ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastaların Analizi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 83-87

Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastaların Analizi

Selahattin Çalışkan, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, M. İhsan Kahraman
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Üroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda transrektal ultrasonografi (TRUS) eşliğinde prostat biyopsisi yapılan hastalarda prostat kanseri (PK) insidansını belirlemeyi ve prostat kanseri ile benign prostat hiperplazisi (BPH) arasındaki yaş ve prostat spesifik antijen (PSA) değerleri arasındaki farklılığı tespit etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2004 ve 2010 yılları arasında TRUS eşliğinde prostat biyopsisi yapılan 2175 hasta çalışmaya alındı. Total PSA, prostat hacmi tespit edildi. Hastaların yaşı 41 ile 96 arasındaydı. Anormal rektal muayene bulgusu varlığı ve yüksek PSA değerleri (>4 ng/ml) TRUS eşliğinde prostat biyopsi endikasyonlarıydı.
BULGULAR: PK 662 hastada tespit edildi. 1403 hastada BPH patolojisi vardı. Yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi ve atipik küçük asiner proliferasyon sırasıyla 13 ve 81 hastada tespit edildi. Granülomatöz prostatit (GP) 7 hastada saptandı. BPH’ li ve PK’ li hastaların ortalama yaşı 66.2±9.4 ve 70.3±8.7 idi. Total PSA değerlerin BPH’ li hastalarda 9.5±7.2 ng/ml iken PK’ li hastalarda 90.2±31.1 ng/ml idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PK tanısı için TRUS eşliğinde biyopsi gereklidir. Fakat yaklaşık olarak biyopsi yapılan hastaların üçte biri prostat kanseridir. PK BPH’ ne göre daha ileri yaşlarda görülür. PSA değerleri PK’ li hastalarda daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Benign prostat hiperplazisi, Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi.

Analysis Of The Patients Who Underwent Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy

Selahattin Çalışkan, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, M. İhsan Kahraman
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Üroloji Kliniği

INTRODUCTION: In our study we aimed to determine incidence of prostate cancer (PC) in patients who underwent transrectal ultrasound (TRUS) guided prostate biopsy and the differences between benign prostatic hyperplasia (BPH) and PC in terms of age and PSA levels.
METHODS: 2175 patients who underwent TRUS guided prostate biopsy between 2004 and 2010 years were studied. Total PSA, prostate volume (PV) were determined. Patients’ ages were between 41 and 96 years. Abnormal digital rectal examination and high PSA levels (>4 ng/ml) were the indications of TRUS guided prostate biopsy.
RESULTS: PC was diagnosed in 662 patients (%30.4).1403 patients (%64.5) had BPH pathology. High grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) and atypical small acing proliferation (ASAP) were diagnosed in 13 (%0.6) and 81 (%3.6) patients. Granulomatous prostatitis (GP) was detected in 7 patients (%0.3). Mean ages of BPH and PC patients were 66.2±9.4 and 70.3±8.7. Total PSA levels were 9.5±7.2 ng/ml in BPH patients and 90.2±31.1 ng/ml in PC patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: TRUS guided biopsy is necessary for diagnosis of PC. But approximately one third of the patients who were biopsied have PC. PC is seen in more advanced ages than BPH. PSA levels are higher in PC patients when compared with BPH patients.

Keywords: Prostate cancer, Benign Prostatic Hyperplasia, Transrectal ultrasound guided prostate biopsy.

Selahattin Çalışkan, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, M. İhsan Kahraman. Analysis Of The Patients Who Underwent Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 83-87

Sorumlu Yazar: Selahattin Çalışkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale