ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Erişkin Aşılamasını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 128-132 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.34713

Erişkin Aşılamasını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Memet Taşkın Egici1, Beray Gelmez Taş2, Müfide Arzu Özkarafakılı2, Güzin Zeren Öztürk2
1Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇ Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği ABD
2Sağlık Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: Enfeksiyonlardan korunmada en ekonomik ve etkili uygulama aşılamadır. Son yıllarda çocukluk dönemi aşılamasında büyük mesafe kaydedilmesine rağmen erişkinlerde aşılama halen yetersizdir. Çalışmada erişkinlerin aşılama durumları ve etkileyen faktörler belirlenerek yeterli seviye gelebilmesi için çözüm önerilerinde bulunulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı çalışma, Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği polikliniklerine herhangi bir nedenle başvuran ve aşılama endikasyonu olan erişkin bireyler üzerinde yapılmıştır. Ankete katılmayı kabul eden katılımcılara sosyodemografik verileri, aşılama durumlarını ve aşılamayı etkileyen faktörleri içeren 15 soruluk bilgi formu, yüz yüze anket yöntemi ile uygulandı. Veriler istatistik programına girilerek analiz edildi.
BULGULAR: Araştırmamıza katılan 220 bireyin 140'i (%63,6) kadın, 80’i (%36,4) erkek idi Katılımcıların yaş ortalaması 61,40± 13,43’du.. Katılımcılardan erişkin aşılarından herhangi birini yaptıranların oranı %49,1 (n=108) idi. Aşı yaptıranların yaş ortalaması 60,68±13,47 ve %66,7’si kadındı. Erişkin aşıların herhangi birini yaptırma ile yaş, cinsiyet ve eğitim durumu arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Aşı yaptırılmasını en fazla etkileyen faktör hekim önerisi olup (%73; n=86) ikinci sırada medyanın etkisi gelmekteydi. Aşı yaptırmama nedenleri arasında yine ilk sırada hekim önerisi (%70; n= 80) bulunurken ikinci sıklıkta aşıya ihtiyacının olmadığını düşünme gelmekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda erişkin aşılamanın yetersiz olduğu, en fazla yapılan erişkin aşısının grip aşısı olduğu tespit edilmiştir. Hekim önerisinin hem aşı yaptırma hem de yaptırmama kararında en sık neden olduğunu saptadık. Aile hekimliği aşılamanın en çok yapıldığı birimlerden olması nedeniyle başta aile hekimleri olmak üzere hekimlerin erişkin aşılamayı önermesi aşılamayı arttıracaktır. Bu nedenle öncelikle hekimlerin farkındalığını arttıracak çalışmalara yer verilmelidir. Sağlık okuryazarlığı kapsamında toplumun doğru bilgilendirilmesinin erişkinlerde aşılamayı olumlu etkileyeceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Erişkin aşılaması, farkındalık, hekim önerisi, sağlık okuryazarlığı, aile hekimliği

Evaluation of Factors Affecting Adult Immunization

Memet Taşkın Egici1, Beray Gelmez Taş2, Müfide Arzu Özkarafakılı2, Güzin Zeren Öztürk2
1Department of Family Medicine, University of Health Science, Haydarpasa Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, University of Health Scienc, Sisli Hamidye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Vaccination is the most effective application in preventing from infections. In recent years, vaccination is still inadequate in adults despite the fact that there is a great deal of effort in childhood vaccination. We aimed to evaluate the vaccination status of adults and the factors that affected them.
METHODS: In this descriptive study, a questionnaire consisting of 15 items exploring sociodemographic variables, the status of vacciniation and the factors influencing the vaccination was applied to adult individuals who admitted to family medicine clinics of Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital. The data were entered into the statistical program and analyzed.
RESULTS: The average age of participants was 61.40±13.43. The proportion of participants who had adult vaccinations was 49.1% (n=108), average age of them were 60.68±13.47 and 66.7% were female. There was no significant relationship between age, sex, and education status of the adult vaccination's. The most important factor affecting the vaccination was physician 's recommendation (73%; n=86). the second factor was the effect of the media. Among the reasons for not having the vaccine, physician recommendation (70%; n=80) was found to be the first important factor also, the second factor was disbelief of need of vaccine.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was determined that adult vaccination was inadequate and mostly influenza vaccine was used in adults. It was found that the physician's recommendation was the most common cause of the decision to get or not to get vaccinated. Since most frequently vaccinations were performed in family medicine units, physicians’ mainly family physicians’ recommendations will increase the rate of vaccination in adulthood. Thus, effort should be given to increase the awareness of physicians. We believe that raising the awareness of the community within the scope of health literacy will also positively affect adulthood vaccination.

Keywords: Adulthood vaccination, awareness; family medicine; health literacy; physician's recommendation.

Memet Taşkın Egici, Beray Gelmez Taş, Müfide Arzu Özkarafakılı, Güzin Zeren Öztürk. Evaluation of Factors Affecting Adult Immunization. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 128-132

Sorumlu Yazar: Memet Taşkın Egici, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale