ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Prostat İğne Biyopsisi Esnasında Transrektal Ultrasonda Periferal Zonda Saptanan Prostatik Kalsifikasyonlar Prostat Kanseri Tanısını Öngörmede Anlamlı Rol Oynayabilir Mi? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 98-101 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.46704

Prostat İğne Biyopsisi Esnasında Transrektal Ultrasonda Periferal Zonda Saptanan Prostatik Kalsifikasyonlar Prostat Kanseri Tanısını Öngörmede Anlamlı Rol Oynayabilir Mi?

Serdar Aykan, Serkan Gönültaş
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostatik kalküller genellikle benign prostat hiperplazisi (BPH) veya kronik inflamasyonla ilişkilidir. Bununla birlikte birçok çalışmada prostat kanseri (PCa) patogenezisinde, prostatik kalsifikasyon (PK) ve inflamasyon varlığı gösterilmiştir. Biz bu çalışmada transrektal ultrasonda (TRUS) saptanan prostat periferal zondaki PK sıklığı ile biyopsi sonuçlarındaki histolojik bulguların ilişkisini inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesin Üroloji Polikliniğine başvuran, parmakla rektal muayenede (PRM) anormal bulgu saptanan ve/veya prostat spesifik antijen (PSA) değeri 2,5 ng/ml’nin üzerinde olan 156 hastaya TRUS eşliğinde prostat iğne biyopsisi yapıldı. PK; periferik zonda, birden fazla, en büyük çapı 3 mm’den büyük hiperekoik odağın varlığı olarak kabul edildi. TRUS için BK Medical Ultrasound Pro Focus 2202 Color (Herlev, Denmark) marka biplane 8818 (4-12MHz) probe kullanıldı. Bütün TRUS eşliğindeki biyopsiler tek doktor tarafından yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 156 hastanın 41 tanesinde PK saptandı. PK saptanan ve saptanmayan hastalar arasında PSA değerleri, prostat volümleri ve hasta yaşları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. PCa sıklığının; PK saptanan hastalarda %41,4, PK saptanmayan hastalarda %15,6 olduğu görüldü (p= 0,001). PCa saptanan hastalarda Gleason skorlarına göre yapılan değerlendirmede de Gleason skor≥8 olan tüm hastalarda eş zamanlı PK varlığının anlamlı olduğu gösterildi (p<0,05). Aynı zamanda Gleason skoru değerleri arttıkça ona eşlik eden PK varlığında da artış gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda; PCa patogenezinde kronik inflamasyonun rol oynadığını ve bununla beraber PK varlığını gösterdik. Aynı zamanda Gleason skoru yüksekliği ile PK varlığı arasında anlamlı ilişki olduğunu tespit ettik. Ancak bu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikârdır.

Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Transrektal Ultrasound, Prostat Kalsifikasyonu

Can Prostatic Calcifications in the Peripheral Zone be Predictors of Prostate Cancer During Diagnostic Transrectal Ultrasound-Guided Needle Biopsy of the Prostate?

Serdar Aykan, Serkan Gönültaş
Department of Urology, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Prostatic calculi are generally associated with benign prostatic hyperplasia and chronic inflammation of the gland. Many studies have reported that prostatic calcifications (PCs) and inflammatory processes are involved in the pathogenesis of prostate cancer (PCa). In the present study, we evaluated the frequency of finding PCs in the peripheral prostatic zone during transrectal ultrasound (TRUS) and its relationship with histologic results of the biopsy.
METHODS: In total, 156 patients with prostate-specific antigen (PSA) levels >2.5 ng/ml and/or abnormal digital rectal examination findings who presented in the urology policlinics of the Bağcılar Training and Research Hospital underwent TRUS-guided prostate needle biopsy. PCs were considered to be positive in patients with the presence of more than one hyperechoic foci in the peripheral zone with their largest diameter >3 mm. All TRUS biopsies were performed by the same physician.
RESULTS: Of 156 patients, PCs were observed in 41 patients. Between patient groups with and without concomitant PCs, there was no significant difference in PSA levels, prostate volume, and patient age. PCa frequency was 41.4% among PC-positive patients and 15.6% among PC-negative patients (p=0.001). Patients diagnosed with PCa were also categorized according to Gleason score, and PCs were observed in all the patients with Gleason score ≥8 without any exception (p<0.05). Higher Gleason scores showed positive correlation with the presence of PCs.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the present study, we revealed the involvement of chronic inflammation and PCs in the pathogenesis of PCa. At the same time, we found a positive relationship between higher Gleason scores and the presence of PCs. Further high-volume prospective studies are needed to confirm this hypothesis.

Keywords: Prostate cancer, prostatic calcifications; transrectal ultrasonography.

Serdar Aykan, Serkan Gönültaş. Can Prostatic Calcifications in the Peripheral Zone be Predictors of Prostate Cancer During Diagnostic Transrectal Ultrasound-Guided Needle Biopsy of the Prostate?. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 98-101

Sorumlu Yazar: Serdar Aykan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale