ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri ile Mortaliteleri Arasındaki İlişki [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 451-455 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.52386

İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri ile Mortaliteleri Arasındaki İlişki

Mehmet Necdet Yıldız1, İbrahim Altunok2, Öner Bozan3, Şeref Emre Atiş3, Bora Çekmen3, Gökhan Aksel2
1Sultanbeyli Devlet Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik inme önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Hastane içi mortalitenin yaklaşık %5’inden s
orumludur. Akut iskemik inme vakalarında mortalite için risk faktörlerini erken tanıyabilmek hastalığın yönetimi ve uygun aile bilgilendirmesi açısından önemlidir. Biz bu çalışmamızda akut iskemik inme hastalarında Kardiyak Troponin I ve Ortalama Platelet Hacmi ile mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: SBÜ Ümraniye EAH Acil Tıp Kliniğine 01.01.2016 – 01.01.2018 tarihleri arasında başvuran, SVH olarak tanı kodu girilmiş ve acil serviste çekilen MR Diffüzyon tetkiki Radyoloji tarafından akut enfarkt olarak raporlanmış hastalar taranarak hastların yaşı, cinsiyeti, mevcut komorbit hastalıkları, MPV ve cTnI değerleri kayıt altına alındı. Hastaların mortalite durumu T.C. Sağlık Bakanlığı Ölüm Bildirim Sistemi üzerinden taranarak birinci ve üçüncü ay mortaliteleri kaydedildi. cTnI yüksekliği bulunan ve Kardiyoloji veya Acil Tıp Uzman hekimi tarafından akut koroner sendrom düşünülen hastalar dışlandı.


BULGULAR: Çalışmamıza toplam 357 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortancası 72 (IQR: 62-81) olarak saptandı. 357 hastanın 43’ü (12%) ilk bir ay içerisinde ölürken 66’sının (18,5) ilk üç ay içerisinde öldüğü belirlendi. Hastaların birinci ay ve üçüncü ay mortalitesi ile komorbid hastalıkları arasındaki ilişki incelendiğinde yalnızca demans varlığının üçüncü ay mortalite ile anlamlı ilişkisi olduğu saptandı (Ki-kare, p=0,021). Hastaların MPV ve cTnI değerleri ile birinci ve üçüncü ay mortaliteleri arasındaki ilişki incelendiğinde birinci ay mortalite ile cTnI arasında (Mann-Whitney U p<0,001) ve üçüncü ay mortalite ile cTnI arasında (Mann-Whitney U p<0,001) anlamlı ilişki saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut iskemik inme hastalarında cTnI yüksekliğinin mortalite riskini tahmin etmede faydalı olabilecek bir parametre olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: akut inme, troponin, mortalite

The Relationship Between Mean Platelet Volume (MPV) and Cardiac Troponin I (cTnI) Levels and Mortality in Patients With Ischemic Stroke

Mehmet Necdet Yıldız1, İbrahim Altunok2, Öner Bozan3, Şeref Emre Atiş3, Bora Çekmen3, Gökhan Aksel2
1Department of Emergency Medicine, Sultanbeyli State Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Okmeydanı Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Acute ischemic stroke is one of the important causes of mortality and morbidity. It is responsible for approximately 5% of in-hospital mortality. Early recognition of risk factors for mortality in acute ischemic stroke cases is important in terms of disease management and appropriate family information. In this study, we aimed to investigate the relationship between Cardiac Troponin I (cTnI) and Mean Platelet Volume (MPV) and mortality in patients with acute ischemic stroke.
METHODS: Patients who applied to the Emergency Medicine Clinic between 01.01.2016 and 01.01.2018, whose diagnosis code was entered as cerebrovascular disease (CVD) and whose magnetic resonance diffusion imaging tests were reported as acute infarct by the radiology clinic were screened, and the patients' age, gender, current comorbid diseases, mean platelet volume (MPV) and troponin values were recorded. Mortality status of the patients were screened through the Turkish Republic Ministry of Health Death Notification System, and their first and third month mortality were recorded. Patients with elevated troponin and suspected acute coronary syndrome by a cardiology or emergency medicine specialist were excluded.
RESULTS: A total of 357 patients were included in our study. The median age of the patients was 72 (IQR: 62-81). While 43 (12%) of 357 patients died within the first month, 66 (18.5%) of them died within the first three months. When the relationship between the first month and third month mortality of the patients and their comorbid diseases was examined, it was found that only the presence of dementia had a significant relationship with the third month mortality (Chi-square, p=0.021). When the relationship between MPV and troponin values of the patients and their first and third month mortality was examined, a significant relationship was found between first month mortality and troponin (Mann-Whitney U, p<0.001) and third month mortality and troponin (Mann-Whitney U, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that troponin elevation in patients with acute ischemic stroke is a parameter that may be useful in estimating the risk of mortality.

Keywords: Acute stroke, troponin; mortality.

Mehmet Necdet Yıldız, İbrahim Altunok, Öner Bozan, Şeref Emre Atiş, Bora Çekmen, Gökhan Aksel. The Relationship Between Mean Platelet Volume (MPV) and Cardiac Troponin I (cTnI) Levels and Mortality in Patients With Ischemic Stroke. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 451-455

Sorumlu Yazar: Öner Bozan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale