ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Ektopik Gebelik Olgularında Risk Faktörleri Ve Tedavi Yöntemleri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 1-5

Ektopik Gebelik Olgularında Risk Faktörleri Ve Tedavi Yöntemleri

Alim G. Kuşgöz1, Nurettin Aka2, A. Deniz E. Coşkun2, Gültekin Köse2, E. Can Tüfekçi2
1İpekyolu Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ektopik gebelik tespit edilen olguların başvuru şikayetleri, risk faktörleri ve tedavi yönetimleri açısından retrospektif analizini yapmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde ektopik gebelik tanısı alıp tedavi edilen toplam 59 hasta retrospektif analiz edildi.Tüm olgular ektopik gebelik etiyolojisinde rol oynayan risk faktörleri açısından ve kliniğe başvuru şika- yetleri açısından değerlendirildi. Cerrahi ve medikal tedavi alan hastalar, tedavi başarıları, ultrasonografik bulguları ve kan değerleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmada hastaların yaş ortalaması 32±6.0 idi. Hastaların başvuru şikayetleri vajinal kanama(%32.2), pelvik ağrı (%28.8), vajinal kanama ve pelvik ağrı bir arada (%27,1), sadece adet rotarı (%5,1) ve acil servise hipovolemik şok tablosu ile getirilen (%5.1) dir. Olguların %40,7 ‘sinde özgeçmişlerinde özellik saptanmazken, %13,6’sı pelvik inflamatuar hastalık,%1,7 ’si geçirilmiş tubal cerrahi, %11,9 ‘u ektopik gebelik öyküsü, %15,3 ‘ü rahim içi araç (RİA) kullanımı, %1,7 ‘si levanorgestrelli RİA kullanımı,%1,7’si uterin anomali, %13,6’sı ise geçirilmiş sezaryen operasyonu öyküsüne sahipti. Hastaların %54,3’üne Metotreksat tedavisi verildi, %3,4 hasta spontan
takip edildi, %40,7 ‘sine cerrahi uygulandı. Tek doz Metotreksat tedavisi verilen gruptan 6 hastaya ikinci doz Metotreksat teda- visi verildi, 2 hastada tedaviye cevap alınamayıp cerrahi yapıldı. Toplamda Metotreksat tedavisi %93.7 hastada etkili bulundu.
BULGULAR:
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma grubumuzda geçirilmiş pelvik inflamatuar hastalık ve RIA kullanımı en sık karşılaşılan risk faktörleri olarak bu- lunmuştur. Tedavi yöntemleri içerisinde de, iyi seçilmiş vakalarda Metotreksat tedavisi konservatif tedavi imkanı sağlayan, olduk- ça başarılı bir yöntem olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, Metotreksat, konservatif tedavi, cerrahi tedavi.

Risk Factors and Treatment Modalities in Ectopic Pregnancy Cases

Alim G. Kuşgöz1, Nurettin Aka2, A. Deniz E. Coşkun2, Gültekin Köse2, E. Can Tüfekçi2
1İpekyolu Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,İstanbul

INTRODUCTION: To analyse the ectopic pregnancy cases retrospectively considering their initial complaits, risc factors and treatment methods.
METHODS: The data of 59 patients who were seen at the Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital Obstetrics and Gynecology Clinic were analysed retrospectively. All cases were analysed considering their etiological risc factors and complaints. The patients that received surgical or medical treatment were compared in terms of their ultrasonographic findings, labaratory results and treatment success.
RESULTS: The mean age of the patients was 32±6.0. The initial complaints of the patients were vaginal bleeding (32.2%), pelvic pain (28.8%), vaginal bleeding and pelvic pain(27,1%), delayed menstruation only (5,1%), and admittance to emergency room with hypovolemic shock findings (5.1%). 40,7 % of the cases had non-specific histories, 13.6 % had pelvic inflammatory disease,1.7% had prior tubal surgery, 1.9% had history of ectopic pregnancy,15.3% had intra uterine device (IUD), 1.7% had levanorgestrel IUD, 1.7% had uterine anomaly, 13.6% had prior cesarean section. 54.3% were treated with Methotrexate, 3.4% were followed without treatment, 40.7% had surgical treatment. Among patients treated with Methotrexate 6 patients required a second dose, and two patients required surgery. Methotrexate was effective for 93.7% of those given the treatment..
DISCUSSION AND CONCLUSION: History of pelvic inflammatory disease and IUD use were commonly encountered risk factors in our study group. Among the treatment modalities, Methotraxate was a quite effective method for conservative treatment of selected cases.

Keywords: Ectopic pregnancy, Methotraxate, conservative treatment, surgical treatment.

Alim G. Kuşgöz, Nurettin Aka, A. Deniz E. Coşkun, Gültekin Köse, E. Can Tüfekçi. Risk Factors and Treatment Modalities in Ectopic Pregnancy Cases. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Alim G. Kuşgöz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale