ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 61 (4)
Cilt: 61  Sayı: 4 - 2021
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Tanı ve Tedavi Amaçlı Transpediküler Vertebral Girişim Olgusu Deneyimlerimiz
Our Experience with Transpedicular Vertebral Intervention for Diagnostic and Therapeutic Purposes
Ezgi Akar, Mustafa Efendioğlu, Abdullah Yolcu, Arif Tarkan Çalışaneller
doi: 10.14744/hnhj.2020.98470  Sayfalar 367 - 371

3.
Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Mevsimlere, Cinsiyete ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Vitamin D Levels in Children by Seasons, Gender and Age
Aysun Boğa, Necla Yüce, Coşkun Saf, Mehmet Cengiz, Özgür Okumuş, İlkay Özgen Sarı
doi: 10.14744/hnhj.2019.26056  Sayfalar 372 - 376

4.
Kız Çocuklarında Redükte Edilemeyen İnguinal Herniyi Taklit Eden Nadir Bir Patoloji: Nuck Kanal Kisti
A Rare Pathology Mimicking an Irreducible Inguinal Hernia in Girls: Cyst in the Canal of Nuck
Mehmet Arpacık, Aytekin Kaymakçı, Turan Yıldız, Ceyhan Şahin, Hayriye Nihan Ayyıldız Karaman, Zeliha Akış Yıldız, Semih Lütfi Mirapoğlu, Fatma Tuğba Güvenç, Itır Ebru Zemheri
doi: 10.14744/hnhj.2021.80764  Sayfalar 377 - 381

5.
Mikrovasküler Anastomoz Tekniklerinin Pratikteki Değeri
The Practical Value of Microvascular Anastomosis Techniques
Ayşe İrem İskenderoğlu, Ali Haydar İskenderoğlu, İbrahim Ethem Ökçesiz, Nimet Emel Lüleci
doi: 10.14744/hnhj.2019.26214  Sayfalar 382 - 386

6.
Annelerin ateş, ateş düşürücüler, ateşli hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve ateşli havale hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi
Mothers' Knowledge Levels About Fever, Antipyretics, Febrile Illnesses, Antibiotic Use, and Febrile Convulsions
Safiye Güneş Sağer, Utku Batu, Müferret Ergüven
doi: 10.14744/hnhj.2019.65487  Sayfalar 387 - 391

7.
Serum prokalsitonin ve C reaktif protein düzeylerinin neonatal sepsiste tanısal değeri
Diagnostic Value of Serum Procalcitonin and C-reactive Protein Levels in Neonatal Sepsis
Mehmet Erceylan, Emel Ataoğlu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli
doi: 10.14744/hnhj.2019.74436  Sayfalar 392 - 396

8.
Apelin gen varyantları ve KOAH oluşumu arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigation of the Relationship Between Apelin Genetic Variants and COPD Formation
Cumhur Gökhan Ekmeçi, Ender Coşkunpınar, Abdullah Melekoğlu, Birsen Pınar Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2021.55476  Sayfalar 397 - 400

9.
Postoperatif dönemde yoğun bakımda yatan ASAsı 3-4-5 olan hastaların değerlendirilmesi
The Evaluation of American Society of Anesthesiology Classification 3–4 and 5 Patients Admitted Intensive Care Unit in Post-Operative Period
Murat Tolga Avşar, İbrahim Akkoç, Mehmet Toptaş, Zeynep Zehra Gümüş
doi: 10.14744/hnhj.2019.59389  Sayfalar 401 - 405

10.
Erektil disfonksiyon ile kardiyovasküler hastalık ilişkisinde Türkiye’deki üroloji uzmanlarının farkındalığı
Awareness of Relation Between Erectile Dysfunction and Cardiovascular Diseases Among the Urologist In Turkey
Yavuz Baştuğ, Serkan Gönültaş
doi: 10.14744/hnhj.2021.40360  Sayfalar 406 - 411

11.
Hızlandırılmış Korneal Kollajen Çarpraz Bağlama Metodlarının Karşılaştırılması
Comparison of Accelerated Corneal Collagen Cross-Linking Methods
Fevziye Özdavut Aslan, Serap Yurttaşer Ocak, Mustafa Nuri Elçioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2021.93798  Sayfalar 412 - 416

12.
Elektif Cerrahi Uygulanan Geriatrik Hastalarda Perioperatif Hipotermi İnsidansı
Incidence of Perioperative Hypothermia in Geriatric Patients Undergoing Elective Surgery
Şule Batçık, Leyla Kazancıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2021.70037  Sayfalar 417 - 421

13.
Spora Katılım Muayenesi İçin Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Gönderilen Çocukların Değerlendirilmesi
Evaluation of Children Referred to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic for Preparticipation Sports Examination
Nurdan Erol, Lütfi Kılınçkaya, Can Yılmaz, Özlem Akkaya, Abdülkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2020.07088  Sayfalar 422 - 425

14.
Yenidoğanlarda Gastrointestinal Perforasyonların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Evaluation of Gastrointestinal Perforations in Newborns: A Single Center Experience
Cengiz Güney, Gaffari Tunç
doi: 10.14744/hnhj.2021.60243  Sayfalar 426 - 430

15.
Sezaryen sırasında cilt altı salin irigasyonunun cerrahi alan enfeksiyonuna etkisi
The Effect of Subcutaneous Saline Irrigation on Surgical Site Infection During Cesarean Section
Cengiz Andan, Şerif Aksin, Mehmet Rifat Göklü, Şeyhmus Tunç
doi: 10.14744/hnhj.2020.34467  Sayfalar 431 - 436

16.
10 mm’den küçük proksimal üreter taşları için SWL ile üreterorenoskopik litotripsi karşılaştırması
Shock Wave Lithotripsy Versus Ureterorenoscopic Lithotripsi for Proximal Ureteral Stones <10 Mm
Erhan Demirelli, Ural Oğuz, Mefail Aksu, Mehmet Karadayı, Ercan Öğreden
doi: 10.14744/hnhj.2021.21549  Sayfalar 437 - 439

17.
Doğuştan Kardiyak Anomaliler: Down Sendromlu Çocuklarda En Sık Görülen Anomali
Congenital Cardiac Anomalies: The Most Common Anomaly in Children with Down Syndrome
Nurdan Erol, Can Yılmaz, Abdullah Alpınar
doi: 10.14744/hnhj.2021.46794  Sayfalar 440 - 444

18.
Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Gebe Kadınlarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının Seroprevalansı - Tersiyer Merkez Deneyimi
Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Antibodies in Pregnant Women in Thrace Region of Turkey - A Tertiary Center Experience
Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütçü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın
doi: 10.14744/hnhj.2019.71324  Sayfalar 445 - 450

19.
İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri ile Mortaliteleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Mean Platelet Volume (MPV) and Cardiac Troponin I (cTnI) Levels and Mortality in Patients With Ischemic Stroke
Mehmet Necdet Yıldız, İbrahim Altunok, Öner Bozan, Şeref Emre Atiş, Bora Çekmen, Gökhan Aksel
doi: 10.14744/hnhj.2019.52386  Sayfalar 451 - 455

20.
Çocuklarda Testis Torsiyonu ile İklim Faktörleri Arasında İlişki Var mı?
Is There A Correlation Between Testicular Torsion in Children and the Climate Factors?
Ceyhan Şahin, Zeliha Akış Yıldız, Hayriye Nihan Ayyıldız, Fatma Tuğba Güvenç, Semih Mirapoğlu, Mehmet Arpacık, Sevim Yener, Aytekin Kaymakçı, Zekeriya İlçe
doi: 10.14744/hnhj.2021.79926  Sayfalar 456 - 461

OLGU SUNUMU
21.
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İki Olgu Sunumu
Presentation of Two Cases with Hyperbaric Oxygen Therapy Use in Plastic Surgery
Ayşe Irem Iskenderoğlu, Mehmet Emin Elbüken, Ali Haydar Iskenderoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.35403  Sayfalar 462 - 465

22.
Yenidoğan Yoksunluk Sendromunun Prematüre Bebekte Fentanil ile Tedavisi
The Treatment of Neonatal Abstinence Syndrome with Fentanyl in a Premature Infant
Serkan Kırık, Sadık Yurttutan, Aydın Bozkaya, Büşra Seğmen
doi: 10.14744/hnhj.2019.75437  Sayfalar 466 - 468

LookUs & Online Makale