ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gliseral Trinitrat, Esmolol ve Likodainin Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Refleks Yanit Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 8-14

Gliseral Trinitrat, Esmolol ve Likodainin Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Refleks Yanit Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Feray Baş1, Rahşan Dilek Okyay2, Volkan Hancı3, Bülent Serhan Yurtlu2, Hilal Ayoğlu3, Işıl Özkoçak Turan4
1Uzman Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
2Yard. Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
4Prof. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda gliserol trinitrat, esmolol ve lidokainin entübasyona hemodinamik yanıt üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı alınmasının ardından ASA I–II risk grubunda, ortalama ameliyat süresi 45–90 dk olacak 90 olgu çalışmaya alınarak rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup G (gliserol trinitrat)’ye 25 μg gliserol trinitrat, Grup E (esmolol)’ye 1 mg/kg esmolol ve Grup L (lidokain)’ye 1,5 mg/kg lidokain intravenöz (iv) uygulandı. Propofol ve roküronyum bromür ile anestezi indüksiyonu sağlandı. indüksiyonu takiben ve entübasyon sonrası hemodinamik değerler kayıt edildi. Entübasyon sonrası sistolik arteriyel kan basıncının kontrol değerinin %20 üzerine çıkması halinde 50 μg fentanil uygulandı. Anestezi idamesine %65 N2O - %35 O2 karışımı içinde %2 sevoşuran ile devam edildi.
BULGULAR: Gruplar arasında entübasyona hemodinamik yanıtı baskılama açısından anlamlı farklılık olmadığı belirlendi. Ancak Grup L’de entübasyon aşamasındaki KAH, SKB ve DKB’ı kontrol değerlerine göre anlamlı arttı (p<0.05). Grup E’de entübasyonla KAH ve SKB’ında anlamlı bir artış olmadı. Entübasyon sonrası opioid tüketimi Grup L’de daha fazlaydı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Entübasyona reşeks yanıtı baskılamakta çalışma dozlarında kullanılan üç ilacın da yetersiz olduğu, ancak esmololün entübasyona bağlı hemodinamik yanıtı daha iyi önlediği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Gliserol trinitrat, esmolol, lidokain, entübasyona hemodinamik yanıt.

The Comparison of the Effects of Glycerol Trinitrate, Esmolol and Lidocaine on Laryngoscopy and Tracheal Intubation

Feray Baş1, Rahşan Dilek Okyay2, Volkan Hancı3, Bülent Serhan Yurtlu2, Hilal Ayoğlu3, Işıl Özkoçak Turan4
1Uzman Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
2Yard. Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Doç. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
4Prof. Dr., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

INTRODUCTION: In our study, we aimed to investigate the effects of glyceryl trinitrate, esmolol and lidocaine on hemodynamic response to intubation.
METHODS: After obtaining approval of ethic committee, 90 patients in ASA risc group I-II with mean operation time of 45-90 min were included in the study and randomly divided into three groups. Group G (Glyceryl trinitrate) received 25 μg of glyceryl trinitrate, Group E (esmolol) 1 mg/kg of esmolol and Group L (lidocaine) 1,5 mg/kg of lidocaine intravenous (iv). Propofol ve rocuronium bromide were used for anaesthesia induction. Hemodynamic data were recorded after induction and intubation. Fentanyl 50 μg was applied if systolic arterial blood pressure after intubation exceeded 20 % of control value. Anaesthesia maintenance was performed with 2 % sevoflurane in 65 % N2O - 35 %O2 mixture.
RESULTS: There was no significant difference between the groups according to suppression of hemodynamic response. However, KAH, SKB and DKB values of Group L increased when compared with control values (p<0.05). There was no significant increase in KAH and SKB of Group E with intubation. After intubation opioid consumption was higher in Group L (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the three drugs used for suppression of reflex response to intubation were insuffient in study doses, however esmolol prevented the hemodynamic response to intubation better than other drugs.

Keywords: Glyceryl trinitrate, esmolol, lidocaine, hemodynamic response to intubation.

Feray Baş, Rahşan Dilek Okyay, Volkan Hancı, Bülent Serhan Yurtlu, Hilal Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan. The Comparison of the Effects of Glycerol Trinitrate, Esmolol and Lidocaine on Laryngoscopy and Tracheal Intubation. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 8-14

Sorumlu Yazar: Feray Baş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale