ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Vakalarımızda Metabolik Sendrom Bileşenlerinin Dağılımı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 15-21

Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Vakalarımızda Metabolik Sendrom Bileşenlerinin Dağılımı

Gül Babacan Abanonu1, Arzu Adik1, Cumali Karatoprak2, Nalan Okuroğlu1, Refik Demirtunç1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul.
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları A.B.D, İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) son dönem karaciğer hastalığına ilerleyebilen ve önemi her geçen gün daha da artan klinik ve patolojik bir durumdur. NAFLD’ye metabolik sendrom (MS) sıklıkla eşlik edebilmekte ve bu durum prognozu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı polikliniğ imizde NAFLD tanısı alan hastalarımızda MS sıklığını ve MS bileşenlerin dağılımını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İç hastalıkları polikliniğimizde en az 3 aydır sebat eden alanin aminotransaminaz (ALT) ve/veya aspartat aminotransaminaz (AST) yüksekliği bulunan, iki radyoloji uzmanı tarafından ultrasonografik görünüm itibariyle NAFLD lehine bulgu saptanmış, viral hepatit markırları, otoimmün hepatit markırları, monotest, seruloplazmin, alfa-1 antitripsin tetkikleri yapılarak kronik karaciğer hastalığının diğer nedenleri dışlanmış ve bu şekilde NAFLD tanısı almış 28 hasta çalışmaya dahil edildi (Grup I). Kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet açısından hasta grubu ile benzerlik gösteren 28 sağlıklı gönüllü (Grup II) alındı. Olguların açlık kan şekeri, lipid profili, ALT, AST, total protein, albümin, ürik asit testleri incelendi, arteryel kan basıncı değerleri, vücut ağırlıkları, boyları, bel çevreleri ölçülerek kaydedildi. Alkol kullanımı bulunan, viral ve/veya otoimmün hepatiti bulunan, böbrek yetmezliği, KOAH, karaciğer sirozu, DM tanıları bulunan, NAFLD‘ye neden olabilecek ilaç kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. MS tanısında NCEP ATP III’ün 2005’de revize edilen tanı kriterleri kullanıldı. istatistiksel analizler için SPSS for Windows 16.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: NAFLD’li 28 olgunun 21’i kadın, 7’si erkek, yaş ortalaması 49.57±7.85’di. Kontrol grubunun 24’ü kadın, 4’ü erkek, yaş ortalaması 47.00±7.09’du. Yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Gruplar vücut ağırlığı, boy, beden kitle indeksi açısından benzer bulunmakla birlikte, NAFLD’li hastaların bel çevreleri kontrollere göre anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Açlık kan şekeri, trigliserid, LDL, total kolesterol, ALT, AST, serum albümin, ürik asit düzeyleri hasta grubunda istatistiksel anlamlı yüksek, HDL anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Sistolik kan basıncı ve diyastolik kan basıncı Grup I’de Grup II’ye oranla istatistiksel anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Grup I’de MS sıklığı %75 (21 hasta), Grup II’de %21.43 (6 hasta) idi; gruplar arasındaki fark ileri derecede anlamlı bulundu (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: NAFLD’li hastalar MS bileşenlerinin tümü açısından yüksek risk altındadır. Tedavide tüm bu bileşenlerin kontrolü ayrı ayrı hedeşenmeli, kilo kontrolü yanında bel çevrelerinin ideal seviyelere getirilmesi de mutlaka tedavi hedeşerinin arasında yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı, metabolik sendrom, bel çevresi.

Distribution Of Metabolic Syndrome Components In Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Gül Babacan Abanonu1, Arzu Adik1, Cumali Karatoprak2, Nalan Okuroğlu1, Refik Demirtunç1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul.
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları A.B.D, İstanbul.

INTRODUCTION: In recent years, Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), which can progress end-stage liver disease has an increasing clinical and pathological condition. Metabolic syndrome (MS) is often able to accompany NAFLD and adversely affect the prognosis of this condition. The purpose of this study was to determine the prevalence of MS and its components in our subjects with diagnosis of NAFLD.
METHODS: We included 28 patients that persistently elevated alanine aminotransferase (ALT) and/or aspartate aminotransferase (AST) levels for at least 3 months. Subjects that tested negative for markers of viral hepatitis, autoimmune hepatitis, monotest, ceruloplasmin, alpha -1 antitrypsin were included and NAFLD was diagnosed by two radiologists with ultrasound examination (Group I). As a control group, 28 healthy volunteers included with age and gender match with the cases (GroupII). Fasting blood glucose, lipid profile, ALT, AST, total protein, albumin, uric acid, blood samples were examined. Arterial blood pressure, body weight, height, waist circumference measured and recorded. Exclusion criteria: The use of alcohol, autoimmune hepatitis, viral hepatitis, comorbid situations like renal failure, COPD, patients with diabetes and patients using drugs that can causes NAFLD. The revised NCEP ATP III diagnostic criteria was used for the
diagnosis of MS. SPSS for Windows 16.0 program was used for statistical analysis.
RESULTS: 28 patients with NAFLD (21 women and 7 men) mean age was 49.57±7.85. In the control group (24 women and 4 men) mean age was 47.00±7.09. Age and gender did not differ significantly between the groups (p>0.05). Body weight, height and body mass index were similar in both groups while NAFLD patients had significantly higher waist circumference compared with controls (p<0.05). Fasting blood glucose, triglyceride, LDL, total cholesterol, ALT, AST, serum albumin, uric acid levels were significantly higher in NAFLD patients and HDL were significantly lower (p<0.05). Both systolic and diastolic blood pressure were significantly higher in Group I (p<0.05). The prevalence of MS found significantly higher in Group I (75% in Group I (21 patients) and 21.43% in Group II (6 patients) (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: NAFLD is associated with greater risk for all components of MS. While managing NAFLD all of these components should be consider. As well as weight control, bringing back to the ideal levels of waist circumference should be one of the goals of the treatment.

Keywords: Non-alcoholic fatty liver disease, metabolic syndrome, waist circumference.

Gül Babacan Abanonu, Arzu Adik, Cumali Karatoprak, Nalan Okuroğlu, Refik Demirtunç. Distribution Of Metabolic Syndrome Components In Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 15-21

Sorumlu Yazar: Gül Babacan Abanonu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale