ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kadın ve Erkek Fibromiyalji Hastalarinda Deri Bulguları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 241-245 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.98705

Kadın ve Erkek Fibromiyalji Hastalarinda Deri Bulguları

Müge Kepekçi1, Berna Ürkmez2, Emre Araz3, Özgür Taşpınar4, Murat Erdugan5, Ilteriş Ahmet Şentürk6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Istanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Istanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Istanbul
4Adakent Universitesi, Saglik Bilimleri Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Istanbul
5Istanbul Tip Fakultesi, Romatoloji Klinigi, Istanbul, Turkey
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Fibromiyalji sendromu (FMS), yaygın kas iskelet sistemi ağrısı ve vücudun bazı noktalarında aşırı hassasiyet ile karakterize kronik bir hastalıktır. Çalışmamızın amacı, kadın ve erkek FMS tanısı alan hastalar ile kadın ve erkek sağlıklı gönüllüler arasında dermatolojik bulgular açısından fark olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: FMS tanısı konmuş 60 gönüllü kadın hasta ve 60 gönüllü erkek hasta çalışma grubuna alınırken; sağlıklı gönüllülerden oluşan 60 kadın ve 60 erkek ise kontrol grubuna alındı. Tüm katılımcılara ilk başvurularında Fibromiyalji Etki Anketi (FIQ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDI) uygulandı. Tüm katılımcıların cilt kontrolleri dermatoloji uzmanı tarafından yapıldı ve dermatolojik tanıları kaydedildi. Her iki grupta yer alan hastaların sonuçları karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığına bakıldı.
BULGULAR: Dermatolojik tanılar incelendiğinde, Lichen Simplex Kronikus tanısı, FMS'li kadın hasta gurubunda, sağlıklı kadın katılımcılara göre istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek olarak tespit edildi (p=0.006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucu bize FMS'li hastalardaki dermatolojik muayeneye, bütünsel muayene yaklaşımında daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, lichen simplex kronikus, cilt

Dermatological Findings in Female and Male Fibromyalgia Patients

Müge Kepekçi1, Berna Ürkmez2, Emre Araz3, Özgür Taşpınar4, Murat Erdugan5, Ilteriş Ahmet Şentürk6
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Suleyman Health Aplication and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, University of Health Sciences Turkey, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
3Department of Dermatology, University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Suleyman Health Aplication and Research Center, Turkey
4Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Adakent University, Istanbul, Turkey
5Department of Romatology, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
6Department of Algology, University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Suleyman Health Aplication and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Fibromyalgia syndrome (FMS) is a chronic disease characterized by widespread musculoskeletal pain and hypersensitivity at some points of the body. Our study aims to investigate whether there is a difference between male and female FMS patients and male and female healthy volunteers concerning dermatological findings.
METHODS: Sixty female and 60 male patients, who were diagnosed with FMS, were included in the study group; 60 female and 60 male healthy volunteers were included in the control group in this study. Fibromyalgia Impact Questionnaire and the Beck Depression Inventory were applied to all participants at the time of admission. All participants were examined by a dermatologist, and dermatological diagnoses were recorded. The results of the patients in both groups were compared and statistically analyzed.
RESULTS: In the examination of dermatological diagnoses, it was found that the incidence of lichen simplex chronicus was significantly higher in female FMS patients than in healthy female participants (p=0.006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on the results of this study, our findings suggest that dermatological examination in patients with FMS should be given more importance within a holistic examination approach.

Keywords: Fibromyalgia syndrome, lichen simplex chronicus; skin.

Müge Kepekçi, Berna Ürkmez, Emre Araz, Özgür Taşpınar, Murat Erdugan, Ilteriş Ahmet Şentürk. Dermatological Findings in Female and Male Fibromyalgia Patients. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 241-245

Sorumlu Yazar: Berna Ürkmez, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale