ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Uygulanan Parsiyel Nefrektomide Cerrahi Teknik Sonuçları Etkiliyor mu? Tek Merkez 'MIC' Skoru ve 'Trifecta' Sonuçları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 234-240 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.32559

Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Uygulanan Parsiyel Nefrektomide Cerrahi Teknik Sonuçları Etkiliyor mu? Tek Merkez 'MIC' Skoru ve 'Trifecta' Sonuçları

Abdurrahman İnkaya, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Renal Hücreli Kanser (RHK) nedeniyle açık (APN), laparoskopik(LPN) ve robot yardımlı parsiyel nefrektomi (RPN) uyguladığımız hastalarınMIC (Marjin, İskemi, Komplikasyon) skoru veTrifecta sonuçlarını bildirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2007 ile ağustos 2018 tarihleri arasında böbrek tümörü nedeniyle açık parsiyel nefrektomi (APN) n: 58, laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN) n: 32 ve robot yardımlı parsiyel nefektomi (RPN) n: 126 uyguladığımız vakaların demografik özellikleri, tümör özellikleri, perioperatif ve post operatif veriler ve komplikasyonlar, histopatolojik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Böbrek tümörleri için nefron koruyucu cerrahi sonuçlarını bildirmede cerrahi sınır negatifliği, iskemi süresinin 20 dakikanın altında olması ve komplikasyon olmaması oranlarını içeren MIC Skoru ile cerrahi sınır negatifliği, perioperatif komplikasyonlar ve glomerul filtrasyon oranının (GFR) >%90 korunması parametlerini içeren ‘trifecta’ oranları ile sonuçlarımızı bildirmeyi amaçladık.
BULGULAR: RPN hastanede kalış ve tahmini kanama miktarında APN tekniğine üstün bulundu. Transfüzyon oranı ve tüm komplikasyonlar üç teknikte de benzer bulundu. APN'de daha kısa operasyon süresi ve iskemi süresi olmasına rağmen daha yüksek miktarda kan kaybı ve hastanede kalış süresi mevcut idi. Cerrahi sınır pozitifliğinde ve GFR'nin>%90 korunmasında her üç teknik arasında anlamlı fark bulunmadı. Sıcak iskemi süresi ortalama 23.6 dk ile en uzun LPN'de, ardından ortalama 18.4 dk ile RPN ve ortalama 16.6 dk ile APN'de en kısa tespit edildi.(p=0.003) Açık ile robotik teknik arasındaki fark anlamlı değilken LPN tekniğinde sıcak iskemi süresi anlamlı olarak uzundu. MIC skoru oranımız APN'de %79, LPN'de %71 ve RPN'de %81.7 bulundu.(p=0.04) Trifectaoranlarımız APN'de % 87, LPN'de %87.5 ve RPN'de %93.6 olarak gerçekleşti. (p=0.128)
TARTIŞMA ve SONUÇ: RHK için uygulanan parsiyel nefrektomi sonuçlarını bildirmede hem ''MIC skoru sistemi'', hem ''Trifecta'' sistemi kullanımı kolay ve tekrar edilebilir sistemler olduğundan objektif bir standardizasyon sağlayabilir. RPN düşük komplikasyon oranları, daha kısa operasyon süresi, açık cerrahiye benzer sıcak iskemi oranları ve onkolojik sonuçlar ile açık parsiyel nefrektomiye en güçlü alternatif tekniktir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik, MIC skoru, açık, parsiyel nefrektomi, robotik, trifecta.

Does the Surgical Technique Affect the Results of Partial Nephrectomy Performed for Renal Cell Carcinoma? Single-center 'MIC' Score and 'Trifecta' Results

Abdurrahman İnkaya, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu
Department of Urology, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Health Aplication and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To report the MIC scores and trifecta rates in patients who underwent partial nephrectomy with open (OPN), laparoscopic (LPN) and robot-assisted techniques (RPN) due to kidney tumor.
METHODS: Demographic characteristics, tumor characteristics, peri-and post-operative data and complications of the patients who underwent OPN (n=58), LPN (n=32) and RPN (n=126) between 2007 and August 2018 due to kidney tumor and histopathological features were evaluated retrospectively in this study. To report oncological and functional outcomes of nephron-sparing surgery for renal tumors, MIC (surgical margin negativity, ischemia duration less than 20 minutes and lack of complication) and Trifecta (surgical margin negativity, perioperative complications and glomerular filtration rate (GFR) >90% protection rate) were used.
RESULTS: RPN was superior to OPN technique in hospitalization and estimated bleeding. Transfusion rate and all complications were similar in all three techniques. Although OPN had shorter operation time and ischemia time, there was a higher amount of blood loss and hospital stay. No significant difference was found between all three techniques for surgical margin positivity and >90% preservation of GFR. The mean duration of warm ischemia was 23.6 minutes with the longest LPN, followed by a mean of 18.4 minutes with an RPN and a mean of 16.6 minutes with OPN (p=0.003). It was significantly longer. Our MIC score was 79% in OPN, 71% in LPN and 81.7% in RPN (p=0.04). Our Trifectaoranes were 87% in OPN, 87.5% in LPN and 93.6% in RPN (p=0.128).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both the 'MIC score system 'and the 'Trifecta' system are easy to use and reproducible systems for reporting partial nephrectomy results for renal tumors. Robot-assisted partial nephrectomy is the most powerful alternative technique for open partial nephrectomy with low complication rates, shorter operation time, similar ischemia durations and oncologic outcomes.

Keywords: Laparoscopic, MIC score; open; partial nephrectomy; robotic; trifecta.

Abdurrahman İnkaya, Ahmet Tahra, Resul Sobay, Eyüp Veli Küçük, Uğur Boylu. Does the Surgical Technique Affect the Results of Partial Nephrectomy Performed for Renal Cell Carcinoma? Single-center 'MIC' Score and 'Trifecta' Results. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 234-240

Sorumlu Yazar: Abdurrahman İnkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale