ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Mamografi-Sonografik Bi-Rads Skorlarının Patoloji İle Korelasyonu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 20-28

Mamografi-Sonografik Bi-Rads Skorlarının Patoloji İle Korelasyonu

Mehmet Oğuzhan Ağaçlı, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Mehmet Masum Şimşek, Kaan Meriç, Naciye Kış, Fügen Vardar Aker, Hikmet Karagüllü
Haydarpaşa Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, hastanemizde mamografi ve ultrasonografi ile tespit edilen ve sonrasında patolojik değerlendirilmesi yapılan lezyonların BI-RADS skorları ile patolojik sonuçlarının karşılaştırılması, her kategori için sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif prediktif de¤erlerin hesaplanması, bulguların literatür ile karşılaştırılması ve kliniğimizin performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Mayıs 2008 ve Aralık 2010 tarihleri arasındaki 32 aylık dönemde, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği mamografi ünitesine başvuran 9703 olgunun mamografi tetkikleri ve ek olarak yapılan ultrasonografileri dahil edildi. Bu incelemeler ile tespit edilen ve sonras›nda kliniğimizde biyopsi uygulanan ya da hastanemizde opere edilen lezyonların patolojik sonuçları ile BI-RADS skorları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Patolojik tanı verilen toplam 419 hastadan kategori 1, 2, 3 grubunda yer alanlar benign yani hastalık açısından radyolojik olarak negatif kabul edildi. Benzer şekilde kategori 4 ve 5 grubunda yer alanlar ise radyolojik olarak malign yani pozitif kabul edildi. Kategori 1, 2 veya 3 grubunda yer alan toplam 175 hastadan 169’u benign, 6’sı malign idi. Kategori 4, 5 grubunda ise toplam 244 hastadan 136’sı benign, 108’i malign idi. Bu şekilde yapılan gruplamalar patoloji sonuçları ile karşılaştırılarak sensitivite, spesifisite, doğruluk, pozitif prediktif de¤er(PPD) ve negatif prediktif değer(NPD) hesaplandı. Kategori gruplaması için sensitivite % 94,5, spesifisite % 55,4, pozitif prediktif değer % 43,0, negatif prediktif değer % 95,6 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde edilen sensitivite, spesifisite, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değerler literatürdeki benzer çalışmalar ile uyumlu bulunmuştur. Ayrıca çalışmamız sırasında, benign olarak kategorize edilmelerine karşın klinisyenlerin talebiyle çok sayıda hastaya yapılan biyopsilerin, beklendiği gibi benign sonuçlar verdiğini ve bu durumun zaman, emek ve maliyet artışına neden olduğunu gördük. Yani BI-RADS uygulamasının sadece radyoloji kliniği tarafından değil, meme hastalıklarının tanı ve tedavisinde rolü bulunan diğer dallara mensup hekimler tarafı ndan da benimsenmesinin yöntemin etkinliğini artıracağını düşündük.

Anahtar Kelimeler: BI-RADS, mamografi.

Pathologic Correlation Of Mammographic-Sonographic Bi-Rads Scores

Mehmet Oğuzhan Ağaçlı, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Mehmet Masum Şimşek, Kaan Meriç, Naciye Kış, Fügen Vardar Aker, Hikmet Karagüllü
Haydarpaşa Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

INTRODUCTION: In this study, we aimed to correlate the BI-RADS scores and histopathologic results of lesions detected by mammography and/or sonography in our clinic. Positive and negative predictive values, sensitivity and specificity for each category were also calculated and compared with the literature in order to evaluate quality of care in our department.
METHODS: 9703 patients referrring to the mammography department of Haydarpafla Numune Training and Research Hospital between May 2008 and December 2010 were included in the study. BI-RADS scores obtained with mammography and complementary sonography were compared with pathology findings, as determined by means of fine needle, core needle or excisional biopsies.
RESULTS: 419 lesions in 9703 patients received pathological evalution. BI-RADS category 1,2 and 3 were radiologically considered to be benign and those in category 4 or 5 malignant. Out of 175 lesions in category 1, 2 or 3, 169 were benign and 6 malignant; while out of 244 lesions in categoy 4 or 5, 136 lesions were benign and 108 were malignant. The respective sensitivity was calculated as 94.5 %, specificity as 55.4%, positive predictive value 43 % and negative predictive value 95.6 %.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values calculated in our study were found to be consistent with those from other studies in the literature. However, a high number of biopsy procedures were carried out for lesions in the radiologically benign lesions on the request from other clinicians, revealing benign findings as expected. Thus integrating BIRADS lexicon into the daily practice, not only for radiologists but also for clinicians diagnosing and treating breast diseases, will contribute to the cost-effectiveness and improvement of patient care.

Keywords: BI-RADS, mammography.

Mehmet Oğuzhan Ağaçlı, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Mehmet Masum Şimşek, Kaan Meriç, Naciye Kış, Fügen Vardar Aker, Hikmet Karagüllü. Pathologic Correlation Of Mammographic-Sonographic Bi-Rads Scores. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(1): 20-28

Sorumlu Yazar: Mehmet Oğuzhan Ağaçlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale