ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Türkiye'nin İki Farklı Bölgesinde Çocukluk Çağında Görülen Deri Hastalıklarının Prevelansı: Retrospektif Bir Değerlendirme [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 1-7

Türkiye'nin İki Farklı Bölgesinde Çocukluk Çağında Görülen Deri Hastalıklarının Prevelansı: Retrospektif Bir Değerlendirme

Emine Çölgeçen1, Öznur Küçük2, Ayşe Yeşim Göçmen3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji A.D.
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri A.D.
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışma ile ülkemizin iki farklı bölgesinde yaşayan ve iki farklı branş tarafından değerlendirilen çocuklardaki deri hastalıkları prevalansını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010 yılında Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi Dermatoloji polikliniğine başvuran 0-16 yaş arasındaki 2307 çocuk ile İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi Pediatri polikliniğine dermatolojik şikayetlerle başvuran 418 çocuk, otomasyon dosya sisteminden retrospektif olarak analiz edildi. Toplam 2725 hasta demografik verilere ve tanılara göre gruplandırıldılar.
BULGULAR: 0-16 yas arasındaki 2725 çocuk hastanın 1470’i kız (%53.9), 1255’i erkekti (%46.1). Hastaların ortalama yaşı 9,5 ± 5.2 yıldı. En sık görülen hastalık grubu enfeksiyöz hastalıklar olup (%25.8), bunu ekzemalar (%21.2), akne (%17.3) ve diğer gruplar (%16.6) izlemekteydi. Enfeksiyöz hastalıklar içinde 412 hasta (%15.1) ile viral hastalıklar en sık görülendi. Ekzema grubu içinde kontakt dermatit 194 hasta (%7.1) ile en sık görülendi. Genel olarak bakıldığında tüm hastalıklar içinde %17.3 ile akne ilk sırada yer almaktaydı. Hastalık gruplarının polikliniklere göre dağılımında; dermatoloji kliniğinde en sık görülen 3 hastalık akne (%20.3), viral infeksiyonlar (%14.2) ve kontakt dermatit (%8.2) iken pediatri kliniğinde en sık görülen 3 hastalık ürtiker (%23.2), viral infeksiyonlar (%19.9) ve diaper dermatitti (%19.4).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik dönemde görülen deri hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik veriler az olduğu için pediatri ile ilgili diğer branşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek olan geniş çaplı epidemiyolojik çalışmaların; sağlık eğitim proğramlarının düzenlenmesi ve koruyucu hekimlik açısından yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, deri hastalıkları, epidemiyoloji.

Prevalance Of Skin Diseases In Childhood In Two Different Region of Turkey: The Retrospective Analysis

Emine Çölgeçen1, Öznur Küçük2, Ayşe Yeşim Göçmen3
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji A.D.
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri A.D.
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D.

INTRODUCTION: With this retrospective study, we aimed searching the prevalance of the children with skin diseases living in two different regions of our country and examined by two different departments.
METHODS: 2307 children aged between 0-16years years who were referred to the dermatology outpatient clinic of Kahramanmaraş Elbistan State Hospital, 418 children aged between 0-16 years years who were referred to the pediatric outpatient clinic of İstanbul Paflabahçe State Hospital in 2010 were retrospectively analyzed using the computer database. 2725 patients were categorized according to their demographical data and diagnosis.
RESULTS: 2725 children patients aged between 0-16, 1470 of them female (%53.9%), 1255 of them were male (46.1%). The average age of the patients was 9.5 ± 5.2 years. The most common disease group was enfectious diseases (25.8%), eczema (21.1%), acne (17.3%) and the other groups (16.6%) followed this. In enfectious diseases, viral diseases was the most common experienced with 412 patients (15.1%). In eczema group, contakt dermatit was the most common dermatose with 194 patients (7.1%). In generally acne (17.3%) was the first of all the diseases. In policlinics according to the distribution of the disease groups; while the most common 3 diseases in dermatology clinic were acne (20.3%), viral infections (14.2%) and contact dermatitis (8.2%), the most common 3 diseases in podiatry clinic were urticaria (%23.2), viral infections (19.9%), and diaper dermatitis (19.4%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our opinion as epidemiological data on skin diseases were seen in paediatric period are few, the large-scale epidemiological studies to be carried out in cooperation with the other branches connected with pediatrics may be useful for regulation of health education programmes and in terms of preventive medicine.

Keywords: Childhood, skin diseases, epidemiology.

Emine Çölgeçen, Öznur Küçük, Ayşe Yeşim Göçmen. Prevalance Of Skin Diseases In Childhood In Two Different Region of Turkey: The Retrospective Analysis. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Emine Çölgeçen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale