ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Tanı ve Tedavi Amaçlı Transpediküler Vertebral Girişim Olgusu Deneyimlerimiz [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-98470 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.98470

Tanı ve Tedavi Amaçlı Transpediküler Vertebral Girişim Olgusu Deneyimlerimiz

Ezgi AKAR, Mustafa Efendioglu, Abdullah Yolcu, Arif Tarkan Çalisaneller
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen veya beraberinde ‘kırmızı bayrak’ olarak tanımlanan bulguların eşlik ettiği bel ve sırt ağrısı olan hastaların (ateş, gece ağrısı, kilo kaybı, eşlik eden malignite vs.) radyolojik olarak değerlendirilmesi önerilir. Kemikte çökme veya infiltratif tutulum bulguları olan hastalara hem patolojik tanı hemde tedavi amaçlı transpediküler vertebra biyopsisi ve vertebroplasti uzun yıllardır yapılan spinal cerrahi prosedürlerdir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018-2020 yılları arasında kliniğimizde transpediküler vertebra biyopsisi ve vertebroplasti yapılan 31 olgunun BT ve MRG görüntüleri, klinik ve patoloji kayıtları retrospektif olarak incelendi. Her bir hasta için; yapılan işlem, işlem seviyesi ve patolojik tanıları kaydedildi.
BULGULAR: Olgularımızın 7 (%23)’sinde sadece spondilodiskitis ön tanısıyla etken tespiti amacıyla transpediküler girişimle biyopsi yapıldı. 24 (%77)’ sinde vertebral çökme kırığı olup, hem tanı amaçlı transpediküler biyopsi hemde vertebroplasti işlemi aynı seansta yapıldı. Diskitis bulguları olan hastalarda 3 (%43)’ünde etken tespiti yapıldı (2 olgu stafilococus aureus, 1 olgu tüberküloz), 4 (%57) sinde patoloji ve kültür sonucu negatif geldi. Vertebroplasti yaptığımız çökme kırığı olan olgularımızın sadece 2 (%8)’ sinin histopatolojik incelemesinde malignite tespit edilirken (1 olgu GİS malignitesi, 1 olgu multipl myelom), diğer 22 (%92)’sinde osteoporotik çökme kırığı saptandı. Vertebroplasti yapılan olguların sadece bir tanesinde 2 seviyeye işlem yapıldı (L1 ve L2). Diğer seviyeler sırasıyla; L1 (10 olgu), L3 (5 olgu), T11 (3 olgu), L2 (2 olgu), T9 (1 olgu), T12 (1 olgu), L5 (1 olgu) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vertebra korpus lezyonları ve enfeksiyonlarında etken tespiti ve patolojik tanı konulmasında transpediküler vertebra biyopsisi güvenle yapılabilir. Vertebroplasti; osteoporotik kemik çökmesine veya metastatik vertebra tutulumuna bağlı ağrısı olan hastalarda hem ağrı kontrolü, hemde vertebranın stabilitesini arttırmak için uygulanan etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, Transpediküler, Vertebra, Vertebroplasti

Our Experience with Transpedicular Vertebral Intervention for Diagnostic and Therapeutic Purposes

Ezgi AKAR, Mustafa Efendioglu, Abdullah Yolcu, Arif Tarkan Çalisaneller
Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Yeditepe University Faculty of Medicine, Neuroscience Phd Student, Istanbul, Turkey1

INTRODUCTION: It is recommended that patients who do not respond to conservative treatment or who have low back pain accompanied by findings defined as 'red flag' (fever, night pain, weight loss, accompanying malignancy, etc.)radiologically. Transpedicular vertebral biopsy and vertebroplasty are spinal surgical procedures performed for many years for both pathological diagnosis and treatment for patients with signs of bone collapse or infiltrative involvement.
METHODS: CT and MRI images, clinical findings and pathology records of 31 patients who underwent transpedicular vertebral biopsy and vertebroplasty in our clinic between 2018-2020 were analyzed retrospectively. For each patient; the procedure, level of operation and pathological diagnoses were recorded.
RESULTS: In 7(23%) of our cases, a biopsy was performed with a transpedicular intervention only for the purpose of determining the agent with a diagnosis of spondylodiscitis. In 24(77%), there was a vertebral compression fracture and both transpedicular biopsy and vertebroplasty were performed in the same session. In 3(43%) of the patients with signs of discitis, causative agents were detected (2 cases were staphylococus aureus, 1 case was tuberculosis), and 4(57%) were negative in microbial culture and pathology. While only 2(8%) of our cases with vertebroplasty compression fracture were detected (1 case GIS malignancy, 1 case multiple myeloma), and 22(92%) fractures were osteoporotic in histopathological examination. Only one of the cases underwent vertebroplasty was treated to 2 levels (L1 and L2). Other levels are; L1(10 cases), L3(5 cases), T11(3 cases), L2(2 cases), T9(1 case), T12(1 case), L5(1 case).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transpedicular vertebral biopsy can be performed safely in determining the causative agent and pathological diagnosis in vertebral corpus lesions and infections. Vertebroplasty; which is an effective and reliable method applied both to control pain and increase the stability of the vertebra in patients with pain due to osteoporotic bone collapse or metastatic vertebral involvement.

Keywords: Biopsy, Transpedicular, Vertebra, VertebroplastySorumlu Yazar: Ezgi AKAR, Türkiye
LookUs & Online Makale