ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 11 Yıllık İntraoperatif Konsultasyon Deneyimimiz [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 143-146

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 11 Yıllık İntraoperatif Konsultasyon Deneyimimiz

Ayşe Nur İhvan, Leyla Çıtak
Üsküdar Devlet Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Frozen incelemenin tanısal değerini ve yanlışlıkların nedenini tespit etmeye çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak 2005-1 Ocak 2016 tarihleri arasında Üsküdar Devlet Hastanesinde patoloji kliniğinde incelenen 167 intraoperatif konsültasyon olgusu yeniden değerlendirildi.
BULGULAR: Frozen sonuçlarının sensitivitesi, %92,6, spesifitesi %97,8, pozitif prediktif değeri %96, negatif prediktif değeri %96, testin geçerliliği %96’dır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kurumumuzda frozen uygulamasının spesifite ve sensitivitesi oldukça yüksek saptanmış olup, güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Frozen, intraoperatif patoloji konsültasyonu, meme, tiroid, over

Eleven Year Evaluation of Intraoperative Consultations in Üsküdar State Hospital

Ayşe Nur İhvan, Leyla Çıtak
Department of Pathology, Üsküdar State Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the diagnostic value of frozen section, and to detect the factors causing erroneous diagnosis.
METHODS: Frozen section and paraffin section reports of 167 patients who diagnosed between January 2005 and January 2016 in our institute were re-analyzed.
RESULTS: Sensitivity of frozen section were; %92,6, specificity %97,8, positive predictive value %96, negative predictive value %96, effectiveness %96.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The sensitivity and specificity of frozen section were high and reliable in our institute.

Keywords: Frozen section, intraoperative consultation, breast, thyroid, ovary

Ayşe Nur İhvan, Leyla Çıtak. Eleven Year Evaluation of Intraoperative Consultations in Üsküdar State Hospital. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 143-146

Sorumlu Yazar: Ayşe Nur İhvan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale