ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Dil Kanserli Hastalarda Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeksin ve Nötrofil-Lenfosit Oranın Histopatolojik Bulgular ile Arasındaki İlişkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 122-127 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.96268

Dil Kanserli Hastalarda Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeksin ve Nötrofil-Lenfosit Oranın Histopatolojik Bulgular ile Arasındaki İlişkisi

İldem Deveci, Mehmet Sürmeli
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, dil skuamöz hücreli karsinomlu (SCC) hastalarda sistemik immün inflamasyon indeksinin (SII) ve nötrofilin lenfosit oranının (NLR) hastaların histopatolojik bulguları ile ilişkisini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2008-Aralık 2017 tarihleri arasında dil SCC nedeniyle cerrahi uygulanmış ve takip edilen 33 (18 erkek, 15 kadın) hasta alındı. Nötrofil (N), lenfosit (L) ve trombosit (P) sayılarına dayanan SII (NxP / L) biyomarker olarak kullanıldı. Sonuçlar 34 (17 erkek, 17 kadın) sağlıklı bireyle karşılaştırıldı. Ayrıca, NLR ve SII'nin perinöral ve lenfovasküler invazyon, ekstranodal yayılım ve patolojik farklılaşma derecesi ile korelasyonları çalışıldı.
BULGULAR: Dil SCC grubu sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek NLR ve SII (sırasıyla p = 0.027, p = 0.023) değerleri tespit edildi. Yapılan ROC-Curve analizinde NLR ve SII için optimal cut-off değerleri sırasıyla 1.98 ve 477.30 olarak tespit edildi. Perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon ve extranodal yayılımın SII ile karşılaştırılması istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.044, p = 0.012, p = 0.022). Bununla birlikte, NLR sadece ekstranodal genişleme ile korele idi (p = 0.003). Dil SCC'sinin patolojik differensiasyon derecesi ile hem NLR hem de SII ile arasında anlamlı bir ilişki yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sistemik immün inflamasyon indeksi, dil SCC'si olan hastalar için yeni, ucuz ve yararlı, hastalığın gidişatını tahmin edici değeri olan bir biyobelirteçtir. Tedavi öncesinde yüksek SII seviyeleri, muhtemel perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon ve ekstranodal ekstansiyon varlığındaki artmış riski gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Dil skuamöz hücreli karsinom, sistemik inflamatuar indeks, nötrofil / lenfosit oranı

Correlation of Systemic Immune-Inflammation Index and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio with Histopathological Findings in Patients with Tongue Cancer

İldem Deveci, Mehmet Sürmeli
Department of ENT, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the correlation of the systemic immune-inflammation index (SII) and neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) with histopathological findings in patients with tongue squamous cell carcinoma (SCC).
METHODS: 33 patients with tongue SCC were enrolled. The SII (NxP/L) based on neutrophil (N), lymphocyte (L), and platelet (P) counts was used as a biomarker. The results were compared with those of 34 healthy individuals. In addition, the correlation of NLR and SII with the presence of perineural and lymphovascular invasion, extranodal extension, and pathological differentiation degree was studied.
RESULTS: Patients with tongue SCC had significantly higher NLR and SII than healthy subjects (p=0.027, p=0.023 respectively). Receiver operating characteristic curve analysis indicated optimal NLR and SII cut-off values to be 1.98 and 477.30, respectively. Comparisons of perineural invasion, lymphovascular invasion, and extranodal extension with SII were statistically significant (p=0.044, p=0.012, p=0.022). Nevertheless, NLR only correlated with extranodal extension (p=0.003). No significant correlation was observed between the pathological degree of tongue SCC and NLR and SII.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SII is a novel, inexpensive, and useful biomarker that has a predictive value in the disease progression of patients with tongue SCC. High levels of pretreatment SII indicate a probable high risk of perineural and/or lymphovascular invasion and extranodal extension.

Keywords: Neutrophil to lymphocyte ratio, systemic immune-inflammation index, tongue squamous cell carcinoma.

İldem Deveci, Mehmet Sürmeli. Correlation of Systemic Immune-Inflammation Index and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio with Histopathological Findings in Patients with Tongue Cancer. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 122-127

Sorumlu Yazar: İldem Deveci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale