ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Çocukluk Çağı Pnömoni Etyolojisinde Mycoplasma Pneumoniae Sıklığı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 23-26

Çocukluk Çağı Pnömoni Etyolojisinde Mycoplasma Pneumoniae Sıklığı

Fırat Erdoğan, Mustafa Çiftçi
İstanbul Medipol Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Pnömoni çocukluk çağının en önemli mortalite sebeplerinden biridir. Pnömonide etyolojik ajanın saptanması, sık rastlanılan etkenlere yönelik kesin ve hızlı tanı yöntemlerinin olmaması nedeniyle zordur. Bu nedenle pnömonilerde genellikle ampirik antibiyotik tedavisi başlanmaktadır. Sıklıkla seçilen antibiyotiklerin Mycoplasma pneumoniae tedavisinde etkili olamaması tedavi başarısını azaltmaktadır. Bu çalışma sık karşılaşılan pnömoni etkenlerinden biri olan Mycoplasma pneumoniae (MP) sıklığını araştırarak daha isabetli tedavi seçimine yardımcı olmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pnömoni tanısı alan hastaların kan örneklerinde Mycoplasma pneumoniae‘ya karşı gelişen serum spesifik İmmunglobulin M indirekt immünofloresan yöntemiyle araştırıldı.
BULGULAR: Pnömoni tanısı konan hastaların % 18,6’sında Mycoplasma pneumoniae hastalık etkeni saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pnömoni tanısı konan çocuk yaş grubu olgularda ampirik antibiyotik tedavisi başlanmasında seçilecek ajanın M. pneumoniae’yı da kapsayacak şekilde etkin bir spektruma sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, Mycoplasma, pneumoniae.

Mycoplasma Pneumonia in Etiology of Childhood Pneumonia

Fırat Erdoğan, Mustafa Çiftçi
İstanbul Medipol Hastanesi

INTRODUCTION: The pneumonia is one of the most important causes of mortality in childhood. Since there are not adequate fast and widespread laboratory techniques available for establishing the common microorganisms causing pneumonia, it is not easy to find the causative agent every time. For this reason, antibiotic therapies for pneumonia are started empirically in general. Most of the antibiotics preferred for the empirical treatment of the pneumonia are not effective on the microorganism, Mycoplasma pneumonia, so it leads to decrease the overall success of empirical treatment. Aim of our study is to find out the incidence of Mycoplasma pneumonia and to increase the overall efficacy of empirical antibiotic treatment of pneumonia by improving the choice of appropriate agent.
METHODS: Serum specific IgM antibody against Mycoplasma pneumonia is investigated in the specimens of patients with pneumonia.
RESULTS: Mycoplasma pneumonia was the causative organism in 18.6 % of the patients with pneumonia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to choose the empirical antibiotic treatment for childhood pneumonia as broad spectrum as that covers one of the mportant causative agents, mycoplasma pneumonia.

Keywords: Pneumonia, Mycoplasma, pneumonia.

Fırat Erdoğan, Mustafa Çiftçi. Mycoplasma Pneumonia in Etiology of Childhood Pneumonia. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(1): 23-26

Sorumlu Yazar: Fırat Erdoğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale