ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Sıçanlarda verapamilin testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında profilaktik etkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 279-283 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.72324

Sıçanlarda verapamilin testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında profilaktik etkisi

Zülfü Sertkaya1, Metin Ishak Öztürk2, Orhan Koca2, Mehmet Akyüz2, Gülistan Gümrükçü3, Muhammet İhsan Karaman4
1Memorial Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
4Medeniyet Üniversitesi, Üroloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Testiste oluşturulan torsiyon, iskemik bölgeye nötrofillerin göçü ve serbest oksijen radikallerinin oluşumu, testiste iskemi-reperfüzyon (I/R) hasarının oluşumunda etkin rol oynayan faktörlerdir. Verapamil HCl, fenilalkilamin türevi L-tipi voltaj bağımlı kalsiyum kanal blokeridir. Çalışmamızda Verapamil HCl’ün, I/R sonucu testiste oluşan reperfüzyon hasarında koruyucu etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sekiz haftalık, 21 adet erişkin erkek Wistar-Albino sıçan randomize edilerek 3 gruba ayrıldı; Sham, I/R, I/R + Verapamil HCl. Sham ve I/R gruplarında 2. saatte intraperitoneal SF; I/R+Verapamil HCl grubunda ise detorsiyon esnasında 2 mg/kg intraperitoneal olarak verildi. Spermatojenik fonksiyonlar Johnsen kriterlerine göre değerlendirilerek her testis için ortalama skorlar hesaplandı. P < 0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Tüm gruplardan elde edilen histopatolojik ve moleküler parametreler karşılaştırıldı. Venöz kan örneklerinden ölçülen inflamasyon medyatörlerinin (TNF-α ve IL1-β) ortalama düzeyleri hesaplandı. Herhangi bir tedavi verilmeyen I/R gruplarında, sham gruplarına kıyasla TNF-α düzeylerinin istatistiksel anlamlı olarak arttığı ve Verapamil tedavisinin bu artışı anlamlı şekilde önleyerek sham gruplarına benzer düzeye getirdiği tespit edildi. Dokuda antioksidan özellik gösteren glutatyon peroksidaz (GPx) düzeylerinin, Verapamil HCl verilmeyen I/R grubunda Sham gruplarına kıyasla anlamlı olarak düştüğü gözlenirken, Verapamil HCl tedavisinin bu durumu önlediği saptandı. GPx ekspresyon skorlarının, I/R grubunda sham gruplarına kıyasla anlamlı olarak arttığı izlenirken, Verapamil HCl tedavisinin bu değerleri sham gruplarına benzer düzeylere indirdiği belirlendi. Spermatogenez açısından Johnsen skorlama sistemi kullanılarak yapılan histolojik değerlendirmede gruplar arasında ortalama skorlar açısından istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Torsiyon detorsiyon sonucu ortaya çıkan I / R durumunda, erken dönemde kandaki inflamasyon belirteçlerinin artışına, GPx aktivitesinde artışa, dokuların anti oksidan kapasitesinde azalmaya neden olduğu ve dört saat içinde spermatogenez parametrelerine etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Verapamil HCl testis I / R'deki hasarı azaltır.

Anahtar Kelimeler: iskemi-reperfüzyon, sıçan, testis, verapamil

Prophylactic Effects of Verapamil in Testicular Ischemia-reperfusion Damage in Rats

Zülfü Sertkaya1, Metin Ishak Öztürk2, Orhan Koca2, Mehmet Akyüz2, Gülistan Gümrükçü3, Muhammet İhsan Karaman4
1Department of Urology, Memorial Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
4Department of Urology, Medeniyet University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Testicular torsion, migration of neutrophils to the ischemic region and the formation of free oxygen radicals are important factors in the occurrence of ischemia-reperfusion damage in testes. Verapamil HCl is a phenylalkylamine derivative of the L-type voltage-dependent calcium channel blocker. In our study, we evaluated the prophylactic effects of the Verapamil in testicular ischemia-reperfusion damage.
METHODS: Twenty-one, eight weeks old adult, male Wistar-Albino rats were randomly divided into three groups as follows: Sham, I/R, I/R+Verapamil HCl. In Sham and I/R groups, saline was injected intraperitoneally at the second hour; in I/R+Verapamil HCl group, Verapamil was injected intraperitoneal at the second hour. Spermatogenic functions were evaluated according to Johnsen criteria, and then, average scores were calculated. P<0.05 was statistically significant.
RESULTS: We compared all histopathological and molecular parameters derived from all groups. Average levels of inflammation mediators (TNF-α and IL-1β) were calculated. In the early period, compared with the Sham group, TNF-α levels increased statistically significant in theI/R group, which did not receive any medical treatment. Also, we saw that Verapamil HCl treatment avoided an increase in TNF-α level and provided the same levels as the Sham group. Glutathione peroxidase (GPx), which is antioxidant in tissue levels, significantly decreased in theI/R group, which did not receive Verapamil HCl as compared with the Sham group. Verapamil HCl avoided this situation. Although GPx expression scores were higher in the I/R group than the Sham group, Verapamil HCl treatment takes these scores to the same levels as in the Sham group. For spermatogenesis, there was no statistically significant difference between groups according to Johnsen scoring system.
DISCUSSION AND CONCLUSION: I/R generated by T/D, in the early period, causes an increase of inflammation mediators in blood. It resulted in an increase in GPx activity, which decreased anti- oxidant capacity in tissue, and it has no effect to spermatogenesis parameters in four hours period. Verapamil HCl reduces damage in testicular I/R.

Keywords: Ischemia-reperfusion, rat; testes; verapamil.

Zülfü Sertkaya, Metin Ishak Öztürk, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, Gülistan Gümrükçü, Muhammet İhsan Karaman. Prophylactic Effects of Verapamil in Testicular Ischemia-reperfusion Damage in Rats. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(3): 279-283

Sorumlu Yazar: Zülfü Sertkaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale