ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Serum prokalsitonin ve C reaktif protein düzeylerinin neonatal sepsiste tanısal değeri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-74436 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.74436

Serum prokalsitonin ve C reaktif protein düzeylerinin neonatal sepsiste tanısal değeri

Mehmet Erceylan, Emel Ataoglu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Sultangazi Eğiitm ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan sepsisinde hızlı ve erken tanı morbidite mortalitenin azaltılmasında büyük önem taşımaktadır. Hemokültürde etken üretilmeden önce akut faz reaktanlarında artış tanıyı destekler. Klinik uygulamalarda C reaktif protein(CRP) düzeylerinin izlemi bu amaçla kullanılmaktadır. Son yıllarda prokalsitonin(PCT)’in yenidoğan sepsisinde kullanımı gündeme gelmiştir. PCT artışı CRP’den daha erken olmaktadır. Bu çalışmada yenidoğan sepsisinin tanı ve izleminde CRP ve PCT düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma yenidoğan yoğun bakım ünitesine sepsis tanısıyla yatan 40 hasta ve 40 kontrol grubu üzerinde yürütüldü.
BULGULAR: Çalışma grubunun tedavi öncesi PCT ve CRP değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti(p<0.05). Tedavi öncesi CRP ve PCT değerleri, tedavinin 72.saatinden sonra alınan CRP ve PCT değerleri ile karşılaştırıldığında; istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı(p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak PCT’ninde sepsisin erken tanısı ve tedaviye yanıtın izleminde rutin kullanılmakta olan CRP kadar yararlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Prokalsitonin, C reaktif protein, neonatal sepsis

Diagnostic value of serum procalcitonin and C-reaction protein levels in neonatal sepsis

Mehmet Erceylan, Emel Ataoglu, Derya Büyükkayhan, Murat Elevli
Health Science University Haseki Sultangazi Training and Research Hospital Department of Pediatrics

INTRODUCTION: Early diagnosis of neonatal sepsis mortality reduction of morbidity is of great importance. Hemoculture growth factor is produced before the diagnosis of acute phase reactants are supported. Clinical applications, C-reactive protein (CRP) levels, monitoring is used for this purpose. In recent years, procalcitonin (PCT) has come into use in neonatal sepsis. PCT increase is earlier than CRP. In this study, neonatal sepsis diagnosis and follow-up CRP and PCT levels were compared.
METHODS: Study was conducted on 40 patients with the diagnosis of neonatal sepsis in the intensive care unit and 40 controls.
RESULTS: Study group of the PCT and CRP levels before treatment were significantly higher than the control group (p <0.05). CRP and PCT levels before treatment, the treatment received after 72.hours compared CRP and PCT levels, showed a statistically significant decrease (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: PCT in sepsis as a result of early diagnosis and in monitoring response to therapy are used routinely to CRP were found to be useful.

Keywords: Procalcitonin, C-reactive protein, neonatal sepsisSorumlu Yazar: Derya Büyükkayhan, Türkiye
LookUs & Online Makale