ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Mikrovasküler Anastomoz Tekniklerinin Pratikteki Değeri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-26214 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.26214

Mikrovasküler Anastomoz Tekniklerinin Pratikteki Değeri

Ayse Irem Iskenderoglu1, Ali Haydar Iskenderoglu2, Ibrahim Ethem Okcesiz3, Nimet Emel Lüleci4
1S.B Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Özel Eren Hastanesi, İstanbul
3Özel Delta Hospital, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Enstitüsü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Vasküler anastomoz gerektiren cerrahi uygulamalarda operasyonun başarılı olabilmesi, yapılan anastomozların açık kalmasına bağlıdır. Bu durumda uygulanabilecek cerrahi teknik büyük önem taşımaktadır. Mikrovasküler anastomozlarda çok fazla cerrahi tekniğin tanımlanmış olması aslında bu alanda arayışın devam ettiğini göstermektedir. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız var olan yöntemlerin etkinliğinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, mikrovasküler anastomoz yapılabilmesi için bilinen yöntemler, tarih sırasına göre incelenerek gözden geçirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda 1978 yılından günümüze dek uç-uca ve uç-yan anastomozlarda kullanılan mikrovasküler sütür teknikleri incelenmiş ve aralıklı eversiyon sütürü ile kombine edilmiş konvansiyonel sütür uygulaması ile karşılaştırılmıştır. Önemli olan, cerrahın hangi tekniği bildiği ve o tekniği iyi bir şekilde uygulaması olsa da, bizim pratiğimizde aralıklı eversiyon sütürü ile kombine edilmiş konvansiyonel sütür uygulaması mevcut diğer tekniklere göre daha üstündür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mikrocerrahi anastomozlar için, günümüze dek hem uç-uca, hem de uç-yan anastomozlarda kullanılmak üzere, pek çok mikrovasküler sütür tekniği tanımlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmalar göstermektedir ki, yöntem ne olursa olsun, çalışır durumda olan ve iyi uzun dönem sonuçlar alınan anastomozları sağlayabilen teknikler başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: mikrovasküler sütür, mikrovasküler anastomoz, eversiyon sütürü

The Value Of Microvascular Anastomosis Techniques In The Practice

Ayse Irem Iskenderoglu1, Ali Haydar Iskenderoglu2, Ibrahim Ethem Okcesiz3, Nimet Emel Lüleci4
1Department of Plastic Surgery, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Eren Hospital, Istanbul, Turkey
3Delta Hospital, Istanbul, Turkey
4Marmara University Medical School, Gastroenterology Institute, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Successful operation of surgical procedures that requiring vascular anastomosis, depends on the anastomoses remain open. In this case, the surgical technique that is applied is of great importance. The fact that a lot of surgical techniques have been defined in microvascular anastomoses indicates that the search for this field still continues. The purpose of this study is to examine the effectiveness of existing methods.
METHODS: In this study, the known methods for performing microvascular anastomosis were reviewed and examined in order of history.
RESULTS: In our study, microvascular suture techniques used in end-to-end and end-to-side anastomoses from 1978 to present have been examined and compared with conventional suture application combined with intermittent eversion suture. In our practice conventional suture application combined with intermittent eversion suture is superior to other available techniques.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Many microvascular suture techniques have been described and applied for use in both end-to-end and end-to-side anastomoses for microsurgical anastomoses, Studies show that no matter what the method is, techniques that are in working order and that can provide good long-term results are successful.

Keywords: microvascular suture, microvascular anastomoses, eversion sutureSorumlu Yazar: Ayse Irem Iskenderoglu, Türkiye
LookUs & Online Makale