ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması İçin Yapılan Ultrasonografi Sonuçlarinin Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 31-34

Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması İçin Yapılan Ultrasonografi Sonuçlarinin Değerlendirilmesi

Öznur Küçük1, Aylin Okur2
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Gelişimsel kalça displazisi (GKD) çocukluk döneminde sık görülen, tanının gecikmesi durumunda morbiditeye neden olabilen bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı yenidoğan döneminde GKD tanısında tarama amaçlı yapılan kalça ultrasonografisinin(USG) önemini literatür eşliğinde incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010- Kasım 2010 tarihleri arasında çocuk polikliniğine yenidoğan döneminde başvuran 181 hasta ailelerin onamı alındıktan sonra çalışmaya alındı. Doğumsal anomalileri olan bebekler çalışma dışı bırakıldı. Fizik muayenesinde anomali saptanmayan hastalara GKD saptanması amacıyla 6- 12 hafta arası USG incelemesi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 181 olgunun 108’i (% 59,7) kız, 73’ü (% 40,3) erkek idi. Beş olguda (% 2.8) GKD saptandı. inceleme sonucu Graf metoduna göre sınışandırıldığında 80’i (%44,2) tip Ia, 96’sı (%53) tip Ib, 4’ü (%2,2) tip iIave 1’i (%0,6) tip IIb kalça saptandı. Çalışmamı zda tip IIa, IIb, III ve IV kalçalar displazik kabul edildi. Displazik kalça saptanan olguların tamamı nın cinsiyeti kız ve sol taraf etkilenmişti. Patolojik GKD saptanan olgulara tedavi olarak çift bez önerildi ve dört hafta sonra kontrole çağrıldı. Kontrolde sadece 1 hastada düzelme olmadığı saptandı ve atele alındı. Bu olgunun takibinde displazinin düzeldiği saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatürde sağlam çocuk takibinde fizik muayenenin dikkatli şekilde yapılması ve risk faktörü varsa 4- 6 haftada USG istenmesi önerilmektedir. GKD tanısının erken konulması hem hastanın yaşam kalitesini artırmakta hem de ileri ki süreçte gerekebilecek cerrahi girişimleri önleyebilir. Bu nedenle non invaziv, ucuz, kolay ulaşılabilir ve radyasyon içermemesi gibi avantajları nedeniyle USG GKD’ nin erken dönemde tanısında önemli bir yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalça displazisi, ultrasonografi, tarama, erken tanı.

Evaluation Of Ultrasound Results for Screening Developmental Dysplasia Of The Hip

Öznur Küçük1, Aylin Okur2
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,Yozgat

INTRODUCTION: The aim of the study is to emphasize the importance o early detection of developmental hip dysplasia by newborn screening for hip ultrasonography (USG).
METHODS: 181 children admitted to our outpatient clinic in the neonatal period between January 2010 and November 2010 are included the study after taking their families informed consent. Infants with congenital anomalies were excluded from the study. The children whose physical examination are normal, are screened by hip ultrasonography between 6th- 12th weeks.
RESULTS: The study included 181 infants; 108 cases (59. 7%) were female and 73 (40.3%) were male. In 5 cases (%2.8) developmental hip dysplasia is determined. When the ultrasonography are classified according the Graf method; in 80of the children had type Ia (44. 2 %), in 96 of the children had type Ib (53%), in 4 of the children had type IIa (2.2%) and in 1 of the children had type IIb (0.6%) hip. In our study, type IIa, IIb, III and IV were considered dysplastic hips. All of the patients whom dysplastic hip are determined were female and the left side was affected. The patients with hip dysplasia are suggested to use double- cloth and called for control after 4 weeks. In the control only 1 patient hip dysplasia was persisted and applied a cast. In the follow- up this patients hip dysplasia is improved.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In healty children follow- up, the literature suggests to make a careful physical examination and if a risk factor is detected; recommends to examine by hip ultrasonography between postnatal 4th- 6th weeks. Early diagnose of hip dysplasia enhance the quality of life and can prevents the need of surgical interventions in the future. Fort his reason; hip ultrasonography which is non- invasive, cheap, easy to perform and which doesn’t contain radiation has an important place in early diagnose of hip dysplasia.

Keywords: Hip dysplasia, ultrasound, screening, early diagnosis.

Öznur Küçük, Aylin Okur. Evaluation Of Ultrasound Results for Screening Developmental Dysplasia Of The Hip. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 31-34

Sorumlu Yazar: Öznur Küçük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale