ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Annelerin ateş, ateş düşürücüler, ateşli hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve ateşli havale hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 387-391 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.65487

Annelerin ateş, ateş düşürücüler, ateşli hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve ateşli havale hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi

Safiye Güneş Sağer1, Utku Batu1, Müferret Ergüven2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hazırladığımız bu çalışmayla 300 anneye ulaşarak ateş hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefledik. Sonuçlar doğrultusunda bilgi düzeyi yetersiz bulunursa yetkilileri sonuçlar konusunda uyararak ve halka ulaşmalarını sağlayarak; hastanelere olan çok sayıda başvurusu, gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direnci, ailelerin panik düzeyini azaltma ve devlet bütçesini rahatlatma gibi birçok konuda faydası olabileceğini düşündük. Nitekim Sağlık Bakanlığı’nın halkı bilinçlendirme çalışmalarından önce yapılması nedeni ile bu reklamların ne kadar etkili olduğuna ışık tutması amacı ile günümüzde yapılacak çalışmalara da yardımcı olması için değerli bir çalışma olduğunu düşündük ve edinilen bilgileri ise bugün yayınladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine başvuran 300 anne ile görüşülerek annelerin ateş, ateş tanımı ateş ölçüm yolu, ateş düşürme yolları ateş düşürücüler ve kullanımı, ateşli nöbet ve yaklaşımlarını, antibiyotik kullanımı hakkındaki bilgi tutum ve davranışlarının belirlenmesi ve buna göre var olan yanlışlıkların düzeltilmesi ve annelere vermemiz gereken bilgilerin istatistiğinin çıkarılması amacı ile etik kurul izni alınarak 2009-2010 yılları arasında yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamıza katılan annelerin %82 si düşük sosyoekonomik düzeye sahiptir. Annelerimizde %57 olarak ateş bilinci düşük olarak saptanmıştır. Antibiyotik kullanım bilinci ise %53 olarak düşük saptanmıştır. Çalışmamızın verilerine göre annelerin %58’lik bölümünün ateşi doğru ölçmemektedir. %45’lik kısmında ateş ölçüm aleti yoktur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaptığımız çalışmada annelerin ateş bilincini ateşli hastalık konusunda ki bilgilerini, ateşli konvülziyon hakkındaki tutum ve davranışlarını, antibiyotik kullanım bilinçlerini yetersiz bulduk. Annenin ev hanımı olması, annenin eğitim durumunun düşük olması SED (sosyoekonomik düzey) puanının düşük olması, kocasının mesleği, kocasının eğitim durumun düşük olması ateş bilincini ve antibiyotik kullanım bilincini olumsuz etkileyen faktörler olarak tespit ettik. Sonuçları göz önüne aldığımızda ateş konusunda annelerin bilgi sahibi olması, hem çocuğa gereksiz uygulamalarda bulunmalarını, hem de gecikmiş ve yetersiz müdahaleyi önleyeceğini öngörmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: ÇOCUKLARDA ATEŞ, AİLEDE ATEŞE YAKLAŞIM, ATEŞ BİLGİSİ

Mothers' Knowledge Levels About Fever, Antipyretics, Febrile Illnesses, Antibiotic Use, and Febrile Convulsions

Safiye Güneş Sağer1, Utku Batu1, Müferret Ergüven2
1Department of Department of Pediatric Neurology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Child Rheumatology, Düzce University, Düzce, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to measure the level of knowledge about fever by reaching 300 mothers. If the level of information is found to be inadequate in accordance with the results, by alerting the authorities about the results and ensuring that they reach the public; We thought that it might be useful for many applications to hospitals, unnecessary antibiotic use, antibiotic resistance, reducing the panic level of families and relieving the state budget. As a matter of fact, we thought that the Ministry of Health is a valuable study to help the studies to be done today in order to shed light on how effective these advertisements are due to the fact that they were made before the public awareness activities and we published the information obtained today.
METHODS: Study was conducted with 300 mothers who applied to Pediatric Clinics between 2009-2010 under the permission of the ethics committee. Aim of correcting existing mistakes and statisticing the information we should provide to mothers.
RESULTS: 82% of the mothers who participated in our study had low socioeconomic level. Fever consciousness was low in 57% of our mothers. The rate of antibiotic use was 53%.According to the data of our study, 58% of mothers do not measure fever correctly. There is no fever measuring device in 45%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that mothers' awareness of fever, their behaviors about febrile convulsions, and their awareness of antibiotic use were insufficient. We determined that the mother being a housewife, the mother's education level being low, socioeconomic level score was low, her husband's occupation, her husband's education was low, and fever awareness and antibiotic use were negatively affected. When we consider the results, we anticipate that mothers should be informed about fever, that they will make unnecessary applications to the child and that they will prevent delayed and inadequate intervention.

Keywords: Fever in children, knowledge of fever; parental management of fever.

Safiye Güneş Sağer, Utku Batu, Müferret Ergüven. Mothers' Knowledge Levels About Fever, Antipyretics, Febrile Illnesses, Antibiotic Use, and Febrile Convulsions. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 387-391

Sorumlu Yazar: Safiye Güneş Sağer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale