ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Yenidoğanlarda Gastrointestinal Perforasyonların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-60243 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.60243

Yenidoğanlarda Gastrointestinal Perforasyonların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Cengiz Güney1, Gaffari Tunc2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Neonatal dönemde gastrointestinal perforasyonlar mortalitesi yüksek problemlerdendir. Bu çalışmada neonatal dönemde meydana gelen gastrointestinal perforasyonlarla ilgili tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2005 ve 2020 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinda takip ve tedavisi yapılan 28 hasta risk faktörleri, karakteristik özellikleri, klinik ve labaratuvar bulguları ile mortalite oranları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 16 erkek (57,1% ), 12 kız (42,9%) hastanın 15’i (53,6%) preterm, 13’ü (46,4%) ise term bebek idi. Ortalama doğum ağırlığı 2162±855 g idi. En sık görülen perforasyon nedeni 16 vaka ile nekrotizan enterokolitti. Perforasyon bölgesi 17 olguda jejunoileal, 8 olguda kolon, 2 olguda duodenum ve bir olguda mide idi. Perforasyon nedeni ile olguların 12 tanesi (%42,8) kaybedildi. Doğum ağırlığı ve gestasyonel yaş ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gastrointestinal perforasyonlar yenidoğan döneminde önemli bir mortalite nedeni olarak karşımıza çıkar. Düşük doğum ağırlıklı ve gestayon yaşı küçük bebeklerde perforasyona bağlı mortalite nedeni ile dikkatli olmak gerekir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Gastrointestinal Perforasyon, Mortalite

Evaluation of Gastrointestinal Perforations in Newborns: A Single Center Experience

Cengiz Güney1, Gaffari Tunc2
1Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Sivas, Turkey;
2Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Gastrointestinal perforations are problems with high mortality in the neonatal period. In the present study, the purpose was to share our experiences on gastrointestinal perforations in the neonatal period.
METHODS: A total of 28 patients who were followed up and treated in the Neonatal Intensive Care Unit between 2005 and 2020 were evaluated retrospectively with risk factors, characteristics, clinical and laboratory findings, and mortality rates.
RESULTS: There were a total of 16 male (57.1%) and 12 female (42.9%) patients 15 of whom were (53.6%) preterm, 13 (46.4%) were term. The mean birth weight was 2162±855 g. The most common cause of perforation was necrotizing enterocolitis with 16 cases. Perforation sides were jejunoileal in 17 cases, colon in 8 cases, duodenum in 2 cases, and stomach in one case. A total of 12 of the cases (42.8%) were lost due to perforation. Statistically significant relations were detected between birth weight and gestational age and mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gastrointestinal perforations appear as an important reason for mortality during the neonatal period. It is important to be careful because of perforation-related mortality in infants with low birth weight and low gestational age.

Keywords: Newborn, Gastrointestinal Perforation, MortalitySorumlu Yazar: Cengiz Güney, Türkiye
LookUs & Online Makale