ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 59 (3)
Cilt: 59  Sayı: 3 - 2019
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Ratlarda yapılan deneysel Serebral İskemi/Reperfüzyon hasarında Edaravone’un Etkileri
The Effects of Edaravone on Experimental Brain Ischemia/Reperfusion Injury in Rats
Elif Acar Arslan, Erhan Arslan, Serap Ozer Yaman, Süleyman Caner Karahan
doi: 10.14744/hnhj.2019.15013  Sayfalar 197 - 202

2.
Deksmedetomidinin Hemodinami ve Entübasyon Koşullarına Etkisi
The Effects of Dexmedetomidine on Hemodynamic Parameters and Intubation Conditions
Arzu Yıldırım Ar, Fatma Nur Kaya, Belgin Yavaşcaoğlu, Elif Başağan Moğol
doi: 10.14744/hnhj.2018.44712  Sayfalar 203 - 210

3.
İdrar yolu Enfeksiyonu Olan Yenidoğanlarda Konjenital Üriner Sistem Anomalisi İnsidansı
Incidence of Congenital Urinary System Anomaly in Newborns with Urinary Tract Infection
Ebru Şahin, Nihan Uygur Külcü, Züleyha Aysu Say
doi: 10.14744/hnhj.2018.27879  Sayfalar 211 - 215

4.
Renal hücreli karsinom dokularında LFA-1 rs2230433 varyasyonunun araştırılması
Investigation of LFA-1 rs2230433 Variation in Renal Cell Carcinoma Tissues
Halime Hanım Pençe, Hani Alsaadoni, Burcu Çaykara, Alper Ötünçtemur, Sibel Kuraş, Bengü Tokat
doi: 10.14744/hnhj.2019.63325  Sayfalar 216 - 219

5.
Serum vitamin D düzeyinin okul öncesi çocuklarda anemi ve demir eksikliği ile ilişkisi
The Relationship Between Serum Vitamin D Level, Anemia, and Iron Deficiency in Preschool Children
Ömer Kartal, Orhan Gürsel
doi: 10.14744/hnhj.2019.48278  Sayfalar 220 - 223

6.
Adenoid Vejetasyon Rekürrenslerinde Total Ig E Yüksekliği ve Pasif Sigara İçiciliğinin Rolü
The Role of Increase of Total IgE and Passive Smoking in Adenoid Vegetation Recurrences
Selçuk Yıldız, Sema Zer Toros, Lutfu Seneldır, Harun Karaca
doi: 10.14744/hnhj.2018.57855  Sayfalar 224 - 228

7.
Maternal Vücut Kitle İndeksi İle 11-14 Haftalarda Yapılan Duktus Venozus Doppler İncelemesi Arasındaki İlişki
Relationship between Body Mass Index and Ductus Venosus Doppler Measurements at 11-14 Gestational Weeks
Zeynep Akçöltekin, Cem Terece, Hasan Süt, Sevcan Arzu Arınkan
doi: 10.14744/hnhj.2018.95530  Sayfalar 229 - 234

8.
Genel cerrahide birçok hastalığı taklit edebilen primer ve sekonder abdominal tüberkülozda karşılaştırma
Primary versus Secondary Abdominal Tuberculosis as the Great Mimicker of many Diseases in General Surgery
Adnan Hut
doi: 10.14744/hnhj.2019.12754  Sayfalar 235 - 243

9.
D Tipi Kişilik Kardiyak Rehabilitasyondan Fayda Görmeyi Etkiler mi?
Does Type D Personality Inhibit Benefits of Cardiac Rehabilitation?
Başak Bilir Kaya, Nazmiye Ozbilgin
doi: 10.14744/hnhj.2019.42103  Sayfalar 244 - 249

10.
Yaşlılardaki üst gastrointestinal sistem kanamalarında antiagregan, antikoagülan ilaçların etiyolojideki yeri ve önemi
The Role and Importance of Antiagregan, Anticoagulant Drugs in the Etiology of Upper Gastrointestinal System Bleeding in Elderly
Hanife Şerife Aktaş
doi: 10.14744/hnhj.2018.98159  Sayfalar 250 - 255

11.
Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Frequency of Metabolic Syndrome in Obese Children
İlkay Özgen Sarı, Aysun Boğa, Mehmet Karacı
doi: 10.14744/hnhj.2018.82621  Sayfalar 256 - 260

12.
Pediatrik Femur Diafiz Kırıklarında Remodelasyon Sonrası Açısal Deformitenin Karşılaştırılması
Comparison of Angulation Deformity After Remodelling of Pediatric Femoral Fractures
Levent Adıyeke, Suavi Aydogmus, Emre Bilgin, Tahir Mutlu Duymus, Hasan Bombaci
doi: 10.14744/hnhj.2018.47560  Sayfalar 261 - 266

13.
İntraoperatif ve 24.Saat Tansiyon Düzeylerinin ve Arteriyoskleroz Varlığının Arteriyovenöz Fistül Üzerine Etkisi
Impact of Intraoperative and 24 h Blood Pressure Levels and Presence of Arteriosclerosis on Arteriovenous Fistula
Mehmet Emin Güneş, Kemal Tekeşin
doi: 10.14744/hnhj.2019.26213  Sayfalar 267 - 271

14.
Pediatrik Kafa Travmasında Nöroşirürji ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Ortak Deneyiminin Güncel Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi: 96 Olgunun Analizi
Evaluation of Common Experience of Neurosurgery and Pediatric Intensive Care Unit on Pediatric Head Trauma under the Light of Current Literature: Analysis of 96 Cases
Mehmet Sabri Gürbüz, Muhterem Duyu
doi: 10.14744/hnhj.2019.38980  Sayfalar 272 - 280

15.
Çocuklarda Trakeostomi Uygulamaları: 3. Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Deneyimi
Tracheostomy in Children: Experience of a Tertiary Pediatric Intensive Care Unit
Muhterem Duyu
doi: 10.14744/hnhj.2019.68926  Sayfalar 281 - 286

16.
Karpal Tunel Sendromunun şiddetinin belirlenmesinde hipohidroz ve dermatolojik bulgular
Hypohidrosis and Dermatological Manifestations as Guides for the Severity of Carpal Tunnel Syndrome
Güldehan Atış, Başak Bilir Kaya
doi: 10.14744/hnhj.2018.74318  Sayfalar 287 - 290

17.
Willis Poligonu Varyasyonlarının Manyetik Rezonans Anjiyografi ile Değerlendirilmesi
Magnetic Resonance Angiographic Evaluation of Anatomic Variations of the Circle of Willis
Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Serdar Solak
doi: 10.14744/hnhj.2018.74046  Sayfalar 291 - 295

OLGU SUNUMU
18.
Erişkin tipi difteri-tetanoz aşı sonrası uyarılan bir Raynaud fenomeni atağı
A Raynaud Phenomonic Attack Induced After an Adult Diphtheria-Tetanus Vaccine
Ahu Aksay, Mine Duzgol, Nuri Bayram, Ilker Devrim
doi: 10.14744/hnhj.2018.04274  Sayfalar 296 - 298

19.
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Konularak Tüberküloz Tedavisi Başlanan ABPA Olgusu
An ABPA Case with an Initial Diagnosis and Treatment of Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis
Şeyma Özden, Arzu Deniz, Naciye Mutlu, Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık
doi: 10.14744/hnhj.2018.83792  Sayfalar 299 - 303

20.
Olgu Sunumu: Pansitopeni ile başvuran bir Bruselloz
A Case Report: A Case of Brucellosis Presenting with Pancytopenia
Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2018.02419  Sayfalar 304 - 307

LookUs & Online Makale