ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesindeki Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 1-8

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesindeki Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları

Ahmet Gürbüz, Hülya Sungurtekin, Melahat Gürbüz, Suzan Saçar, Simay Serin
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, DENİZLİ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, hastanemiz Anestezi Yoğun Bakım ünitesinde (AYBÜ) iki yıllık bir sürede alet ilişkili enfeksiyon hızlarının ve enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların yıllara göre dağılımlarının saptanması ve sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma iki yıllık bir sürede gerçekleştirilmiştir. Yoğun bakım ünitemizde 48 saatten fazla kalan hastalar çalışmaya dahil edilmiş olup, günlük vizitlerle elde edilen veriler enfeksiyon takip formuna kaydedilmiştir. Hastalar prospektif olarak laboratuvara ve hastaya dayalı, aktif sürveyans yöntemi ile değerlendirilmiştir. Nozokomiyal alet ilişkili enfeksiyon tanıları Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterleri esas alınarak konulmuştur. Enfeksiyon hızlarının hesaplanmasında National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) kriterleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmanın yapıldığı iki yıllık sürede toplam 718 hasta AYBܒde takip edildi. Takip edilen hastaların 58’inde (%8) 75 AİHE saptandı. Alet ilişkili hastane enfeksiyonu gelişen grupta ortalama mortalite oranı %56,8 olarak bulundu. Alet ilişkili hastane enfeksiyonu dağılımına bakıldığında en fazla mekanik ventilatör ilişkili pnömoni (%53,2) görülür iken ikinci sıklıkta üriner kateter ilişkili enfeksiyonu (%33.7) üçüncü sırada ise santral kateter ilişkili bakteriyemi (%10.3) rastlandı. Çalışmamızda 2004 yılında 378 hasta, 1481 yatış gününde takip edildi. İnvaziv girişim gün sayı sı mekanik ventilatör için 1279, üriner kateter için 1332 ve santral kateter için 947 gün idi. Bu süre içinde 22 MVİP, 16 ÜKİE ve 3 SVKİB meydana geldi. 2005 yılında ise 340 hasta 1545 yatış gününde takip edildi. İnvaziv girişim gün sayısı mekanik ventilatör için 1112, üriner kateter için 1313, santral kateter içinse 911 gün idi. Aynı yıl 19 MVİP, 10 ÜKİE ve 5 SVK‹B meydana geldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım üniteleri gibi kritik hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığı ünitelerde daha sık olarak uygulanan invaziv işlemlerin endikasyonları iyi konulmalı, kullanım süreleri minimuma indirgenmeli ve sterileteye azami ölçüde dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Alet ilişkili hastane enfeksiyonları, Yoğun bakım enfeksiyonları, Hastane enfeksiyonları.

Device-Associated Hospital İnfections in Anesthesiology İntensive care Unit of Pamukkale University Hospital

Ahmet Gürbüz, Hülya Sungurtekin, Melahat Gürbüz, Suzan Saçar, Simay Serin
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, DENİZLİ

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to evaluate the insidence of device-associated infection rates and the distribution of isolated pathogens according to years in the Anesthesiology Intensive Care Unit (AICU) for two years time.
METHODS: In two years time, patients stayed for more than 48 hours in the ICU were included to the study. Patients were followed with active prospective surveillance method. Nosocomial device-associated infections were defined according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) criteria. To calculate infection rates the criteria of National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) is used.
RESULTS: During the two-year period, 718 patients were analyzed. 75 device-associated hospital infections were detected in 58 (8%) patients. In this group of patients mortality rate was 56.8%. The most common device-associated hospital infection was ventilator associated pneumoniae (VAP) (53.2%) followed by urinary catheter related infection (UC-I) (33.7%) and central venous catheter related blood stream infection (CVC-BSI) (10.3%). In 2004 378 patients were followed for 1481 patient-days. Invasive medical procedures duration was 1279 days for mechanical ventilation, 1332 days for urinary catheter and 911 days for central venous catheter. 19 VAP, 10 UC-I and 5 CVC-BSI were detected in the same period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In intensive care units where critic patients in bad general condition were hospitalized, there should be good indications of more frequent invasive procedures, reduction of the minimum usage duration and sterility must be taken to the maximum extent.

Keywords: Device-associated hospital infection, intensive care infections, hospital infections.

Ahmet Gürbüz, Hülya Sungurtekin, Melahat Gürbüz, Suzan Saçar, Simay Serin. Device-Associated Hospital İnfections in Anesthesiology İntensive care Unit of Pamukkale University Hospital. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Ahmet Gürbüz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale