasküler hastalıkları azaltmak ve sağlığı geliştirmek amacıyla tanımlandı. Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Cinsiyete Göre İdeal Kardiyovasküler Sağlık Ve Miyokardiyal Enfarktüs Rekürrensinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anket form araştırmacılar tarafından yüzyüze görüşme metoduyla dolduruldu. Kardiyovasküler risk faktörlerinin ve ideal kardiyovasküler sağlığın değerlendirilmesinde Amerikan Kalp Birliği’nin tanımları kullanıldı. Her bir risk faktörüne sahip olmak 1 puan olarak tanımlandı. Buna göre hesaplanan toplam kardiyovasküler sağlık skoru 0-7 arasında değişmekte idi. İstatistiksel anlamlılık değeri p ≤ 0.05 kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 261 kişinin yaşları 18-83 arasında değişmekte olup; yaş ortalaması± standard sapma tüm çalışma grubunda 50.68 ± 15.39, erkeklerde 51.03 ± 15.17, kadınlarda 50.44 ± 15.58 yıl idi( p>0.05). Katılımcılar arasında ideal kardiyovasküler sağlık sıklığı %4.6 idi. Çalışmada iki cinsiyettte de toplam kardiyovasküler sağlık skoru ile geçirilen miyokardiyal enfarktüs sayısı arasında orta derecede pozitif yönde bir ilişki saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki cinsiyette de ideal kardiyovasküler sağlık sıklığının çok düşük olduğu görüldü. Toplam kardiyovasküler sağlık skorunun her iki cinsiyette de miyokardiyal enfarktüs rekürrensi ile ilişkili olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık, Myokard enfarktüsü, Kesitsel çalışma,

Ideal Cardiovascular Health by Gender in Cardiology Outpatients: A Cross-Sectional Study

Evrin Dağtekin1, Gökçe Dağtekin2, Selma Metintaş2
1Department of Cardiology, Eskisehir State Hospital, Eskisehir, Turkey
2Department of Public Health, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: Ideal cardiovascular health (ICH) has defined to reduce cardiovascular disease and to improve health by 2020. The aim was to evaluate ICH and recurrence of myocardial infarctions by gender in cardiology outpatients.
METHODS: The questionnaire form was applied by face-to-face interviews method by researchers. It was used American Heart Association definitions to determine the cardiovascular risk factors and ICH. Having each risk factor was defined as 1 point. According to this, the total cardiovascular health score calculated ranged from 0 to 7. It is considered statistically significant if p≤0.05.
RESULTS: The ages of 261 participants of the study group ranged between 18 and 83, the mean age ± standard deviation (SD) was 50.68±15.39 years in the entire study group, 51.03±15.17 years in men and 50.44±15.58 years in women (p>0.05). The ICH status among the participants was found to be 4.6%. In the study, in both sexes there was a moderate positive correlation between the total cardiovascular health score and the number of experienced myocardial infarctions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ICH frequency was found to be very low in both sexes. Furthermore, ICH score was associated with myocardial infarction recurrences in both sexes.

Keywords: Cardiovascular diseases, cross-sectional studies; myocardial infarctions.

Evrin Dağtekin, Gökçe Dağtekin, Selma Metintaş. Ideal Cardiovascular Health by Gender in Cardiology Outpatients: A Cross-Sectional Study. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 127-133

Sorumlu Yazar: Gökçe Dağtekin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale