ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrancilerinin Ötanaziye Bakışı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 88-93

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrancilerinin Ötanaziye Bakışı

Volkan Hancı1, Serhan Yurtlu1, Ferruh Ayoğlu2, Okan Yavuzalp3, Işıl Özkoçak Turan1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD,
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,
3Mardin Merkez Dara Sağlık Ocağı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, tıp fakültesi öğrencilerinin ötanaziyle ilgili görüşleri değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışmamı za toplam 195 Tıp Fakültesi öğrencisi alınmıştır. Veriler bir anket formu ile toplanmıştır.
BULGULAR: Anket sonuçlarına göre ö¤rencilerin %45.6’sı ötanazinin yasallaşması gerektiğini bildirmişlerdir. Öğrencilerin %39.5’i ötanaziye karşı olduklarını bildirmişler ve bunun nedenleri arasında ilk sırada dini inançları (%39.2) belirtmişlerdir. ikincil neden olarak ise, istismar riski (%34.2) belirtilmiştir. 139 öğrenci (%71.3) ötanazi uygulayan hekime ceza verilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin %82.6’sı ötanazi konusunun ülkemizde tartışılmasını yararlı bulmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ötanazinin ülkemizde hukuken yasak olmasına rağmen önemli ölçüde tıp fakültesi öğrencisinin ötanazi taraftarı olduğu görülmektedir. Ötanazi hekimlerin ya da diğer toplumun kesimlerinin kolayca taraftar ya da karşı olabilecekleri bir konu olmamalıdır. Ülkemiz için ötanaziye en uygun yaklaşımın belirlenmesi amacıyla; ülkemiz koşullarının ve bölgelere özgü farklılıkların yalnızca hekimlerde değil toplumun her kesiminde araştırılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ötanazi, Tıp fakültesi öğrencileri.

Zonguldak Karaelmas University Medical Students’ Opinions About Euthanasia

Volkan Hancı1, Serhan Yurtlu1, Ferruh Ayoğlu2, Okan Yavuzalp3, Işıl Özkoçak Turan1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD,
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,
3Mardin Merkez Dara Sağlık Ocağı

INTRODUCTION: In this study opinions of medical students about euthanasia were evaluated.
METHODS: After approval from the ethics committee, Karaelmas University Faculty of Medicine 1stst, 2th, 3th, 4th, 5th and 6th class students were administered in our study. Total of 195 students were taken our study. Datas were collected by a questionnaire.
RESULTS: According to results of this questionnaire 45.6 % of medical students thought that euthanasia must be legalized. 39.5 % of students were against the euthanasia and the was primary cause of this opposition religious beliefs (39.2%). Secondary cause was determined as risk of misusing (34.2%). 139 students (71.3%) adduce not to punish the physician who performs euthanasia. 161 (82.6%) think that it’s appropriate to discuss euthanasia in our country.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although our country legally prohibited, significant medical students are seen as supporters of euthanasia. Physician’s or other public sector could not be easily supporters or opposition of euthanasia. Most appropriate approach for our country’s determination to euthanasia in order for our country and region-specific differences in terms not only of physicians in every segment of society is necessary to investigate.

Keywords: Euthanasia, medical school students.

Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Ferruh Ayoğlu, Okan Yavuzalp, Işıl Özkoçak Turan. Zonguldak Karaelmas University Medical Students’ Opinions About Euthanasia. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 88-93

Sorumlu Yazar: Volkan Hancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale