ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Elektif Cerrahi Uygulanan Geriatrik Hastalarda Perioperatif Hipotermi İnsidansı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 417-421 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.70037

Elektif Cerrahi Uygulanan Geriatrik Hastalarda Perioperatif Hipotermi İnsidansı

Şule Batçık, Leyla Kazancıoğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı., Rize

GİRİŞ ve AMAÇ: Perioperatif hipotermi (POH), geriatrik hastalarda morbidite ve mortalite oranlarının artmasında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızda elektif cerrahi uygulanan geriatrik hastalarda POH insidansını belirlemeyi ve geriatrik hastalarda POH ile ilişkili risk faktörlerini belirleyerek, sıcaklık izleme farkındalığının ve vücut sıcaklıklarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, sedoanaljezi, genel ve rejyonel anestezi altında elektif cerrahi uygulanacak 65 yaş üstü hastalar dahil edildi. Hastaların demografik ve operatif verileri, preoperatif dönemde bekleme odasına giriş ve çıkış anındaki vücut sıcaklıkları, intraoperatif dönemde 0’ıncı dakika (dk), 60’ıncı dakika, 120’inci dakika, 180’inci dakika, 240’ıncı dakika ve postoperatif dönemde derlenme ünitesine giriş ve çıkış anındaki vücut sıcaklıkları kulak zarından ölçülerek kaydedildi. 36°C'nin altındaki vücut sıcaklıkları hipotermi olarak kabul edildi.
BULGULAR: 75 kadın (%42,1) ve 103 erkek (%57,8) olmak üzere toplam 178 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 73 ± 7.44 yıldı. Hastaların ameliyat öncesi ortalama vücut ısısı 36.8 ± 0.46 ºC iken, ameliyat sonrası derlenme ünitesi giriş ve çıkışındaki ortalama vücut ısısı sırasıyla 35.61 ± 0.89 ºC ve 36.11 ± 0.63 ºC idi. İntraoperatif dönemde 0’ıncı dakika vücut ısısı ortalaması 60’ıncı, 120’inci ve 180’inci dakikalardan, istatistiksel açıdan anlamlı olacak derecede yüksek bulundu (p<0.01). Uzun süreli operasyon süresi ve vücut sıcaklığındaki azalmanın tüm zaman dilimi karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda geriatrik hastalarda POH önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Geriatrik hastalarda hipotermiyi önlemek için vücut sıcaklığının rutin olarak izlenmesi ve hastaların ısıtılması gerektiğini öneriyoruz. Özellikle uzun sürmesi planlanan operasyonlarda; hipotermiyi önlemek için iyileştirmeler hızlı bir şekilde uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Elektif Cerrahi, Hipotermi, Geriatri, Vücut Sıcaklığı, İnsidans

Incidence of Perioperative Hypothermia in Geriatric Patients Undergoing Elective Surgery

Şule Batçık, Leyla Kazancıoğlu
Department of Anesthesiology and Reanimation, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey

INTRODUCTION: Perioperative hypothermia (POH) emerges as an important problem in increasing the morbidity and mortality rates of geriatric patients. The purpose of this study was to determine the incidence of POH in geriatric patients undergoing elective surgery. In addition, to determine the risk factors associated with POH in geriatric patients, to contribute to the improvement of temperature monitoring awareness and body temperatures.
METHODS: Patients over 65 years of age who would undergo elective surgery under sedoanalgesia, general and regional anesthesia were included in the study. Demographic and operative data of the patients, body temperatures at the time of entering the waiting room and exiting the waiting room in the pre-operative period, at the 0th min (min), 60th min, 120th min, 180th min, and 240th min in the intraoperative period and in the post-operative period, and body temperatures at the time of entry and exit from the recovery unit were measured from the tympanic membrane and recorded. Body temperatures below 36°C were accepted as hypothermia.
RESULTS: A total of 178 patients, including 75 females (42.1%) and 103 males (57.8%), were included in the study. The mean age of the patients was 73±7.44 years. While the pre-operative mean body temperature of the patients was 36.8±0.46°C, the mean body temperature at the entrance and exit of the postoperative recovery unit was 35.61±0.89°C and 36.11±0.63°C, respectively. In the intraoperative period, the mean value of body temperature at the 0th min was found to be higher than the 60th, 120th, and 180th min, which was statistically significant (p<0.01). A statistically significant difference was found in all time frame comparisons of prolonged operation time and decrease in body temperature (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, POH emerges as an important problem in geriatric patients. We suggest that routine monitoring of body temperature and warming of patients are necessary to prevent hypothermia in geriatric patients. Especially in operations that are planned to take a long time; improvements should be implemented quickly to avoid hypothermia.

Keywords: Body temperature, elective surgery; geriatrics hypothermia; incidence.

Şule Batçık, Leyla Kazancıoğlu. Incidence of Perioperative Hypothermia in Geriatric Patients Undergoing Elective Surgery. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 417-421

Sorumlu Yazar: Şule Batçık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale