ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Spora Katılım Muayenesi İçin Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Gönderilen Çocukların Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-07088 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.07088

Spora Katılım Muayenesi İçin Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Gönderilen Çocukların Değerlendirilmesi

Nurdan Erol, Lütfi Kılınçkaya, Can Yılmaz, Özlem Akkaya, Abdülkadir Bozaykut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Spora katılabilmek üzere sağlık raporu almak için kardiyoloji polikliniklerine başvuran olguların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışma, çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran olguların özelliklerinin ve kardiyolojik muayene sonuçlarının bir yıllık süre ile değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk kardiyoloji poliklinik kayıtlarından 01.01.2019- 31.12.2019 tarihleri arasında merkezimize spora katılım amacıyla başvuran ve ICD kodu buna uygun olarak sisteme girilmiş çocukların demografik bilgileri, öz ve soy geçmişleri, kan basıncı, elektrokardiyogram (EKG) ve ekokardiyogram (EKO) sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışma grubu 468 çocuk ve ergenden oluşmaktaydı. Olguların 312‘si (%67) erkek, 156‘sı (%33) kızdı. Yaşları ortalama 11,33 (min: 3, max: 17, n= 468) idi. Vücut ağırlıkları ortalama 47,35 (min: 18, max: 93, n=147), boyları ortalama 152,62 (min: 112, max: 188, n=147) olarak ölçüldü. Olguların 104’ünün ( %22) özgeçmişinde sporu etkileyebilecek neden varken 364’ünde (%78) yoktu. Olguların 123’ünü (%26) soygeçmişinde spor yapmasını etkileyebilecek neden varken 345‘inde (%74) ise neden yoktu. Olguların sistolik kan basıncı değerleri ortalama 110 mm Hg (min: 82, max: 171), diyastolik kan basıncı değerleri ortalama 68 mm Hg (min: 40, max: 90) idi. EKG incelemelerinde 1’inde ekstrasistol, 1’inde Wolf-Parkinson-White sendromu bulgusu vardı. QTc değerleri ortalama 414,88 msn (min: 350, max: 467)idi. Olguların 78’inden (%17) muayeneye ilave olarak efor testi, ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu veya KB takibi, holter EKG istendi. Ekokardiyografi değerlendirilmesinde 26 olguda ( %5,5) patoloji tespit edildi. Bu patolojilerin 25 tanesi önemsiz patoloji, 1 tanesi spor yapmaya engel olacak kardiyak patolojiydi. Çocukların 9’una (%1,9) spor raporu verilmedi. Bunlardan 4’ü aritmi polikliniğine yönlendirildi
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmadaki kardiyoloji muayene bulguları değerlendirildiğinde spora engel olacak kardiyak patoloji oranının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Olguların çoğunluğu iyi bir anamnez, fizik muayene, EKG ve kan basıncı takibi ile birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında değerlendirilebilecek olgulardı. Bu tür spor muayenelerinin bir kılavuza göre standardize edilmesi hem objektif sonuçlar alınması için hem de doktorun güvenlik ve kolaylığının sağlaması açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Muayenesi, Çocuk, Çocuk Kardiyolojisi

An Evaluation of Children who Consult Pediatric Cardiology Polyclinics for Sports Participation Examinations

Nurdan Erol, Lütfi Kılınçkaya, Can Yılmaz, Özlem Akkaya, Abdülkadir Bozaykut
Health Sciences University Zeynep Kamil Gynecology And Pediatrics Training And Research Hospital Child Clinic

INTRODUCTION: The number of children and adolescents who apply to cardiology polyclinics for sports check-ups are increasing day by day. This study aimed to examine the traits and cardiological examination results of the patients who consulted our hospital for such check-ups in a one-year period.
METHODS: The demographic information, the personal and family histories, blood pressures, electrocardiogram (ECG) and echocardiogram (ECHO) results of patients who consulted our pediatric cardiology polyclinic between 01.01.2019 - 31.12.2019 have been retrospectively evaluated.
RESULTS: Our study group consisted of 468 children. 312 (67%) of the cases were male while 156 (33%) were female. The mean age of the cases were 11.33. The mean body weight was 47.35 and the mean height was 152.62. 104 (22%) of the cases had causes that could affect their participation in sports in their personal histories while others did not and 123 (26%) of the cases had causes that could affect their participation in sports in their family histories while others did not. The mean systolic blood pressure value was 110 mm Hg,the mean diastolic blood pressure value was 68 mm Hg. In the ECG examinations were patholoji in two, The mean QTc values were 414.88 msn. Extra tests were performed on 78 (17%) of the cases. In the echocardiography examinations, cardiac pathology was diagnosed in 26 (5.5%) of the cases. one of these pathologies prevented participation in sports. A sports report was not given to 8 (1.7%) of the cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the ratio of cardiac pathology findings were very low in this study. Most of them could be examined in primary and secondary degree health centers. Standardizing these sports check-ups according to predetermined criteria would be beneficial as it would both provide objective results and ensure the security of the doctor.

Keywords: Sports, Sports Examinations, Child, Pediatric CardiologySorumlu Yazar: Nurdan Erol, Türkiye
LookUs & Online Makale