ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Yüksek Riskli Aort Darlığı Olan Hastalarda Perkütan Transkateter Aortik Kapak Implantasyonu: Tek Merkez Deneyimi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 61-66 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.70894

Yüksek Riskli Aort Darlığı Olan Hastalarda Perkütan Transkateter Aortik Kapak Implantasyonu: Tek Merkez Deneyimi

Cengiz Ovalı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmamızın amacı trans özefagial ekokardiyografi kılavuzluğunda ciddi aort darlığı nedeniyle transaortik kapak replasmanı yapılan hastalardaki sonuçlarımızı sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Kasım 2014 ve Haziran 2016 tarihleri arasında yüksek riskli ciddi aort darlığı tanısı konulup perkütan transaortik kapak değişimi kararı verilen hastalar alındı. İşlem öncesi hastaların trans özefagial ekokardiyografi ve kardiyak tomografisi elde edildi. Tüm hastalarda Edwards Saphien XT balon expandable biyolojik kapak kullanıldı. Kapak boyutunu belirlemede trans özefagial ekokardiyografi ana ölçüm metodu olarak kullanıldı. Kardiyak tomografi ile trans özefagial ekokardiyografi ölçümlerine göre seçilecek kapak boyutu korelasyonuna bakıldı. İşlem başarısı, hastane içi ve 30 gün sonundaki istenmeyen olay gelişimi açısından hastalar takip edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 33 hastanın (18 erkek, 15 kadın) yaş ortalaması 78.2 ( yaş aralığı 62 ile 92) idi. Hastaların hepsine kapak implantasyonu işlemi başarı ile uygulandı. trans özefagial ekokardiyografi ile seçilen kapak boyutu yalnızca 1 hastada kardiyak tomografi değerlendirmesinden sonra 1 numara büyük kapak ile değiştirildi. Hastane içi dönemde 3 hasta kaybedildi, 30 günlük takipte başka ölüm yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek riskli aort darlığı hastalarında transaortik kapak replasmanı işlemi etkin ve güvenilir bir tedavi biçimidir. Kapak boyutu ve işlem stratejisinin belirlenmesinde trans özefagial ekokardiyografi, kardiyak tomografiyi tamamlayıcı vazgeçilmez bir görüntüleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Transaortik kapak replasmanı, trans özefagial ekokardiyografi, aort darlığı

Percutaneous Aortic Valve Replacement for Critical Aortic Stenosis: A Single-Center Experience

Cengiz Ovalı
Department of Cardiovascular Surgery, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to assess the procedural success and early term outcomes of percutaneous aortic valve replacement in patients with critical aortic stenosis.
METHODS: This study included patients with severe high-risk aortic stenosis who underwent transcatheter aortic valve replacement between November 2014 and June 2016. All patients underwent transesophageal echocardiography and cardiac tomography prior to the procedure. The Edwards Sapien XT balloon-expandable transcatheter aortic valve was used in all patients. The valve size was selected according to measurements obtained from cardiac tomography and transesophageal echocardiography. Patients were evaluated for procedural success and adverse effects during hospitalization and a 30-day follow-up period.
RESULTS: This study included a total of 33 patients (18 males, 15 females) with a median age of 78.2 (range: 62–92) years. Valve implantation was successfully performed in all patients. The valve size, which was selected according to transesophageal echocardiography, was increased in only one patient following cardiac tomography. Three patients died during the hospitalization period. No further deaths occurred during the 30-day observation period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percutaneous transaortic valve replacement treatment for patients with high-risk aortic stenosis is an efficient and reliable treatment modality. Transesophageal echocardiography is a complementary and irreplaceable element for cardiac tomography when determining the valve size and operation strategy.

Keywords: Aortic stenosis, transesophageal echocardiography; transaortic valve replacement.

Cengiz Ovalı. Percutaneous Aortic Valve Replacement for Critical Aortic Stenosis: A Single-Center Experience. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(2): 61-66

Sorumlu Yazar: Cengiz Ovalı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale