ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Anneden transplasental yolla bebeğe geçen Anti-Hbs antikorlarının HBV aşısı ile oluşan immünizasyona etkisi ve bu pasif geçen Anti-Hbs antikorların doğal seyri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 246-249 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.69335

Anneden transplasental yolla bebeğe geçen Anti-Hbs antikorlarının HBV aşısı ile oluşan immünizasyona etkisi ve bu pasif geçen Anti-Hbs antikorların doğal seyri

Enver Atay1, Aysu Say2
1Medipol Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye, Zeynep Kamil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatit B enfeksiyonu toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir enfeksiyondur. Bu çalışmada doğal ya da aşı ile Hepatit B virüsüne karşı bağışık annelerden doğan ve transplasental olarak anneden bebeğe geçen Anti-Hbs antikorlarının, yenidoğan bebeklerde HBV aşısına bağlı oluşan bağışıklığı etkileyip etkilemediğini, bu pasif geçen Anti-HBs antikor titrelerinin aşılı ve aşısız yenidoğan bebeklerdeki doğal seyrini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 68 sağlıklı term yenidoğan bebek alındı. Bu yenidoğan bebeklerin annelerinin bağışıklık durumu değerlendirildi. Bebekler 3 gruba ayrıldı. Grup 1, anneleri AntiHBs antikoru pozitif olan bebekler, bu bebeklere HBV aşısı uygulanmadan AntiHBS titreleri ardışık olarak 0, 1, 3, 6 ve 8.aylarda bakıldı. Grup 2, anneleri AntiHBs antikoru pozitif olan bebekler, bu bebekler 0,1 ve 6.ayda HBV aşısı ile aşılandı ve bu bebeklerin de 0,1, 3, 6 ve 8.aylarda Anti HBS titrelerine bakıldı. Grup 3, anneleri AntiHBs antikoru negatif olan bebekler, bu bebekler 0, 1 ve 6.ayda HBV aşısı ile aşılandı, bebeklerin 0,1, 3, 6 ve 8. aylarda AntiHBS titrelerine bakıldı.
BULGULAR: Grup1; 22 bebek, grup2; 24 bebek, grup3 ise yine 22 bebekten oluşmakta idi. Anneleri AntiHBs antikoru pozitif olan aşılanmayan bebeklerin AntiHBs titrelerinin sırasıyla 1, 3, 6 ve 8. aylarda <10 mIU/mL altına düşme yüzdeleri %40,9, %50, %59,09, %100 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pasif antikorlara sahip bebeklere uygulanan HBV aşısına karşı antikor cevabının, anneleri HBsAg(-), AntiHBs(-), AntiHBcIgM(-) ve aynı aşı takvimi ile aşılanmış bebeklerdeki antikor cevabına benzer olduğu saptandı yaklaşık antikor cevabını verdiğini saptadık. Böylece bu transplasentalntal yola geçen AntiHBs antikorların 0, 1 ve 6.aylarda uyguladığımız uygulanan HBV aşısının oluşturduğu antikor cevabını etkilemediği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B aşısı, HBsAg, Anti-HBs

The Effects of Anti-HBs Antibodies Passed through Transplacental Route on Immunization Induced by HBV Vaccine and Natural Course of Passively Transmitted HBs Antibodies

Enver Atay1, Aysu Say2
1Department of Pediatrics, Medipol University Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences Turkey, Zeynep Kamil Health Aplication and Research Center, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Hepatitis B infection is an important infection that concerns public health. In this study, we aimed to evaluate whether anti-Hbs antibodies born from mothers who are immune to hepatitis B virus with natural or vaccination and passed from mother to baby transplacentally affect the natural course of these passive anti-HBs antibody titers.
METHODS: In this study, 68 healthy term newborn babies were included. The immune status of the mothers of these newborn babies was evaluated. Babies were divided into three groups. Group 1, babies whose mothers were positive for AntiHBs antibody, anti-HBS titers were evaluated consecutively at 0, 1, 3, 6 and 8 months without HBV vaccine. In Group 2, babies whose mothers were positive for anti-HBs antibody were vaccinated with HBV vaccine at 0.1 and 6 months, and these babies were examined for anti-HBS titers at 0.1, 3, 6 and 8 months. In Group 3, babies whose mothers were negative of anti-HBs antibody were vaccinated with HBV vaccine at 0, 1 and 6 months, and babies were examined at 0.1, 3, 6 and 8 months.
RESULTS: Group 1 consisted of 22 babies, Group 2 consisted of 24 babies and Group 3 consisted of 22 babies. Percentages of anti-HBs titers falling below <10 mIU/mL at 1, 3, 6 and 8 months were found to be 40.9%, 50%, 59.09%, and 100% of non-vaccinated babies whose mothers were positive for anti-HBs antibody.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that the antibody response to HBV vaccine administered to infants with passive antibodies was similar to the antibody response in mothers vaccinated with their mothers HBsAg (-), anti-HBs (-), anti-HBcIgM (-) and the same vaccine calendar. Thus, it was found that anti-HBs antibodies that started this transplacentalntal pathway did not affect the antibody response produced by the HBV vaccine administered at 0, 1 and 6 months.

Keywords: Anti-HBs, HBsAg; Hepatitis B vaccine.

Enver Atay, Aysu Say. The Effects of Anti-HBs Antibodies Passed through Transplacental Route on Immunization Induced by HBV Vaccine and Natural Course of Passively Transmitted HBs Antibodies. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 246-249

Sorumlu Yazar: Enver Atay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale