ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Rüya Bunaltısı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 135-140 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.07108

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Rüya Bunaltısı

Sultan Özkurt1, Ece Yazla2, Ahmet Musmul3
1Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
2Department of Psychiatry, Hitit University, Çorum, Turkey
3Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında uyku bozuklukları sıkça rapor edilmekte olup, bu hastaların rüyalarını araştıran çalışma bulunmamaktadır. Biz hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında rüya bunaltısı düzeyindeki farklılıkları araştırmayı planladık. Bu iki grup arasında depresyon ve anksiyete semptomları,uyku kalitesi ve uykusuzluk düzeylerini de karşılaştırmayı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu gözlemsel kesitsel çalışmaya nefroloji kliniğinde ayaktan takip edilen 49 hemodiyaliz hastası ve 29 peritoneal diyaliz hastası alındı. Gerekli özelliklerin değerlendirilmesi için Sosyodemografik Veri Toplama Formu, Van Rüya Bunaltısı Ölçeği (VDAS), Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI), Uykusuzluk Şiddet İndeksi (ISI), Beck Depresyon ve Anksiyete Envanteri kullanıldı. Hemoglobin (Hb), Kt / V üre indeksi ölçüldü.
BULGULAR: Rüya bunaltısı (p=0.517), depresyon (p = 0,889), uyku kalitesi (p = 0,221), uykusuzluk şiddeti (p = 0,152) ve hb (p = 0,505) açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda hemodiyaliz ve periton diyalizi hastaları arasında depreyon, anksiyete, uyku kalitesi ve uykusuzluk şiddeti düzeyleri açılarından anlamlı fark bulmadık. Benzer şekilde rüya bunaltısı düzeyi de bu bulgularla tutarlı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, periton diyalizi, rüya bunaltısı.

Dream Anxiety in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients

Sultan Özkurt1, Ece Yazla2, Ahmet Musmul3
1Department of Nephrology, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
2Department of Psychiatry, Hitit University, Çorum, Turkey
3Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: Sleep disorders are frequently reported in hemodialysis and peritoneal dialysis patients, but there are no studies investigating the dreams of these patients. This study was an examination of differences in the level of dream anxiety between hemodialysis patients and peritoneal dialysis patients. A comparison of depression and anxiety symptoms, sleep quality, and sleepiness between these 2 groups was also performed.
METHODS: In this observational, cross-sectional study, 49 hemodialysis patients and 29 peritoneal dialysis patients treated at an outpatient nephrology clinic were enrolled. A sociodemographic data collection form, the Van Dream Anxiety Scale, the Pittsburgh Sleep Quality Index, the Insomnia Severity Index, and the Beck Depression and Anxiety Inventories were administered, and hemoglobin level and fractional clearance of body water by dialysis (Kt/V urea) were measured.
RESULTS: There were no significant differences between the groups in terms of dream anxiety (p=0.517), depression (p=0.889), sleep quality (p=0.221), insomnia severity (p=0.152) or hemoglobin level (p=0.505).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We did not find any significant difference in the level of depression, anxiety, sleep quality, or insomnia severity between hemodialysis and peritoneal dialysis patients in our study. Similarly, the level of dream anxiety was consistent with these findings.

Keywords: Dream anxiety, hemodialysis, peritoneal dialysis.

Sultan Özkurt, Ece Yazla, Ahmet Musmul. Dream Anxiety in Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 135-140

Sorumlu Yazar: Sultan Özkurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale