ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri ile Mortaliteleri Arasındaki İlişki [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-52386 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.52386

İskemik İnme Hastalarında Ortalama Platelet Hacmi (MPV) ve Kardiyak Troponin I (cTnI) Düzeyleri ile Mortaliteleri Arasındaki İlişki

Mehmet Necdet Yıldız1, İbrahim Altunok2, Öner Bozan3, Şeref Emre Atiş3, Bora Çekmen3, Gökhan Aksel2
1Sultanbeyli Devlet Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut iskemik inme önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Hastane içi mortalitenin yaklaşık %5’inden s
orumludur. Akut iskemik inme vakalarında mortalite için risk faktörlerini erken tanıyabilmek hastalığın yönetimi ve uygun aile bilgilendirmesi açısından önemlidir. Biz bu çalışmamızda akut iskemik inme hastalarında Kardiyak Troponin I ve Ortalama Platelet Hacmi ile mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: SBÜ Ümraniye EAH Acil Tıp Kliniğine 01.01.2016 – 01.01.2018 tarihleri arasında başvuran, SVH olarak tanı kodu girilmiş ve acil serviste çekilen MR Diffüzyon tetkiki Radyoloji tarafından akut enfarkt olarak raporlanmış hastalar taranarak hastların yaşı, cinsiyeti, mevcut komorbit hastalıkları, MPV ve cTnI değerleri kayıt altına alındı. Hastaların mortalite durumu T.C. Sağlık Bakanlığı Ölüm Bildirim Sistemi üzerinden taranarak birinci ve üçüncü ay mortaliteleri kaydedildi. cTnI yüksekliği bulunan ve Kardiyoloji veya Acil Tıp Uzman hekimi tarafından akut koroner sendrom düşünülen hastalar dışlandı.


BULGULAR: Çalışmamıza toplam 357 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortancası 72 (IQR: 62-81) olarak saptandı. 357 hastanın 43’ü (12%) ilk bir ay içerisinde ölürken 66’sının (18,5) ilk üç ay içerisinde öldüğü belirlendi. Hastaların birinci ay ve üçüncü ay mortalitesi ile komorbid hastalıkları arasındaki ilişki incelendiğinde yalnızca demans varlığının üçüncü ay mortalite ile anlamlı ilişkisi olduğu saptandı (Ki-kare, p=0,021). Hastaların MPV ve cTnI değerleri ile birinci ve üçüncü ay mortaliteleri arasındaki ilişki incelendiğinde birinci ay mortalite ile cTnI arasında (Mann-Whitney U p<0,001) ve üçüncü ay mortalite ile cTnI arasında (Mann-Whitney U p<0,001) anlamlı ilişki saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut iskemik inme hastalarında cTnI yüksekliğinin mortalite riskini tahmin etmede faydalı olabilecek bir parametre olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: akut inme, troponin, mortalite

The Relationship Between Mean Platelet Volume (MPV) and Cardiac Troponin I (cTnI) Levels and Mortality in Patients with Ischemic Stroke

Mehmet Necdet Yıldız1, İbrahim Altunok2, Öner Bozan3, Şeref Emre Atiş3, Bora Çekmen3, Gökhan Aksel2
1Sultanbeyli State Hospital
2Unıversıty Of Health Scıences Ümranıye Traınıng And Research Hospıtal, Emergency Medicine Department, İstanbul
3Unıversıty Of Health Scıences Okmeydanı Traınıng And Research Hospıtal, Emergency Medicine Department, İstanbul

INTRODUCTION: Acute ischemic stroke is a leading cause of mortality and morbidity, reported to be responsible for approximately 5% of in-hospital mortality. Early recognition of risk factors for mortality in acute ischemic stroke cases is important for management of the disease and appropriate family information. The aim of this study was to assess the relationship between Cardiac Troponin I, Mean Platelet Volume and mortality in patients with acute ischemic stroke.
METHODS: The study included patients who presented at the Emergency Department of SBU Umraniye Training and Research Hospital between 01.01.2016 and 01.01.2018, were diagnosed with a cerebrovascular event and were reported as acute infarct on diffusion MRI. A record was made of age, gender, comorbid diseases, MPV and cTnI values. The mortality status of cases was screened using the Death Notification System of T.C. Ministry of Health and the 1-month and 3-month mortality of cases were recorded. Patients were excluded if they had elevated cTnI levels or were considered to have acute coronary syndrome by the cardiologist or emergency medicine specialist.
RESULTS: Evaluation was made of a total of 357 patients with a median age of 72 years (IQR: 62-81 years). Mortality developed in 43 (12%) within the first month and in 66 (18.5%) within the first three months. When the relationship between 1 and 3-month mortality and comorbid diseases was examined, only dementia was significantly associated with 3-month mortality (Chi-square, p = 0.021). When the relationship between MPV and the cTnI values of the patients and 1 and 3--month mortality was examined, a significant relationship was found between one-month mortality and cTnI (Mann-Whitney U-test, p <0.001) and between three-month mortality and cTnI (Mann-Whitney U-test, p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that cTnI elevation is a useful parameter for predicting mortality risk in patients with acute ischemic stroke.

Keywords: acute stroke, troponin, mortalitySorumlu Yazar: Öner Bozan, Türkiye
LookUs & Online Makale