ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Sezaryen sırasında cilt altı salin irigasyonunun cerrahi alan enfeksiyonuna etkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-34467 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.34467

Sezaryen sırasında cilt altı salin irigasyonunun cerrahi alan enfeksiyonuna etkisi

Cengiz Andan, Şerif Aksin, Mehmet Rifat Göklü, Seyhmus Tunc
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif yara enfeksiyonu cerrahilerde önemli bir morbidite kaynağıdır. Bu durum hastalarda ve sağlık sisteminde mali yüke yol açmaktadır. Cerrahi alan enfeksiyonunu azaltmak için basit ve ucuz yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmadaki amacımız, sezaryen sonrası cerrahi yara enfeksiyonlarını azaltmada salin irigasyonun etkisini retrospektif olarak incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017 ile Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde sezaryen ameliyatı olmuş 2220 hasta dâhil edilmiştir. Aynı cerrahın gerçekleştirdiği 1090 cilt yıkanan sezaryen ile başka bir cerrahın gerçekleştirdiği 1130 yıkama yapılmayan sezaryen karşılaştırılmıştır. Enfeksiyona etki edebilecek sezaryen tekniği, hasta popülasyonu özellikleri ve ameliyathane koşulları gibi değişken faktörler iki grup için tamamen aynı olduğu saptanmıştır.
BULGULAR: Toplam 2220 hastanın 22’sinde (%1) cerrahi alan enfeksiyonu saptanmıştır. Grup 1'de 9 (%0.8), Grup 2'de 13 (%1.1) hasta enfekte idi. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız idi (p>0.05). Gruplar karşılaştırıldığında hastaların yaş, VKİ, gebelik haftası, yatış süresi, sezaryen öncesi hemoglobin, acil sezaryen oranı, sigara içenlerin oranı, DM oranı iki grup için benzer idi (p>0.05). Genel hastalarla karşılaştırıldığında enfekte olanlarda DM oranı (p =0.056) ve VKİ (p =0.022) oranı istatistiksel olarak daha yüksek idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız salin irigasyonun cerrahi yara enfeksiyonlarında önlemede etkili olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, cerrahi yara enfeksiyonları, salin irigasyonu

The effect of subcutaneous saline irrigation on surgical site infection during cesarean section

Cengiz Andan, Şerif Aksin, Mehmet Rifat Göklü, Seyhmus Tunc
Health Sciences University Gazi Yasargil Diyarbakır Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Diyarbakir, Turkey.TC Ministry of Health, Health Sciences University Gazi Yasargil Diyarbakır Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Diyarbakir, Turkey.

INTRODUCTION: Postoperative wound site infection is an important source of morbidity in surgeries. This leads to financial burden in patients and healthcare systems. There is a need for simple and inexpensive methods in order to reduce surgical site infection. In this study, we aimed to retrospectivelly investigate the effect of saline irrigation on the reduction of surgical wound site infections following cesarean section.
METHODS: A total of 2220 patients who underwent cesarean section in the obstetrics and gynecology clinic of our hospital between January 2017 and December 2020 were included. A total of 1090 cesarean sections with skin irrigation were compared with 1130 cesarean sections performed without irrigation. Variable factors that could affect infection such as cesarean technique, patient population’s characteristics and operating room conditions were completely same for both groups.
RESULTS: Surgical site infection was detected in 22 (1%) of the 2220 patients. Nine (0.8%) patients in Group 1 and 13 (1.1%) patients in Group 2 were infected. The difference between both groups was statistically insignificant (p>0.05). Patients’ age, BMI, gestational week, length of stay, pre-cesarean hemoglobin, the rates of urgent cesarean sections, smokers and DM were similar between both groups (p>0.05). The rates of DM (p =0.056) and BMI (p =0.022) were statistically higher compared to general patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results indicated that saline irrigation was not effective in surgical wound site infections.

Keywords: Cesarean, surgical site infection, saline irrigationSorumlu Yazar: Cengiz Andan, Türkiye
LookUs & Online Makale