ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Hızlandırılmış Korneal Kollajen Çarpraz Bağlama Metodlarının Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 412-416 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.93798

Hızlandırılmış Korneal Kollajen Çarpraz Bağlama Metodlarının Karşılaştırılması

Fevziye Özdavut Aslan1, Serap Yurttaşer Ocak2, Mustafa Nuri Elçioğlu2
1Akçiçek Şehir Hastanesi, kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Prof. Dr Cemil Taşçıoğlu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız, ilerleyici keratokonuslu olgularda hızlandırılmış kollajen çapraz bağlama (CXL) tedavilerinin görme keskinliği ve topografik parametreler üzerindeki sonuçlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015-Ocak 2018 tarihleri arasında progresif keratokonus tanısı ile hızlandırılmış CXL uygulanan olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya 10 dakika 9 mW/cm² Ultraviyole A (UV-A) tedavisi alan ve 18 mW/cm2 UV-A ile 5 dakika tedavi edilen olgular dahil edildi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1., 3., 6. ve 12. aylarda Sirius cihazı kullanılarak elde edilen düzeltilmemiş görme keskinliği (UCVA), en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), kırma değeri değişiklikleri (sferik, silindirik değerler) ve kornea topografi değerleri (K1, K2, Kmaximum, ön elevasyon, arka elevasyon) istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: 10 dakika UV-A ile tedavi edilen 40 göz ve 5 dakika UV-A ile tedavi edilen 40 göz olmak üzere toplam 80 olgunun 80 gözü çalışmaya dahil edildi. İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. Ameliyat öncesi değerleri karşılaştırdığımızda postoperatif 6. ve 12. aylarda her iki grupta UCVA ve BCVA (logMAR) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış vardı (p<0.05) Refraktif değişiklikler ve topografik değişiklikler (K1, K2, Kmaksimum, anterior elevasyon, posterior elevasyon), ameliyat öncesi değerler ile karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark yoktu. (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlerleyici keratokonus olgularında 1 yıllık izlem sonunda 10 dakikalık 9 mW/cm² ve 5 dakikalık 18 mW/cm² hızlandırılmış CXL yöntemleri görme keskinliğinde iyileşme ve topografik değişiklikler açısından benzer sonuçlar göstermiştir. Her iki yöntem de keratokonus ilerlemesini önlemede etkili görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: hızlandırılmış, keratokonus, kollajen çapraz bağlama

Comparison of Accelerated Corneal Collagen Cross-Linking Methods

Fevziye Özdavut Aslan1, Serap Yurttaşer Ocak2, Mustafa Nuri Elçioğlu2
1Department of Ophtalmology, Akçiçek State Hospital, Turkish Republic of Northern Cyprus, Cyprus
2Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Okmeydani Prof. Dr. Cemil Tascioglu Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Our aim in this study was to compare the results of accelerated collagen cross-linking (CXL) treatments on visual acuity and topographic parameters in cases with progressive keratoconus.
METHODS: The cases with the diagnosis of progressive keratoconus between January 2015 and January 2018, who underwent accelerated CXL, were analyzed retrospectively. Subjects who received 9 mW/cm² ultraviolet A (UV-A) treatment for 10 min and were treated with 18 mW/cm2 UV-A for 5 min were included in the study. Uncorrected visual acuity (UCVA), Uncorrected visual acuity (BCVA), refractive value changes (spherical, cylindrical values), and corneal topography values obtained using the Sirius device at preoperative and postoperative 1st, 3rd, 6th and 12th months (K1, K2, Kmaximum, anterior elevation, posterior elevation) were compared statistically.
RESULTS: A total of 80 eyes of 80 cases; 40 eyes treated with UV-A for 10 min and 40 eyes treated with UV-A for 5 min were included in the study. There was no difference between the two groups in terms of age and gender. There was a statistically significant increase in UCVA and BCVA (logMAR) values for both groups at the 6th and 12th months post-operatively when we compared the values before surgery (p<0.05) There was no significant difference between the two groups in terms of refractive changes and topographic changes (K1, K2, K maximum, anterior elevation, posterior elevation) after surgery compared with before surgery (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In cases of progressive keratoconus, 10-min 9 mW/cm² and 5-min 18 mW/cm² accelerated CXL methods showed similar results at the end of 1-year follow-up in terms of visual acuity improvement and topographic changes. Both methods seem to be effective in preventing keratoconus progression.

Keywords: Accelerated, collagen crosslinking; keratoconus.

Fevziye Özdavut Aslan, Serap Yurttaşer Ocak, Mustafa Nuri Elçioğlu. Comparison of Accelerated Corneal Collagen Cross-Linking Methods. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 412-416

Sorumlu Yazar: Serap Yurttaşer Ocak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale