ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda işitsel fonksiyonların değerlendirilmesi. [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 74-78 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.42713

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda işitsel fonksiyonların değerlendirilmesi.

Ahmet Baki
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstrüktif uyku apne sendromunun (OSAS) işitsel fonksiyon üzerindeki etkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: OSAS tanılı 120 hasta (Apne-hipopne indeksi (AHI)> 5) çalışmaya alındı. 35 hafif (AHİ: 5-15), 20 Orta (AHI: 15-30) OSAS tanısı alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Geçirilmiş kulak operasyonunu, merkezi ve periferik işitme sistemini etkileyebilecek hastalığı, akut ve kronik otit, sistemik hastalık ve tıbbi tedavi öyküsü olan 5 ağır OSAS hastası çalışma dışı bırakıldı. 60 ağır OSAS tanısı alan hasta çalışmaya dahil edildi. 60 ağır OSAS tanısı alan hastalar 30-40 yaş ağır OSAS ve 40-60 yaş ağır OSAS olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmaya toplam 60 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. 60 sağlıklı kontrol grubu 30-40 yaş ve 40-60 yaş sağlıklı kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Çalışmaya toplam 120 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen kontrol grubu ve hasta grubu için saf ses odyometrisi ve distorsiyon product otoakustik emisyon (DPOAE) testi yapıldı. Saf ses odyometri testi ve DPOAE değerleri tüm gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: İşitsel fonksiyonların değerlendirilmesinde 30-40 yaş arasındaki kontrol grubu ile 40-60 yaş arasındaki kontrol grubu arasında farklılık saptandı. 30-40 yaş arasındaki hasta grubu ile 40-60 yaş hasta grubu arasında farklılık saptandı. Diğer gruplar arasında anlamlı bir fark saptanamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamızda OSAS hastalarındaki işitme kaybının OSAS' tan ziyade ileri yaştan dolayı ortaya çıktığı gösterilmiştir. Literatürde OSAS ' ın işitsel fonksiyonlar üzerine etkisi hakkında bir belirsizlik olduğu için daha fazla çalışma yapılması gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, saf ses odyometrisi, otoakustik emisyon

Evaluation of Auditory Function in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Ahmet Baki
Department of Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery Clinic, Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the effect of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) on auditory function.
METHODS: We included 120 patients with OSAS [Apnea–hypopnea index (AHI) >5]. We excluded 35 patients with 35 mild OSAS (AHI: 5–15) and 20 with moderate OSAS (AHI: 15–30). Five patients with severe OSAS along with acute and chronic otitis, systemic disease, and medical treatment history that may affect past ear operation and central and peripheral auditory system were also excluded. Finally, we included 60 patients with severe OSAS and 60 healthy controls. Both patients and controls were divided into two groups based on age: 30–40-years group and 40–60-years group. A total of 120 patients were included. Pure-tone audiometry (PTA) and distortion product otoacoustic emission (DPOAE) tests were performed at a frequency range of 250–8000 Hz for both controls and patients, and their values were compared between all the groups.
RESULTS: In the evaluation of auditory functions, there was a difference between the 30–40-years and 40–60-years control groups. There was a difference between the patient age group of 30–40 years and the patient age group of 40–60 years. There was no significant difference between other groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hearing loss, which is not influenced by auditory functions in patients with OSAS, arises due to advanced age. Since there is uncertainty about the effect of auditory functions on patients with OSAS in the literature, further studies may be needed.

Keywords: Audiometry, obstructive sleep apnea syndrome, otoacoustic emission.

Ahmet Baki. Evaluation of Auditory Function in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 74-78

Sorumlu Yazar: Ahmet Baki, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale