ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Patent Duktus Arteriyozusun Farmakolojik Kapatma Tedavisinde İbuprofen Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 183-188 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.69077

Patent Duktus Arteriyozusun Farmakolojik Kapatma Tedavisinde İbuprofen Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması

Yeşim Coşkun, İpek Akman, Gülendam Koçak
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Medicalpark Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İbuprofen, prematüre bebeklerde patent duktus arteriozusun (PDA) farmakolojik tedavisinde kullanılan etkili bir ajandır. Bu çalışmada PDA tanısı konulan ve farmakolojik kapatma tedavisi için intravenöz bolus tedavisi (İVBT) ve sürekli intravenöz infüzyon tedavisi (SİVİT) şeklinde ibuprofen verilen hastalarda iki farklı tedavi yönteminin etkinlik ve komplikasyonları karşılaştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, 2015-2018 yılları arasında yatmış olan 34. gestasyon haftasından önce doğmuş 64 preterm bebekle gerçekleştirildi. Hastaların demografik özellikleri, klinik bulguları, tedaviye bağlı komplikasyonlar ve tedaviye yanıtları değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların % 48,4’ine (n=31) İVBT, %51,6’sına (n=33) SİVİT yöntemleriyle standart dozda (10/5/5 mg/kg) ibuprofen tedavisi verildi. Tedavi öncesi ve sonrası PDA kapanması üzerine etki ve ilacın yan etkileri karşılaştırıldı. SİVİT verilen 6 hastada (%18.2) beslenme intoleransı gelişmiş olup hiçbirinde evre 3 nekrotizan enterokolit (NEK) olmadı. İVBT verilen grupta is 15 hastada (%48.4) beslenme intoleransı, 3 hastada (%9.7) evre 3 NEK gelişti. İVBT alan hastaların 3’ünde (%9.7) cerrahi ligasyon ihtiyacı oldu. SİVİT alan hiçbir hastada cerrahi ligasyon ihtiyacı olmadı. İki grup arasında oligüri, renal yetmezlik, hiponatremi, kanama diyatezi gibi yan etkiler ile mortalite, hastanede kalış süresi ve periventriküler kanama açısından anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: nmelidir.PDA’nın kapatılmasında farmakolojik tedavi olarak kullanılan ibuprofenin SİVİT şeklinde uygulandığında İVBT’ne göre beslenme intoleransı ve NEK gelişme riskininin daha az olduğunu tespit ettik. Bu bulgular daha büyük olgu grupları ile tekrar incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: ibuprofen, intravenöz bolus tedavisi, sürekli infüzyon tedavisi, patent duktus arteriyozus

Comparison of Ibuprofen Protocols in the Pharmacological Treatment of Patent Ductus Arteriosus

Yeşim Coşkun, İpek Akman, Gülendam Koçak
Department of Pediatrics, Bahçeşehir University School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Ibuprofen (IBU) is an effective agent for the pharmacological treatment of patent ductus arteriosus (PDA) in premature infants. In this study, we compared the efficacy and complications of intravenous bolus therapy (IVBT) and continuous intravenous infusion therapy (CIVIT) for the treatment of PDA.
METHODS: The study was conducted with 64 preterm infants in neonatal intensive care unit with gestational age <34 weeks between 2015 and 2018. Demographic characteristics, clinical findings, complications, and response to treatment were evaluated.
RESULTS: IBU treatment with a standard dose (10/5/5 mg/kg) was given as IVBT in 48.4% (n=31) of the patients and as CIVIT 51.6% (n=33) of the patients. The efficacy and the side effects of the treatment modalities were compared. In CIVIT group, feeding intolerance was found in 6 patients (18.2%) and none of them had Stage 3 necrotizing enterocolitis (NEC). In the IVBT group, 15 patients (48.4%) had feeding intolerance and 3 patients (9.7%) had Stage 3 NEC. Surgical ligation was needed in 3 (9.7%) patients who received IVBT. There was no need for surgical ligation in patients who received CIVIT. No significant difference was found between two groups in terms of mortality, hospital stay, periventricular hemorrhage, and side effects such as oliguria, renal insufficiency, hyponatremia, and bleeding diathesis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When IBU is used as CIVIT for the pharmacological treatment of PDA, we found that the risk of developing feeding intolerance and NEC is less than IVBT. These results should be studied with larger sample sizes.

Keywords: Continuous intravenous infusion therapy, ibuprofen; intravenous bolus therapy; patent ductus arteriosus.

Yeşim Coşkun, İpek Akman, Gülendam Koçak. Comparison of Ibuprofen Protocols in the Pharmacological Treatment of Patent Ductus Arteriosus. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(2): 183-188

Sorumlu Yazar: Yeşim Coşkun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale