ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Gebe Kadınlarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının Seroprevalansı - Tersiyer Merkez Deneyimi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-71324 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.71324

Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Gebe Kadınlarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının Seroprevalansı - Tersiyer Merkez Deneyimi

Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütcü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Trakya Bölgesi'ndeki tersiyer merkeze doğum öncesi bakım için başvuran gebelerde Toxoplasma gondii antikor seroprevalansını geriye dönük olarak incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran ilk trimesterdeki 2.317 gebenin Toksoplazma gondii IgM ve IgG antikorlarının seroprevalansını geriye dönük olarak analiz etmektedir. Bu amaçla anti-Toxoplasma IgM, anti-Toxoplasma IgG ve gerektiğinde IgG avidite sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 2.317 gebe kadın analiz edildi. 1.630 gebe (% 70,3) IgG ve IgM seronegatif, 607 (% 26,1) gebe IgG seropozitif, 61 (% 2,6) gebe IgG ve IgM seropozitif, 19 (%0,9) gebe sadece IgM pozitifti. Hem IgG hem de IgM seropozitifliği olan 61 hastanın 30'unda düşük avidite görüldü. Sadece IgM pozitifliği olan 16 hasta 2 hafta sonra kontrole çağrıldı. 3 (% 18,7) gebede serokonversiyon gözlendi. Rutin takiplere katılmayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye'nin Trakya Bölgesi'ndeki gebe kadınlarda toksoplazma maruziyet oranı hamilelikten önce yüksek (% 26,1) olsa da ilk trimester gebelerin yaklaşık %70'i seronegatiftir. İlk trimesterde tarama yapılması ve hastalara prenatal eğitim verilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Konjenital toksoplazmozis, gebelik, prenatal tanı

Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Antibodies in Pregnant Women in Thrace Region of Turkey-A Tertiary Center Experience

Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütcü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın
Trakya University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Perinatology, Edirne, TURKEY

INTRODUCTION: To investigate Toxoplasma gondii antibody seroprevalence in pregnancies who applied for prenatal care to the tertiary center in Trakya Region of Turkey between 1 January 2014-31 December 2018 retrospectively.
METHODS: This study retrospectively analyzes seroprevalence of Toxoplasma gondii IgM and IgG antibodies of 2.317 pregnant patients in their first trimester attended to the Obstetrics & Gynecology Antenatal Care Unit in Trakya University, Faculty of Medicine between 1January 2014 and 31 December 2018. For this purpose IgM, IgG and if necessary, IgG avidity results were evaluated.
RESULTS: In our study period 2.317 pregnant women analysed. 1.630 pregnant women (%70,3) were IgG and IgM seronegative, 607 (%26,1) were IgG seropositivite, 61 (%2,6) were both IgG and IgM seropositivite and 19 (%0,9) were only IgM positive. 30 of 61 patients with both IgG and IgM seropositivity showed low avidity. After 2 weeks for control seroconversion in 16 patients with just IgM positivity only 3(%18,7) showed seroconversion. We excluded patients who didn’t participate our routine follow-ups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even toxoplasma exposure rate in the pregnant women from Thrace Region of Turkey is high (%26,1) before pregnancy, about %70 of first trimester pregnant patients were found seronegative. Screening during the first trimester would be appropriate and prenatal education should be given to the patients.

Keywords: Congenital toxoplasmosis, pregnancy, prenatal diagnosisSorumlu Yazar: Cem Yener, Türkiye
LookUs & Online Makale