ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Immunohistokimyasal Yöntemle Saptanan P16 Protein Ekspresyonunun Prognostik Önemi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 22-30

Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Immunohistokimyasal Yöntemle Saptanan P16 Protein Ekspresyonunun Prognostik Önemi

M. İlkay Tosun, Pembegül Güneş, Güray Kılıç, Fügen Vardar Akıcı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrointestinal stromal tümörler (GiST), gastrointestinal sistemi tutan, normalde barsak duvarı nda bulunan intestinal pace maker hücrelerin (interstisyal Kajal hücreleri-ICC) veya bu hücrelerin prekürsörlerinin neoplastik transformasyonundan orijin aldığı düşünülen mezenkimal tümörlerdir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: GiST patogenezinde çeşitli hücre siklus regülatörleri özellikle p16 nın önemli rolü mevcuttur ancak, prognostik değeri hakkında tartışmalar devam etmektedir. p16 protein kaybının yüksek riskli GiST’ler ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.
BULGULAR: Son zamanlardaki çalışmalarda p16 protein ekspresyonu kötü prognostik faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada; 1999-2009 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde GiST tanısı alan 43 olguya ait parafin blok ve rapor arşivi incelendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmmunhistokimyasal yöntem ile p16INK4a çalışıldı. Sonuçlar ışık mikroskopisinde boyanma yoğunlukları açısından değerlendirildi. p 16 ile kuvvetli (+++) boyanma gösteren tüm olgular risk kategorizasyonuna göre yüksek risk grubuna dahildi. Çok düşük, düşük, intermediate risk grubundaki olguların hiçbirinde p16 ile kuvvetli boyanma saptanmadı. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı olup immunohistokimyasal yöntem ile p 16 ekspresyonunun belirlenmesinin GiST lerde bağımsız ve uygun bir prognostik parametre olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tumor, p16.

Prognostic Importance Of Immunohistochemically Defined P16 Protein Expression In Gastrointestinal Stromal Tumors

M. İlkay Tosun, Pembegül Güneş, Güray Kılıç, Fügen Vardar Akıcı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul

INTRODUCTION: Gastrointestinal stromal tumors(GIST) are mesenchymal tumors which are thought to be originated from neoplastic transformation of intestinal pace maker cells normally found on intestine wall (interstisial Cajal cells-ICC) or their precursors.
METHODS: In pathogenesis of GIST, different cell cycle regulators especially p16 have important role, however discussions about their prognostic importance stil continues.
RESULTS: P16 protein loss is thought to be associated with high risk GIST. In recent studies p16 protein ekspression is assessed as bad prognostic factor. In this study, paraffin blocks and report archive of 43 subjects diagnosed as GIST in Haydarpafla Numune Hospital between years 1999-2009. P16INK4a is studied immunohistochemically.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results are evaluated as dye density.According to risk categorisation, all subjects that are strongly(+++) painted with p16 are included in high risk group. None of the subjects in very low,low and intermediate risk group was painted strongly with p16.This result was statistically significant and evaluation ofimmunohistochemically defined p16 gene expression in GISTs can be accepted as an independent and proper prognostic parameter.

Keywords: Gastrointestinal stromal tumor, p16.

M. İlkay Tosun, Pembegül Güneş, Güray Kılıç, Fügen Vardar Akıcı. Prognostic Importance Of Immunohistochemically Defined P16 Protein Expression In Gastrointestinal Stromal Tumors. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 22-30

Sorumlu Yazar: M. İlkay Tosun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale