ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) hastalarında VEMP (Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel) yanıtları. [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 142-145 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.14238

SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) hastalarında VEMP (Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel) yanıtları.

Ahmet Baki1, Ahmet Adnan Cırık1, Özlem Pehlivan2, Muhammet Yıldız3
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Rize Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Sistemik lupus eritematosuz (SLE) deri, eklem, akciğer, ve böbrek gibi bir çok organ ve sistemi etkileyen kronik enflamatuvar otoimmün bir hastalıktır. SLE hastalığında kulak bulguları tanı kriterleri arasında yer almasada sensörinöral işitme kaybı, tinnitus ve vestibüler bulgular görülebilmektedir. Yapılan bir anket çalışmasında vertigo gibi vestibüler semptomların SLE hastalarında sağlıklı kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan histopatolojik çalışmalarda SLE hastalarında sakküler, utriküler, ve semisirküler kanalda yer alan tip 1 saçlı hücre yoğunlunun kontrol grubuna göre önemli oranda azaldığı ancak tip 2 saçlı hücre yoğunluğunda farklılık olmadığı ortaya konulmuştur. SLE hastalığında vestibüler sistem etkilenebileceğinden dolayı biz çalışmamızda SLE hastalarında VEMP testi yanıtlarını değerlendirerek SLE hastalarında vestibüler sistemin etkilenip etkilenmediğini objektif olarak ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Romatoloji kliniğinde SLE nedeniyle takip edilen 37 hasta tarafımıza cVEMP testi amaçlı yönlendirildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara 500 Hz frekansta bilateral servikal VEMP (cVEMP) testi uygulandı. cVEMP testi, 100 dB stimülasyondan 85 dB stimülasyona kadar uygulandı. Çalışmada supramaksimal düzey olan 100 dB stimülasyonları değerlendirilmeye alındı.
BULGULAR: SLE grubu ve sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında SLE grubundaki hastaların latans değerlerinde uzama, amplitud değerlerinde düşme izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SLE hastalığında hem semptomatik hemde asemptomatik kulakta vestibüler sistemi etkilediği histopatolojik, videonistagmografik ve anket çalışmalarında gösterilmiştir. Bizde çalışmamızda SLE hastalarında daha önce yapılmamış olan VEMP testi sonuçlarını değerlendirdik. SLE grubu ile sağlıklı kontrol grubu arasında yapılan latans ve amplitud karşılaştırılmasında SLE grubunda istatistiksel olarak önemli derece latans uzaması ve amplitudlarda düşme olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus Eritematozus, VEMP, Endolenfatik hidrops

Vestibular Evoked Myogenic Potential Responses in Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Ahmet Baki1, Ahmet Adnan Cırık1, Özlem Pehlivan2, Muhammet Yıldız3
1Department of Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery, Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Rheumatology, Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology, Rize State Hospital, Rize, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate vestibular evoked myogenic potential (VEMP) test responses in patients with systemic lupus erythematosus (SLE).
METHODS: Thirty patients who were followed up for SLE in rheumatology clinic were referred for the cVEMP test. A complete head and neck examination, neurotological examination, pure tone audiometry, and tympanogram test were performed for all patients. Seven patients with neurotological, acute and chronic otitis media, hearing the loss in pure audio audiometry, abnormal tympanogram, head and neck trauma, and disease and drug use history that could affect the vestibular system were excluded. Thirty healthy controls without medical therapy and systemic disease history that could affect the vestibular and auditory system and with normal pure tone audiometry and normal tympanogram were included in the study. Both the patient and healthy control groups were tested for cVEMP from 100 dB to 85 dB stimulation. The amplitude and latency values of cVEMP responses of the control group and SLE group were compared.
RESULTS: No response was obtained in five patients in the SLE group, whereas all frequency responses were obtained in all the controls. There was a decrease in the amplitudes and latency prolongation in the SLE group compared to the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Autoimmune diseases have been previously shown to contribute to the pathophysiology of endolymphatic hydrops. SLE is an autoimmune disease and can lead to saccular hydrops, which can be demonstrated by the cVEMP test.

Keywords: Endolymphatic hydrops, systemic lupus erythematosus; VEMP.

Ahmet Baki, Ahmet Adnan Cırık, Özlem Pehlivan, Muhammet Yıldız. Vestibular Evoked Myogenic Potential Responses in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(3): 142-145

Sorumlu Yazar: Ahmet Baki, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale