ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Çocuk Kardiyolojisi Poliklinğine Başvuran Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 161-167

Çocuk Kardiyolojisi Poliklinğine Başvuran Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Esra Akyüz Özkan1, Haşim Hüsrevşahi2, Perihan Beyse1
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Polikliniğimize başvuran hastaların başvuru şikayetleriyle birlikte ekokardiyografi bulgularının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2013-2015 tarihleri arasında çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran 2522 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Tüm yaş gruplarında en sık normal ekokardiyografi saptandı. Patolojik ekokardiyografi bulgusu olarak ise yenidoğanlarda en sık patent foramen ovale (PFO), infantlarda atriyal septal defekt (ASD), 2-6 yaş ve 6-12 yaş grubunda ASD, 12-18 yaş grubunda ise en sık mitral valve prolapsusu (MVP) görüldü. Üfürüm yenidoğan, infant, 2-6 yaş ve 6-12 yaş grubunda en sık başvuru şikayeti iken 12-18 yaş arasında en sık başvuru şikayeti göğüs ağrısı olarak izlendi. Üfürümle başvuran hastaların %72.1 inde, göğüs ağrısıyla başvuranların %77’sinde, siyonozla başvuranların % 65 inde, çarpıntıyla gelenlerin % 40.5 inde, senkopla gelenlerin ise % 71.9 unda normal ekokardiyografi tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların büyük bir kısmının ekokardiyografisi normal olarak değerlendirilmiştir. En sık görülen anomali ASD idi. En sık şikayet olarak üfürüm saptandı ve üfürümle başvuran hastaların büyük bir kısmı normal olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ekokardiyografi, konjenital kalp hastalığı

Retrospective Evaluation of the Patients Admitted to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic

Esra Akyüz Özkan1, Haşim Hüsrevşahi2, Perihan Beyse1
1Department of Pediatrics, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the echocardiographic findings with complaints of patients admitted to our department.
METHODS: A total of 2522 patients admitted to pediatric cardiology outpatient clinic between 2013-2015 were evaluated retrospectively.
RESULTS: In all age groups it was revealed that normal echocardiogram was most common. The pathological findings in echocardiography were; patent foramen ovale (PFO) was the most common in newborns; atrial septal defect (ASD) in infants; ASD in 2-6 years and 6-12 years age group; and the mitral valve prolapse (MVP) in the 12-18 age group. While the murmur was the most frequent complaint of newborns, infants, 2-6 years and 6-12 years age group, chest pain was the most common for ages between 12-18 years. Normal echocardiography were determined in 72.1% of patients who admitted with a murmur, 77% of patients with chest pain; 65% of the patients with cyanosis; 40.5% of with palpitations and 71.9% with syncope.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of patient, admitted to the pediatric cardiology clinic, determined as normal echocardiography. The most common anomaly was ASD. The most common complaint was heart murmur and majority of patients presenting with murmurs were in normal limits.

Keywords: Pediatric, echocardiography, congenital heart disease

Esra Akyüz Özkan, Haşim Hüsrevşahi, Perihan Beyse. Retrospective Evaluation of the Patients Admitted to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 161-167

Sorumlu Yazar: Esra Akyüz Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale