ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Akut İskemik Hepatit Güncel Yaklaşım [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 41-42

Akut İskemik Hepatit Güncel Yaklaşım

Cumali Karatoprak1, Refik Demirtunç2, Kadir Kayataş1, Mehmet Tepe3, Seyit Uyar3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Uzman Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Klinik Şefi Doç Dr.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Dr.

Akut iskemik hepatit; karaciğerde ani gelişen dolaşım yetmezliği veya hipoksiye bağlı olarak gelişir. Genellikle 1 hafta içinde gerileyen, subklinik seyirli ve iyi prognoza sahiptir, çok nadir olarak fulminan seyredebilir. En yaygın nedenler sistemik hipotansiyona yol açan myokard enfarktüsü sonrası kardiyopulmoner kollaps, dekompanse konjestif kalp yetmezliği veya pulmoner embolidir. İskemik hepatitin ayırıcı özeliği aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve laktat dehidrogenez (LDH) düzeyinin bir hipotansiyon atağından 1 ile 3 gün sonrasında aşırı artışıdır. Hemodinamik stabilite sağlandıktan sonra AST, ALT ve LDH düzeyleri 1 ile 3 gün içerisinde pik yapar ve 7 ile 10 gün içinde normale döner. LDH düzeyi hızlı şekilde artmaya eğilimlidir ve ALT/LDH oranı akut hepatitin diğer nedenlerinden farklı olarak iskemik hepatit de 1.5’in altındadır. İskemik hepatit için spesifik bir tedavi yoktur. Bu hastalarda amacımız kardiak outputu düzeltmek ve dolayısıyla hemodinamik bozukluğun altında yatan durumu düzeltmek olmalıdır. Prognoz çoğunlukla altta yatan sistemik hastalığın ağırlığı ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Akut, iskemik, hepatit.

Current Approach to Acute Ischemic Hepatitis

Cumali Karatoprak1, Refik Demirtunç2, Kadir Kayataş1, Mehmet Tepe3, Seyit Uyar3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Uzman Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Klinik Şefi Doç Dr.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Dr.

Acute ischemic hepatitis, can occur due to sudden circulatory failure or hypoxia in the liver. It regressed usually within 1 week and has subclinical course and a good prognosis, very rarely, fulminant course. The most common causes are systemic hypotension leading to cardiopulmonary collapse after myocardial infarction, decompensated congestive heart failure or pulmonary embolism. The hallmark finding of ischemic hepatitis is a massive increase in aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), and lactate dehydrogenase (LDH) levels 1 to 3 days after an episode of systemic hypotension. After obtaining hemodynamic stability, AST, ALT and LDH levels peak within 1 to 3 days and return to normal within 7 to 10 days. LDH level tends to rise quickly and ALT / LDH ratio is less than 1.5 in ischemic hepatitis unlike other causes of acute hepatitis. There is no specific treatment for ischemic hepatitis. In these patients our aim is to rectify cardiac output and underlying situation of hemodynamic deterioration. Prognosis is usually associated with severity of the underlying systemic disease.

Keywords: Acute, ischemic, hepatitis.

Cumali Karatoprak, Refik Demirtunç, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Seyit Uyar. Current Approach to Acute Ischemic Hepatitis. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 41-42

Sorumlu Yazar: Cumali Karatoprak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale