ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Skov-3 Over Kanseri Hücre Hattında Fotodinamik Terapi Uygulaması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 119-124 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.25238

Skov-3 Over Kanseri Hücre Hattında Fotodinamik Terapi Uygulaması

S. Sibel Erdem1, Rabia Edibe Parlar2, Vildan Akgül Obeidin3, Ubeydullah Şahin4
1İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı; Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER), İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı; Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER), Türkiye
3İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sürdürülen sayısız araştırmaya ve geliştirilen ilaçlara rağmen günümüzde kanser hala milyonlarca insanın ölümüne neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Over kanseri en ölümcül kanserlerden biri olup kadınlarda en çok görülen beşinci kanser türüdür. Uygulanan tedavi yöntemleri arasından kemoterapiye nispeten daha iyi yanıt alınmasına rağmen over kanseri halen tam olarak tedavi edilememektedir. Bu nedenle geleneksel tedavi yöntemlerinin ağır yan etkilerinden sıyrılmış, kanser hücresine karşı seçicilik gösteren etkili yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya var olan yöntemlerin birleştirilerek özgün tedavilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Fotodinamik Terapi (FDT), ışıkla aktive olan molekül (fotosensitizer), oksijen ve uygun dalga boyundaki ışığın birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir dizi fotokimyasal/fotofiziksel reaksiyonlar sonucu hücrenin ölümü prensibine dayanır. Özgün, suda çözünürlüğü yüksek fotosensitizerin SKOV-3 over kanser hattında FDT çalışmaları yapıldı. 100 µM konsantrasyona kadar karanlık toksisite görülmezken, aynı değerde ışıkla aktivasyonu sonucu fotosensitizerin reaktif oksijen türleri üreterek yüksek fototoksisiteye sebep olduğu görüldü. SKOV-3 over kanseri hücre hattında IC50 değeri 79 µM olarak belirlendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER:
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Fotodinamik terapi, fotosensitizer, over kanseri, reaktif oksijen türleri, SKOV-3, toksisite.

Photodynamic Therapy Application In SKOV-3 Ovarian Cancer Cell Line

S. Sibel Erdem1, Rabia Edibe Parlar2, Vildan Akgül Obeidin3, Ubeydullah Şahin4
1Department of Medical Biochemistry, İstanbul Medipol University International Faculty of Medicine, İstanbul; Regenerative and Restorative Medical Research Center (REMER), Turkey
2Department of Medical Biochemistry, İstanbul Medipol University Institute of Health Sciences, İstanbul; Regenerative and Restorative Medical Research Center (REMER), Turkey
3Department of Medical Biochemistry, İstanbul Medipol University Institute of Health Sciences, İstanbul, Turkey
4Department of Medical Biochemistry, İstanbul Medipol University International Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cancer is a leading cause of death of millions of people, in spite of countless studies and drugs developed. Ovarian cancer is one of the deadliest cancer types, and it is the fifth most common in women. Despite the relatively better response to chemotherapy among treatment modalities, ovarian cancer still cannot be fully treated. For this reason, it is necessary to develop effective methods that are selective against cancer cells and/or to combine existing methods to develop original therapies that are free of the side effects of traditional treatment methods. Photodynamic therapy (PDT) involves a series of photochemical/photophysical reactions caused by the combination of a photosensitizer (a molecule activated by light), oxygen, and light of a specific wavelength, which leads to cell death. PDT has been performed with a novel, water-soluble photosensitizer in the SKOV-3 ovarian cancer cell line. While the photosensitizer did not show any toxicity up to a concentration of 100 µM, upon activation with light, significant toxicity was created via the generation of highly reactive oxygen species. The IC50 value was determined to be 79 µM in the SKOV-3 ovarian cancer cell line.
METHODS:
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Ovarian cancer, photodynamic therapy, photosensitizer, reactive oxygen species, SKOV-3, toxicity.

S. Sibel Erdem, Rabia Edibe Parlar, Vildan Akgül Obeidin, Ubeydullah Şahin. Photodynamic Therapy Application In SKOV-3 Ovarian Cancer Cell Line. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 119-124

Sorumlu Yazar: S. Sibel Erdem, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale