ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Açık Bırakma, Karydakis Flep ve Limberg Flep Yöntemlerinin Karşılaştırılması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 74-78

Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Açık Bırakma, Karydakis Flep ve Limberg Flep Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Aziz Ocakoğlu1, Ethem Ünal2
1Hayrabolu Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Tekirdağ
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı pilonidal sinüs ameliyatlarında kullanmakta olduğumuz açık bırakma,
Karydakis ve Limberg flep yöntemlerinden elde ettiğimiz sonuçları incelemek ve güncel literatür eşliğinde tartışmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2008-Aralık 2009 arası dönemde pilonidal sinüs nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalar değerlendirmeye alındı. Hastaların dosyaları taranarak demografik özellikleri, uygulanan ameliyat tekniği, hastanede kalış süreleri, postoperatif komplikasyonları ve nüks oranları belirlendi. İstatistiksel değerlendirme ANOVA (post hoc Tukey-HSD) yöntemi ile yapıldı; p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: 84 hastanın 79 u erkek (% 94) 5 i kadın (% 6) idi. Yaş ortalaması 24.6 (15-44) olarak hesaplandı. Hastalar; sinüs eksizyonundan sonra yarası açık bırakılan hastalar (Grup 1, N=22, % 26.1), sinüs eksizyonu sonrası Karydakis lateral flep ameliyatı yapılanlar (Grup 2, N=27, % 32.1) ve sinüs eksizyonu ardından romboid Limberg flep çevrilenler (Grup 3, N=35, % 41.6) olmak üzere üç grupta incelendi. Postoperatif takip süresi ortalama 32 ay (18-44) idi. Hastanede yatış süreleri gruplar arasında bir farklılık göstermemekle
birlikte (p>0.05), grup 1’ de yaranın kapanması için geçen süre diğer gruplara oranla belirgin olarak uzun bulundu (p<0.05). Yara yeri akıntısı, infeksiyonu ve absesi grup 3’ te diğer gruplara oranla belirgin olarak fazla bulundu. Yara detaşmanı da kapatma için sütür kullanılan gruplarda (grup 2 ve 3) görüldü. Nüks en sık grup 2 de saptand› (% 11).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Açık bırakma, Karydakis flep ve Limberg flep yöntemlerinin herbirinin kendine özgü avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Nüks açısından en güvenilir teknikler ise açık bırakma ve Limberg flep teknikleridir.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs, sekonder iyileşme, Karydakis flep, Limberg flep, nüks.

The Comparison Of Lay-Open, Karydakis Flap And Limberg Flap Techniques In Pilonidal Sinus Surgery

Aziz Ocakoğlu1, Ethem Ünal2
1Hayrabolu Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Tekirdağ
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: The purpose of this study was to compare the results of laying open, Karydakis flap and Limberg flap techniques used in our patients with pilonidal sinus disease and to discuss our findings with current literature.
METHODS: Patients operated for pilonidal disease between January 2008 and December 2009 were evaluated. Medical records were investigated for demographics, operative technique applied, hospitalization period, complications and recurrences. Statistical analysis was done using ANOVA (post hoc Tukey-HSD) test, and p<0.05 was considered as statistically significant.
RESULTS: There were 84 patients (79 men, 94 % and 5 women, 6 %). Mean age was calculated as 24.6 (15-44). Patients were evaluated as laymen after sinus excision (Group 1, N=22, 26.1 %), Karydakis lateral flap (Group 2, N=27, 32.1 %) and romboid Limberg flap group (Group 3, N=35, 41.6 %). Average postoperative follow-up period was 32 months (18-44). Even there were no difference among the groups regarding hospitalisation period (p>0.05), healing process was seen to be longer for group 1 in comparison to the other groups (p<0.05). Wound discharge, infection and abscess were seen to be more often in group 3. Wound detachment rate was higher for the groups in whom suture closure was applied (groups 2 and 3). Recurrence rate was highest in group 2 (11 %).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laying open, Karydakis flap and Limberg flap techniques all have their own advantage and disadvantages. The most reliable methods regarding the recurrence rate were laymen and Limberg flap techniques.

Keywords: Pilonidal sinus, secondary healing, Karydakis flap, Limberg flap, nüks.

Aziz Ocakoğlu, Ethem Ünal. The Comparison Of Lay-Open, Karydakis Flap And Limberg Flap Techniques In Pilonidal Sinus Surgery. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(2): 74-78

Sorumlu Yazar: Aziz Ocakoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale