ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Gebe Kadınlarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının Seroprevalansı - Tersiyer Merkez Deneyimi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 445-450 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.71324

Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde Gebe Kadınlarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının Seroprevalansı - Tersiyer Merkez Deneyimi

Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütçü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Trakya Bölgesi'ndeki tersiyer merkeze doğum öncesi bakım için başvuran gebelerde Toxoplasma gondii antikor seroprevalansını geriye dönük olarak incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran ilk trimesterdeki 2.317 gebenin Toksoplazma gondii IgM ve IgG antikorlarının seroprevalansını geriye dönük olarak analiz etmektedir. Bu amaçla anti-Toxoplasma IgM, anti-Toxoplasma IgG ve gerektiğinde IgG avidite sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 2.317 gebe kadın analiz edildi. 1.630 gebe (% 70,3) IgG ve IgM seronegatif, 607 (% 26,1) gebe IgG seropozitif, 61 (% 2,6) gebe IgG ve IgM seropozitif, 19 (%0,9) gebe sadece IgM pozitifti. Hem IgG hem de IgM seropozitifliği olan 61 hastanın 30'unda düşük avidite görüldü. Sadece IgM pozitifliği olan 16 hasta 2 hafta sonra kontrole çağrıldı. 3 (% 18,7) gebede serokonversiyon gözlendi. Rutin takiplere katılmayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye'nin Trakya Bölgesi'ndeki gebe kadınlarda toksoplazma maruziyet oranı hamilelikten önce yüksek (% 26,1) olsa da ilk trimester gebelerin yaklaşık %70'i seronegatiftir. İlk trimesterde tarama yapılması ve hastalara prenatal eğitim verilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Konjenital toksoplazmozis, gebelik, prenatal tanı

Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Antibodies in Pregnant Women in Thrace Region of Turkey - A Tertiary Center Experience

Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütçü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın
Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Perinatology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: The objective of the study is to investigate Toxoplasma gondii antibody seroprevalence in pregnancies who applied for prenatal care to the tertiary center in Trakya (Thrace) Region of Turkey between January 01, 2014, and December 31, 2018, retrospectively.
METHODS: This study retrospectively analyzes seroprevalence of T. gondii IgM and IgG antibodies of 2.317 pregnant patients in their first trimester attended to the Obstetrics and Gynecology Antenatal Care Unit in Trakya University, Faculty of Medicine between January 01, 2014, and December 31, 2018. For this purpose, IgM, IgG and if necessary, IgG avidity results were evaluated.
RESULTS: In our study period 2.317 pregnant women were analyzed. 1.630 pregnant women (70.3%) were IgG and IgM seronegative, 607 (26.1%) were IgG seropositive, 61 (2.6%) were both IgG and IgM seropositive and 19 (0.9%) were only IgM positive. 30 of 61 patients with both IgG and IgM seropositivity showed low avidity. After 2 weeks for seroconversion control, in 16 of the patients with just IgM positivity, only 3 18.7%) showed seroconversion. We excluded patients who did not participate our routine follow-ups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even toxoplasma exposure rate in the pregnant women from the Trakya Region of Turkey is high (26.1%) before pregnancy, about 70% of first-trimester pregnant patients were found seronegative. Screening during the first trimester would be appropriate and prenatal education should be given to the patients.

Keywords: Congenital toxoplasmosis, pregnancy; prenatal diagnosis.

Cem Yener, Füsun Varol, Işıl Uzun, Havva Sütçü, Burcu Yeşildağ, Birsen Başar, Sinan Ateş, Cenk Sayın. Seroprevalence of Toxoplasma Gondii Antibodies in Pregnant Women in Thrace Region of Turkey - A Tertiary Center Experience. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 445-450

Sorumlu Yazar: Cem Yener, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale