ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Mevsimlere, Cinsiyete ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-26056 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.26056

Çocuklarda D Vitamini Düzeylerinin Mevsimlere, Cinsiyete ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi

Aysun Boğa1, Necla Yüce2, coşkun Saf3, Mehmet Cengiz1, ÖZGÜR OKUMUŞ2, İLKAY ÖZGEN SARI1
1Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
3Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamini kemik ve mineral metabolizmasında önemli ölçüde etkilidir. Düşüklüğü çocuklarda rikets, enfeksiyonlara eğilim, obezite, diabetes mellitus, kas güçsüzlüğü, depresyon, otoimmun hastalık gelişimi ile ilişkilendirilmiştir. Yüksekliği ise hiperkalsemi, poliüri, hipertansiyon, nefrolitiazis, renal yetmezliğe neden olabilir. Bu çalışmada D vitamini düşüklüğü için risk grubunda olan çocukların serum 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeylerini incelemeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015 yılında Ocak-Aralık ayları arasında rutin muayene için çocuk polikliniğimize başvuran 1259 hasta retrospektif olarak değerlendirildi ve yaş, cinsiyet, [25(OH)D] düzeyleri mevsimlere göre gruplandırıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda 0 ile 18 yaş arasında, 711 (% 56,4) kız ve 548 (%43,6) erkek çocuk yer aldı. Hastaların D vitamini düzeyleri ortalaması 21,69 ±11,23 ng/mL bulundu. Çocukların %50’sinin D vitamini düzeyi 20 ng/ml’nin altında eksiklik ve yetersizlik düzeyinde idi. D vitamini düzeylerine göre yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). 0-2 yaş grubunda D vitamini 20 ng/ml üzerindeki çocuk sayısı anlamlı derece fazla iken, 12-18 yaş grubunda 20 ng /ml nin altındaki çocuk sayısı daha fazla idi. Çalışmamızda kız çocuklarının D vitamin düzeyleri erkek çocuklardan anlamlı derecede düşüktü (p<0.05) ayrıca D vitamini düzeyi 12 ng/ml’nin altında olan çocuklarda mevsimin ilkbahar olma oranı % 28,2 iken kış olma oranı % 25,2 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini düzeyleri yaş, cinsiyet ve mevsime göre değerlendirildiğinde 12-18 yaş aralığında, kızlarda ve ilkbahar / kış mevsiminde diğer gruplara göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: D vitamini yetersizliği, yaş, cinsiyet, mevsim

Evaluation of the Vitamin D Levels of Children According to Seasons, Gender and Age

Aysun Boğa1, Necla Yüce2, coşkun Saf3, Mehmet Cengiz1, ÖZGÜR OKUMUŞ2, İLKAY ÖZGEN SARI1
1Sancaktepe Training and Research Hospital, Pediatric Department
2İstinye University Medical School, Pediatric Department
3Ataşehir Florence Nightingale Hospital, Pediatric Department

INTRODUCTION: Vitamin D is significantly effective in bone and mineral metabolism. Its deficiency in children is associated with many conditions including rickets, predisposition to infections, obesity, diabetes mellitus, muscle weakness, depression and development of otoimmune diseases. Its excessiveness may cause hypercalcemia, polyuria, hypertension, nephrolithiasis and renal insufficiency. In this study we aimed to analyze the serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] levels of children who is in the risc group for vitamin D insuffıciency.
METHODS: Totally 1259 children who has referred to our clinic for routine examination in the year 2015 between january and december were evaluated retrospectively and their age, gender and serum [25(OH)D] levels were grouped according to seasons.
RESULTS: 711 (56.4%) female and 548 (43.6%) male children between the ages of 0-18 years were involved in the study. The average of the vitamin D levels was detected as 21,69 ±11,23 ng/ml. The vitamin D level of 50% of the patients was lower than 20 ng/ml implying deficiency or insufficiency. A significant difference in the vitamin D levels was detected between the age groups (p<0.05). In the 0-2 years age group vitamin D level was significantly above 20 ng/ml and in the 12-18 years age group the number of children whose vitamin D level was below 20 ng/ml was significantly redundant.In our study, vitamin D level in girls were significantly lower than the levels in boys Also In children whose vitamin D level is below 20 ng/ml, the incidence of the season spring was detected as 28.2% and autumn as 25.2%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When we evaluate the vitamin D levels according to age, gender and seasons, it was significantly low in the 12-18 years age group, in girls and in the seasons of spring and winter.

Keywords: Vitamin D deficiency, age, gender, seasonSorumlu Yazar: Aysun Boğa, Türkiye
LookUs & Online Makale