ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Keratoplasti Endikasyonları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 63-66

Keratoplasti Endikasyonları

Alime Güneş
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Keratoplasti (KP) operasyonlarında, endikasyonların ve operasyon tipinin dağılımını saptamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği’nde Eylül 2010–Aralık 2011 tarihleri arasında yapılan KP ameliyatları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, KP endikasyonu ve operasyon tipi (Penetran keratoplasti (PKP), Derin anterior lameller keratoplasti (DALK), tek başına KP veya eşlik eden cerrahi işlemler) kaydedildi.
BULGULAR: Toplam 95 keratoplasti operasyonu çalışmaya dahil edildi. En sık rastlanan endikasyon psödofakik kornea ödemi idi (32 göz; %33.6). İkinci sıklıkta keratokonus (29 göz %30.5) ve 3. sıklıkta regreft (11 göz %11.5) izlendi. Toplam 95 operasyonun 82’si (%86.3) PKP ve 13’ü DALK (%13.6) idi. PKP olanların 4’ü (%4.8) ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) ve arka kamara (AK) göz içi lensi (GiL) implantasyonu, 3’ü (%3.6) skleral fikse GiL implantasyonu, 1’i (%1.2) sulcusa GİL implantasyonu, 2’ si (%2.4) pupilloplasti, 2’si (%2.4) sinefliolizis ile kombineydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kliniğimizde psödofakik kornea ödemi en sık keratoplasti endikasyonu olarak tespit edilmiştir. Keratokonus, regreft, korneal distrofi ve travmatik skar ise diğer yaygın endikasyonlardır.

Anahtar Kelimeler: Keratoplasti, psödofakik kornea ödemi, keratokonus, regreft.

Indications For Keratoplasty

Alime Güneş
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği

INTRODUCTION: To evaluate the distribution of indications and the type of operation for keratoplasty (KP) operations.
METHODS: Records of all patients who underwent KP at Umraniye Training and Research Hospital Eye Clinic, between September 2010- December 2011 were rewiewed retrospectively. The age and sex of the patient, indication for keratoplasty and type of the operation (penetrating keratoplasty (PK), deep anterior lamellar keratoplasty (DALK), penetrating keratoplasty (PK) only or concomitant surgical procedures) were recorded.
RESULTS: A total of 95 operations were included in the study. The most common indication was pseudophakic corneal edema ( 32 eyes; %33.6), keratoconus is the second most common indication (29 eyes %30.5) and regraft is the third most viewed (11 eyes; %11.5). Of the 95 operations, 82 (%86.3) were PK and 13 (%13.6) were DALK. Of the PK operations, 4 (%4.8) were combined with extracapsular cataract extraction (ECCE) and posterior chamber (PC) intraocular lens (IOL) implantation, 3 (%3.6) were combined with scleral fixated (SF) IOL implantation, 1 (%1.2) were combined with sulcus IOL implantation, 2 (%2.4) were combined with pupilloplasty, 2 (%2.4) were combined with synechiolysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our clinic, pseudophakic corneal edema was the most common indication for keratoplasty. Keratoconus, regraft, corneal dystrophy and traumatic skar were other common indications.

Keywords: Keratoplasty, pseudophakic corneal edema, keratoconus, regraft.

Alime Güneş. Indications For Keratoplasty. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 63-66

Sorumlu Yazar: Alime Güneş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale