ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Prematüre Bebeklerimizin Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 39-44

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Prematüre Bebeklerimizin Değerlendirilmesi

Şirin Güven1, Hülya Saner2, Ahmet Sami Yazar3
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu,
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Asistanı
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Başasistanı

GİRİŞ ve AMAÇ: Son 20 yılda, perinatal ve neonatal tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak prematüre doğan bebeklerin yaşam oranları artmıştır. YDYBܒde yatarak takip edilen gestasyon yaşı 36 hafta ve altında olan 59 prematüre bebek alındı ve bu bebeklerin demografik özellikleri, klinik bulguları ve prognozları değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: En yüksek mortalite oranları doğum ağırlıkları 999 gr altında (%31,5) ve gestasyon yaşı 28 hafta ve altı olan olgularda (%26,3) saptandı. Olguların ventilatörde (SIPPV/SIMV+VG) kalma süreleri 4,52±10,2 gün, CPAP süreleri ise 1,5±2.12 gün idi.
BULGULAR: Tüm olgularda BPD oran› %6,7, 28 haftanın altındaki bebeklerde %15,8 idi. Doğum ağırlıklarına ve gestasyon yaşına göre BPD gözlenme oranları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Doğum ağırlıklarına ve gestasyon yaşı 28 hafta ve altı olan olgularda IVK (evre 2-3) oranı anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,01). PR oranı %6,7, 1000 gr altındaki olgularda %18,8 idi. PR oranı 500-999 gr arasında olan olgularda anlamlı şekilde yüksek saptandı (p: 0,027).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, YDYBܒmizde takip edilen 28 hafta ve 1000gr altındaki bebeklerde sağkalım oranları yüksektir, ayrıca BPD, PR, İVK ve NEK gibi erken neonatal komplikasyon oranları düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, prematüre, prematüre retinopatisi, mortalite.

The Evaluation Of The Premature Infants Followed At Neonatal Intensive Care Unit

Şirin Güven1, Hülya Saner2, Ahmet Sami Yazar3
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu,
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Asistanı
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Başasistanı

INTRODUCTION: In recent 20 years survival of preterm infants increased with development in perinatal and neonatal intensive care units. In our study, demographic features, clinical findings and prognoses of 59 preterm infants with gestational ages ≤36 week were evaluated.
METHODS: The most highest mortality rate was determined in the group of infants who were <999g ( 31,5%) and ≤28 week (26,3%). Duration of ventilation was 4,52±10,2 days, duration of CPAP was 1,5±2,12 days.
RESULTS: The BPD rate was 6,7%, in infants <28 week was 15,8 %. There was no difference between the BDP rates in the groups in terms of birth weight and the gestational age (p>0.05). The IVH (stage 2-3) rates were statistically higher in infants ≤28 weeks (p<0.01). ROP rate was 6,7%; in inflates <1000g was 18,8%. The ROP was significantly higher in the 500-999g group (p: 0,027).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion; the survival rates of inflates <28 we eks and <1000g fallowed at our Neonatal Intensive Care Unit are notably high; and rates of the early neonatal complication such as BPD, ROP, IVH and NEC are lower.

Keywords: Bronchopulmonary dysplasia, premature, retinopathy of prematurity, mortality.

Şirin Güven, Hülya Saner, Ahmet Sami Yazar. The Evaluation Of The Premature Infants Followed At Neonatal Intensive Care Unit. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 39-44

Sorumlu Yazar: Şirin Güven, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale