ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kırım Kongo Kanamalı Ateş Olası Vakalarının Demografik Özellikleri, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 79-82

Kırım Kongo Kanamalı Ateş Olası Vakalarının Demografik Özellikleri, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

Zehra Esra Önal1, Funda Yavanoğlu Atay2, Gürkan Atay3, Tamay Gürbüz1, Narin Akıcı3, Çağatay Nuhoğlu4, Ömer Ceran5
1Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Başasistan
2Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Asistan
3Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman
4Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Şef Vekili
5Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

GİRİŞ ve AMAÇ: Biz, 2007-2009 yılları arasında Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı riski taşıyan, kene tarafından ısırılarak kliniğimize getirilen çocukları semptomlar, demografik özellikler ve laboratuvar bulguları açısından değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya, kene tarafından ısırılmış yaşları 0-14 yaş arası olan 32 erkek ve 31 kız çocuğu alınmıştır. Kız çocuklar için ortalama yaş aralığı 3,92 ± 2.75, erkek çocuklar için ise 4,42 ± 2.77 yaş idi. Başvuru semptomları, hematolojik bulgular (hemogram, AST, ALT, INR, PT ) ve hastalığın sonucu değerlendirildi.
BULGULAR: Kliniğimize yatırılarak, takip ve tedavi edilen çocuklarda 3-10 günlük inkübasyon dönemini takiben akut başlangıçlı ateş en sık görülen semptomdu. Ateşi baş ağrısı, myalji, artralji, iştahsızlık, güçsüzlük gibi nonspesifik semptomlar takip etti. Laboratuvar bulgularında lökositoz, düşük hemoglobin ve hematokrit değerleri, yüksek AST, uzamış PT ve trombositopeni görüldü. Tüm çocuklarda tam iyileşme sağlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 2007-2009 salgınlarında, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi etkeni olan Hyalomma cinsi kenenin İstanbul daki olgulardan sorumlu olmadığını gözledik. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi epidemiyolojisi ve yayılımını; iklim, çevresel etmenler ve kişilerin alışkanlıkları gibi faktörler etkilediğinden, halkın bilinçlendirilmesini içeren kene kontrol ve korunma stratejilerinin farkında olmalıyız.

Anahtar Kelimeler: Olası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olguları, klinik ve laboratuvar bulguları, 2007-2009 salgını.

Evaluation Of Demographic Features, Clinical And Laboratory Findings Of Probable Cases With Crimean- Congo Hemorrhagic Fever

Zehra Esra Önal1, Funda Yavanoğlu Atay2, Gürkan Atay3, Tamay Gürbüz1, Narin Akıcı3, Çağatay Nuhoğlu4, Ömer Ceran5
1Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Başasistan
2Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Asistan
3Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman
4Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Şef Vekili
5Medipol Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the symptoms, demographic features and laboratory findings of children who were bited by ticks and taken to our clinic with risk assessment of Crimean- Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) between 2007- 2009 years.
METHODS: This study included 32 male and 31 female children aged between 0 and 14 years old who were bited by ticks. The mean ages were 3.92 ± 2.75 years for girls and 4.42 ± 2,77 years for boys. Presenting symptoms, haematological manifestations (hemogram, AST, ALT, INR, PT ) and outcome of the disease were evaluated.
RESULTS: Following an incubation period of 3-10 days, acute- onset fever was the most commonly seen symptom among our hospitalized children. Nonspesific symptoms such as headache, myalgia, arthalgia, nausea, weakness followed the fever. Laboratory findings revealed leucocytosis, decreased hemoglobin and haematocrit levels, elevated AST, prolonged prothrombin time and thrombocytopenia. Full recovery was obtained in all children without any fatal outcome.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We experienced that, the vector for CCHF, the Hyalomma tick was not present in İstanbul between 2007-2009 outbreaks. Since climate, environmental factors and human behaviour influence CCHF epidemiology and spread, whe should be aware of tick-control and prevention strategies including public education.

Keywords: Probable cases of Crimean- Congo Hemorrhagic Fever, clinical and laboratory findings, 2007-2009 outbreak.

Zehra Esra Önal, Funda Yavanoğlu Atay, Gürkan Atay, Tamay Gürbüz, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran. Evaluation Of Demographic Features, Clinical And Laboratory Findings Of Probable Cases With Crimean- Congo Hemorrhagic Fever. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 79-82

Sorumlu Yazar: Zehra Esra Önal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale